АВАНГАРДНЫЙ


1. авангарддин, авангард дестейрин; авангардные бои авангарддин (авангард дестейрин) дявеяр.
2. авангард тир; авангардвилин; кIвенкIвечи тир.