Русско-азербайджанский словарь

 • АЗ

  м 1. az (rus əlifbasında “a” hərfinin köhnə adı); 2. только мн. азы əlifba, ilk məlumat, начинать с азов əlifbadan başlamaq; ◊ ни аза (в глаза) не зна

  Полностью »
 • АЗАЛИЯ

  ж bot. azaliya (çəhrayı, ağ və ya qırmızı çiçəkli qəşəng bəzək bitkisi)

  Полностью »
 • АЗАРТ

  м azart, qızışma, uyma, ehtiras

  Полностью »
 • АЗАРТНИЧАТЬ

  несов. qızışmaq, başı qızışmaq, uymaq

  Полностью »
 • АЗАРТНО

  нареч. qızğın surətdə, ehtirasla, coşqunluqla, başı qızışaraq

  Полностью »
 • АЗАРТНОСТЬ

  ж мн. нет qızğınlıq, ehtiraslılıq, coşqunluq, aludəlik

  Полностью »
 • АЗАРТНЫЙ

  прил. azartlı, qızğın, ehtiraslı; ◊ азартная игра qumar (oyunu)

  Полностью »
 • АЗБЕСТ

  м bax асбест

  Полностью »
 • АЗБЕСТОВЫЙ

  bax асбестовый

  Полностью »
 • АЗБУКА

  ж 1. əlifba; 2. əlifba kitabı; ◊ азбука Морзе Morze əlifbası

  Полностью »
 • АЗБУЧНЫЙ

  1. азбука söz. sif.; азбучный порядок əlifba sırası; 2. məc. ibtidai, hamının bildiyi, hamıya məlum (aşkar, aydın) olan; азбучная истина hamıya məlum

  Полностью »
 • АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ

  м (мн. азербайджанцы) azərbaycanlı

  Полностью »
 • АЗЕРБАЙДЖАНКА

  ж azərbaycanlı qadın (qız)

  Полностью »
 • АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ

  Азербайджан və азербайджанец söz. sif.; Азербайджанская Республика Azərbaycan Respublikası; азербайджанский язык Azərbaycan dili

  Полностью »
 • АЗИАТ

  м 1. asiyalı; 2. məc. köhn. mədəniyyətsiz, geridə qalmış adam

  Полностью »
 • АЗИАТКА

  ж asiyalı qadın (qız)

  Полностью »
 • АЗИАТСКИЙ

  Азия söz. sif., азиатские государства Asiya dövlətləri

  Полностью »
 • АЗИАТЧИНА

  bax азиатщина

  Полностью »
 • АЗИАТЩИНА

  ж мн. нет köhn. mədəniyyətsizlik, mədəni gerilik

  Полностью »
 • АЗИДЫ

  мн. (ед. азид м) kim. azidlər (azid turşusunun duzları)

  Полностью »
 • АЗИМУТ

  м astr. azimut (meridian müstəvisi ilə müşahidə edilən göy cisminin içərisindən keçən vertikal müstəvi arasındakı bucaq)

  Полностью »
 • АЗИМУТАЛЬНЫЙ

  прил. xüs. azimutal; azimut -i[-ı]; азимутальный круг компаса kompasın azimut dairəsi

  Полностью »
 • АЗИМУТНЫЙ

  азимут söz. sif

  Полностью »
 • АЗОЙСКИЙ

  : азойская эра azoy erası (yer üzündə həyatın törəməsindən əvvəlki era)

  Полностью »
 • АЗОТ

  м azot (kimyəvi element)

  Полностью »
 • АЗОТИЗАЦИЯ

  ж azotlaşdırma (polad şeylərə bərklik vermək üçün onun səthinə azot hopdurma)

  Полностью »
 • АЗОТИРОВАНИЕ

  ср xüs. azotlama, azotlanma, azot hopdurma (hopdurulma)

  Полностью »
 • АЗОТИРОВАТЬ

  сов. и несов. xüs. azotlamaq, azot hopdurmaq

  Полностью »
 • АЗОТИСТЫЙ

  прил. kim. azotlu; азотистые удобрения azotlu gübrələr

  Полностью »
 • АЗОТНЫЙ

  kim. азот söz. sif.; азотная кислота nitrat turşusu

  Полностью »
 • АЗОТОБАКТЕР

  м azotobakter (havadakı azotu uda bilən torpaq bakteriyasi)

  Полностью »
 • АЗЯМ

  м məh. çuxa, kaftan (uzunətəkli kəndli paltarı)

  Полностью »
 • АИЛ

  м ayıl (1. Altayda məskun məntəqə, kənd, oba; 2. Qırğızıstan kənd inzibati ərazi bölgüsü)

  Полностью »
 • АИЛЬНЫЙ

  аил söz. sif.; аильный совет ayıl soveti

  Полностью »
 • АИР

  м мн. нет bot. air (bataqlıq zanbağı)

  Полностью »
 • АИСТ

  м zool. leylək, hacıleylək

  Полностью »
 • АИСТЁНОК

  м leylək balası

  Полностью »
 • АИСТОВЫЕ

  мн. zool. leyləkkimilər

  Полностью »
 • АИСТОВЫЙ

  аист söz. sif

  Полностью »
 • АЙ

  АЙ I межд. ay! bay! vay!; ◊ ай да... bax А II. АЙ II məh. bax или

  Полностью »
 • АЙВА

  ж heyva

  Полностью »
 • АЙВОВЫЙ

  1. айва söz. sif.; айвовое дерево heyva ağacı; 2. heyvadan hazırlanmış; айвовое варенье heyva mürəbbəsi

  Полностью »
 • АЙДА

  межд. məh. haydı! gedək! get!

  Полностью »
 • АЙЛАНТ

  м bot. aylant (Çin göyrüşü)

  Полностью »
 • АЙМАК

  м aymak (Buryatiyada, Altayda, Monqolustanda inzibati ərazi bölgüsü, rayon)

  Полностью »
 • АЙМАЧНЫЙ

  аймак söz. sif.; аймачный совет tar. aymak soveti

  Полностью »
 • АЙРАН

  м ayran

  Полностью »
 • АЙСБЕРГ

  м aysberq, buzdağı

  Полностью »
 • АЙСОР

  м (мн. айсоры) bax ассириец

  Полностью »
 • АЙСОРКА

  ж aysor qadın (qız)

  Полностью »