Русско-азербайджанский словарь

 • ФЕВРАЛЬ

  м fevral

  Полностью »
 • ФЕВРАЛЬСКИЙ

  прил. fevral -i[-ı]; февральские морозы fevral şaxtaları

  Полностью »
 • ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ

  ж мн. нет (siyasi) federasiya halına salma (salınma), federal idarə üsulu qurma (qurulma)

  Полностью »
 • ФЕДЕРАЛИЗМ

  м мн. нет (siyasi) federalizm (1. federativ dövlət quruluşu sistemi; 2. federasiya prinsipinə əsaslanan təşkilat quruluşu; 3

  Полностью »
 • ФЕДЕРАЛИСТ

  м (siyasi) federalist (federalizm tərəfdarı)

  Полностью »
 • ФЕДЕРАЛИСТСКИЙ

  прил. federalizm (federalist) -i[-ı]

  Полностью »
 • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

  bax федеративный

  Полностью »
 • ФЕДЕРАТ

  м tar. federat (1. 1789-cu il Fransa burjua inqilabı dövründə: milli qvardiyaya mənsub könüllü; 2. Paris kommunası dövründə: milli qvardiya iştirakçıs

  Полностью »
 • ФЕДЕРАТИВНЫЙ

  прил. federativ; Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) tar. Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası (RSFSR)

  Полностью »
 • ФЕДЕРАЦИЯ

  ж мн. нет federasiya 1. birləşmiş olan ayrı-ayrı müstəqil dövlətlərdən (subyektlərdən, qurumlardan) ibarət dövlət; Российская Федерация Rusiya Federas

  Полностью »
 • ФЕЕРИЧЕСКИЙ

  ФЕЕРИЧЕСКИЙ, ФЕЕРИЧНЫЙ прил. əfsanəvi, füsünkar, qəribə, misilsiz; феерический вид озера в лунную ночь aylı gecədə gölün əfsanəvi mənzərəsi

  Полностью »
 • ФЕЕРИЧНОСТЬ

  ж əfsanəvilik, fövqəladə gözəllik

  Полностью »
 • ФЕЕРИЧНЫЙ

  ФЕЕРИЧЕСКИЙ, ФЕЕРИЧНЫЙ прил. əfsanəvi, füsünkar, qəribə, misilsiz; феерический вид озера в лунную ночь aylı gecədə gölün əfsanəvi mənzərəsi

  Полностью »
 • ФЕЕРИЯ

  ж 1. feeriya (əfsanə məzmunlu teatr tamaşası (pyes); 2. əfsanəvi gözəllik, əfsanəvi mənzərə, pərilər aləmi

  Полностью »
 • ФЕЙЕРБАХИАНЕЦ

  м (мн. фейербахианцы) fəls. feyerbaxçı (Feyerbax fəlsəfəsi tərəfdarı)

  Полностью »
 • ФЕЙЕРБАХИАНСКИЙ

  прил. fəls. feyerbaxçılıq -i[-ı]; фейербахианское течение в философии fəlsəfədə feyerbaxçılıq cərəyanı

  Полностью »
 • ФЕЙЕРБАХИАНСТВО

  ср мн. нет fəls. feyerbaxçılıq (alman materialist filosofu Feyerbaxın (1804-1872) fəlsəfi nəzəriyəsi)

  Полностью »
 • ФЕЙЕРВЕРК

  м 1. fişəng; 2. atəşbazlıq, atəşfəşanlıq, fişəngbazlıq

  Полностью »
 • ФЕЙЕРВЕРКЕР

  м köhn. kiçik topçu zabiti (çar ordusunda)

  Полностью »
 • ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЙ

  прил. 1. fişəng -i[-ı]; 2. atəşbazlıq, atəşfəşanlıq (fişəngbazlıq)

  Полностью »
 • ФЕЙХОА

  ж нескл. feyxoa (1. mərsin fəsiləsindən kol bitki; 2. bu bitkinin meyvəsi)

  Полностью »
 • ФЕКАЛИИ

  мн. (ед. фекалия ж) nəcis

  Полностью »
 • ФЕКАЛЬНЫЙ

  прил. nəcis -i[-ıj

  Полностью »
 • ФЕЛЛАХИ

  мн. (ед. феллах м) fəllahlar (ərəb ölkələrində oturaq əkinçi əhali)

  Полностью »
 • ФЕЛЛАХСКИЙ

  прил. fəllah (kəndli) -i[-ı]

  Полностью »
 • ФЕЛОНЬ

  ж köhn. keşiş cübbəsi, ləbbadə

  Полностью »
 • ФЕЛЬДМАРШАЛ

  м köhn. feldmarşal (çar ordusunda və bəzi xarici ordularda yüksək hərbi rütbə)

  Полностью »
 • ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКИЙ

  прил. köhn. feldmarşal -i[-ı]

  Полностью »
 • ФЕЛЬДМАРШАЛЬСТВО

  ср мн. нет köhn. feldmarşallıq, feldmarşal rütbəsi

  Полностью »
 • ФЕЛЬДСВЯЗЬ

  ж feldyeger rabitəsi

  Полностью »
 • ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ

  м köhn. feldfebel (çar ordusunda və bəzi xarici ölkə ordularında: rota komandiri köməkçisi)

  Полностью »
 • ФЕЛЬДФЕБЕЛЬСКИЙ

  прил. köhn. feldfebel -i[-ı]

  Полностью »
 • ФЕЛЬДШЕР

  м feldşer

  Полностью »
 • ФЕЛЬДШЕРИТЬ

  несов. dan. feldşerlik etmək

  Полностью »
 • ФЕЛЬДШЕРИЦА

  ж qadın feldşer

  Полностью »
 • ФЕЛЬДШЕРСКИЙ

  прил. feldşer -i[-ı]; фельдшерская школа feldşer (feldşerlik) məktəbi

  Полностью »
 • ФЕЛЬДЪЕГЕРСКИЙ

  прил. feldyeger -i[-ı]; ◊ фельдъегерская связь bax фельдсвязь

  Полностью »
 • ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ

  м (мн. фельдъегеря и фельдъегеря) feldyeger (hərbi və ya hökumət kuıyeri)

  Полностью »
 • ФЕЛЬЕТОН

  м felyeton

  Полностью »
 • ФЕЛЬЕТОНИСТ

  м felyetonçu, felyeton yazan

  Полностью »
 • ФЕЛЬЕТОННЫЙ

  прил. felyeton -i[-ı]

  Полностью »
 • ФЕЛЮГА

  ж dəniz. felyuqa (Qara dənizdə və Aralıq dənizində kiçik yelkən gəmisi)

  Полностью »
 • ФЕЛЮЖНИК

  м felyuqa sahibi; felyuqa ilə mal daşıyan

  Полностью »
 • ФЕМИДА

  ж мн. нет 1. mif. femida (qədim yunan əsatirində ədalət ilahəsi); 2. məc. ədalət; ◊ служитель Фемиды hakim; məhkəmə işçisi

  Полностью »
 • ФЕМИНИЗАЦИЯ

  ж мн. нет feminizasiya (1. biol. dişiləşdirmə (dişi heyvan vəziləri aşılama, axtalama və s. yolu ilə erkək heyvanlarda dişilik əlamətləri yaratma); 2

  Полностью »
 • ФЕМИНИЗИРОВАННЫЙ

  прич. biol. dişiləşdirilmiş (bax феминизация 1-ci mənada)

  Полностью »
 • ФЕМИНИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. biol. dişiləşdirmək (bax феминизация 1-ci mənada)

  Полностью »
 • ФЕМИНИЗИРОВАТЬСЯ

  несов. biol. 1. dişiləşmək; 2. dişiləşdirilmək (bax феминизация)

  Полностью »
 • ФЕМИНИЗМ

  м мн. нет (siyasi) feminizm (qadınlara kişilərlə bərabər hüquq verilməsini tələb edən qadın hərəkatı)

  Полностью »
 • ФЕМИНИСТ

  м (siyasi) feminist, feminizm tərəfdarı

  Полностью »