Русско-азербайджанский словарь

 • ФИ

  межд. tfu! fu!

  Полностью »
 • ФИАКР

  м tar. fayton (Qərbi Avropada)

  Полностью »
 • ФИАЛ

  м sürahi, piyalə, qədəh

  Полностью »
 • ФИАЛКА

  ж bənövşə

  Полностью »
 • ФИАЛКОВЫЙ

  прил. 1. bənövşə -i[-ı]; фиалковый запах bənövşə iyi (ətri); 2. сущ. фиалковые мн. bot. bənövşə fəsiləsi

  Полностью »
 • ФИАСКО

  ср нескл. müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq, iflas; потерпеть фиаско iflas etmək, müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq

  Полностью »
 • ФИБРА

  ж 1. anat. lif, damar; 2. мн. фибры məc. varlıq; всеми фибрами души... bütün varlığı ilə... 3. tex. fıbra (sıxılmış möhkəm və elastiki kağız kütləsi,

  Полностью »
 • ФИБРИЛЛ

  м anat. fibril (əzələlərdə və sinir tellərində ən incə tel)

  Полностью »
 • ФИБРИН

  м мн. нет fiziol. fıbrin (qanın laxtalanmış zülalı)

  Полностью »
 • ФИБРИНОВЫЙ

  прил. fıbrin -i[-ı]

  Полностью »
 • ФИБРИНОГЕН

  м fiziol. fibrinogen (qan plazmasının həll oluna bilən zülalı)

  Полностью »
 • ФИБРИНОЗНЫЙ

  tib. bax крупозный

  Полностью »
 • ФИБРОВЫЙ

  прил. fibra, fibradan qayrılmış; фибровый чемодан fıbra çamadan

  Полностью »
 • ФИБРОЗ

  м fiziol. fıbroz (bədənin hər hansı bir üzvündə birləşdirici lifli toxumanın inkişaf etməsindən ibarət olan patoloji proses)

  Полностью »
 • ФИБРОЗНЫЙ

  прил. anat. lifli (birləşdirici toxumalardan ibarət olan)

  Полностью »
 • ФИБРОИД

  м tib. fıbroid ( birləşdirici toxuma şişi)

  Полностью »
 • ФИБРОИН

  м xüs. fıbroin (ipək sapların əsas tərkib hissəsini təşkil edən zülali maddə)

  Полностью »
 • ФИБРОЛИТ

  м мн. нет xüs. fıbrolit (xırda ağac yonqarlarının yapışqanlı maddə ilə qarışdırılaraq preslənməsindən alınan tikinti materialı)

  Полностью »
 • ФИБРОЛИТОВЫЙ

  прил. fıbrolit -i[-ı]

  Полностью »
 • ФИБРОМА

  ж tib. fıbroma (birləşdirici toxumalardan əmələ gələn zərərsiz şiş)

  Полностью »
 • ФИБРОМИОМА

  ж tib. fıbromioma (birləşdirici toxuma və əzələ toxumasından ibarət şiş)

  Полностью »
 • ФИБУЛА

  ж arxeol. toqqa, bənd

  Полностью »
 • ФИГА

  ж 1. əncir ağacı; 2. əncir; 3. dan. bax кукиш

  Полностью »
 • ФИГАРО

  ср нескл. köhn. fıqaro (qısa və gen qadın köynəyi)

  Полностью »
 • ФИГЛИ-МИГЛИ

  ед. нет dan. naz-qəmzə, hiylə, kələk, qaş-göz eləmə

  Полностью »
 • ФИГЛЯР

  1. köhn. hoqqabaz. oyunbaz, akrobat; 2. məc. təlxək; 3. zool. fıqlyar (qırğıya oxşar quş)

  Полностью »
 • ФИГЛЯРИТЬ

  несов. dan. təlxəklik etmək, oyunbazlıq etmək, oyun çıxartmaq

  Полностью »
 • ФИГЛЯРНИЧАТЬ

  несов. dan. bax фиглярить

  Полностью »
 • ФИГЛЯРСТВО

  ср dan. təlxəklik, oyunbazlıq, hoqqabazlıq

  Полностью »
 • ФИГЛЯРСТВОВАТЬ

  несов. təlxəklik etmək, hoqqabazlıq etmək

  Полностью »
 • ФИГОВЫЙ

  прил. əncir -i[-ı]; фиговое дерево əncir ağacı; ◊ фиговый листок 1) heykəltəraşlıqda: çılpaq bədənlərin tənasül (cinsiyyət) üzvlərini örtən yarpaq təs

  Полностью »
 • ФИГУРА

  ж 1. riyaz. fiqur; геометрическая фигура həndəsi fiqur; 2. fiqur (kitabın mətninə daxil edilən çertyojun, sxemin adı); 3

  Полностью »
 • ФИГУРАЛЬНО

  нареч. məcazi olaraq, məcazi, məcazən

  Полностью »
 • ФИГУРАЛЬНОСТЬ

  ж мн. нет məcazilik

  Полностью »
 • ФИГУРАЛЬНЫЙ

  прил. məcazi; фигуральное выражение məcazi ifadə

  Полностью »
 • ФИГУРАНТ

  м xüs. fiqurant (1. baletdə ancaq dəstə ilə oynayan rəqqas: 2. sözsüz rollar ifa edən aktyor: 3. fiqurlu şirniyyat hazırlayan qənnadıçı)

  Полностью »
 • ФИГУРАНТКА

  ж фигурант (1-ci mənada) qadın (qız)

  Полностью »
 • ФИГУРАЦИЯ

  ж mus. fiqurasiya (musiqi əsərinin tərkibinə müxtəlif fiqurların daxil edilməsi)

  Полностью »
 • ФИГУРИРОВАНИЕ

  ср olma, mövcud olma, iştirak etmə

  Полностью »
 • ФИГУРИРОВАТЬ

  несов. 1. olmaq, iştirak etmək, adı çəkilmək; фигурировать в суде в качестве свидетеля məhkəmədə şahid sifətilə (qismində) iştirak etmək; 2

  Полностью »
 • ФИГУРИСТ

  м idm. fiqurist (mürəkkəb fiqurlar göstərən idmançı)

  Полностью »
 • ФИГУРИСТКА

  ж idm. fiqurist qadın (qız)

  Полностью »
 • ФИГУРИСТО

  bax фигурально

  Полностью »
 • ФИГУРИСТЫЙ

  прил. dan. 1. şəkilli, bəzəkli; 2. canlı, original, məcazi; 3. yaxşı qədd-qaməti (boy-buxunu) olan (qadın, qız)

  Полностью »
 • ФИГУРКА

  ж fiqurcuq (kiçik fiqur)

  Полностью »
 • ФИГУРНЫЙ

  прил. 1. fiqurlu, naxışlı; 2. qəşəng fiqurlu; ◊ фигурное плававание fiqurlu üzmə, 3. şahm. fiqurlarla (edilən, aparılan); фигурная атака fiqurlarla hü

  Полностью »
 • ФИГУРЯТЬ

  несов. dan. özünü göstərmək, fors etmək

  Полностью »
 • ФИДЕИЗМ

  м мн. нет fəls. fıdeizm (elmi din ilə əvəz edən mürtəce cərəyan)

  Полностью »
 • ФИДЕИСТ

  м fideist, fıdeizm tərəfdarı

  Полностью »
 • ФИДЕИСТИЧЕСКИЙ

  прил. fəls. fıdeizm (fideist) -i[-ı]

  Полностью »