Русско-азербайджанский словарь

 • ФЛАГ

  м 1. bayraq; 2. idm. at yarışında atın müəyyən edilmiş məsafəni keçməli olduğu vaxt; 3. bot. yelkən; ◊ под флагом (чего) 1)

  Полностью »
 • ФЛАГ-КАПИТАН

  м (hərbi, dəniz.) flaq-kapitan (flaqmanın (qərargah) rəisi)

  Полностью »
 • ФЛАГ-ОФИЦЕР

  м köhn. flaq-ofiser (flaqman ştabının adyutantı)

  Полностью »
 • ФЛАГЕЛЛАНТ

  м tar. flagellant (orta əsrlərdə: günahlarını bağışlatmaq üçün özünə qamçı ilə əzab verən zahid, mövhumatçı)

  Полностью »
 • ФЛАГЕЛЛАТЫ

  мн. zool. qamçılılar (suda və yaxud insan və heyvan bədənində parazit halında yaşayan ən sadə heyvanlar sinfi)

  Полностью »
 • ФЛАГМАН

  м (hərbi, dəniz.) flaqman (1. eskadra komandanı; 2. eskadra komandanının olduğu böyük hava və ya dəniz gəmisi; 3

  Полностью »
 • ФЛАГМАНСКИЙ

  прил. flaqman -i[-ı]; ◊ флагманский корабль flaqman gəmisi

  Полностью »
 • ФЛАГШТОК

  м bayraq ağacı

  Полностью »
 • ФЛАЖКОВЫЙ

  прил. bayraq -i[-ı]

  Полностью »
 • ФЛАЖНЫЙ

  прил. 1. bayraq -i[-ı]; флажный шест bayraq ağacı; 2. bayraqlıq; флажная ткань bayraqlıq parça

  Полностью »
 • ФЛАЖОК

  м флаг söz. kiç. bayraqcıq, kiçik bayraq

  Полностью »
 • ФЛАЖОЛЕТ

  м mus. flajolet (1. fleytaya oxşar qədim musiqi aləti; 2. bir az fit səsinə oxşar yumşaq musiqi səsi)

  Полностью »
 • ФЛАКОН

  м flakon (və ya dərman şüşəcəyi)

  Полностью »
 • ФЛАКОНЧИК

  м флакон söz. kiç

  Полностью »
 • ФЛАМАНДЕЦ

  м (мн. фламандцы) köhn. fələməng, hollandiyalı

  Полностью »
 • ФЛАМАНДКА

  ж köhn. fələməng qadın (qız)

  Полностью »
 • ФЛАМАНДСКИЙ

  прил. köhn. fələməng -i[-ı]; фламандский язык fələməng dili

  Полностью »
 • ФЛАМИНГО

  ж zool. qızılqaz, flaminqo

  Полностью »
 • ФЛАМИНГОВЫЙ

  прил. qızılqaz (flaminqo) -i[-ı]

  Полностью »
 • ФЛАНГ

  м (hərbi) cinah, qanad

  Полностью »
 • ФЛАНГОВЫЙ

  прил. (hərbi) cinah -i[-ı]; cinahdan; фланговый огонь cinahdan atəş, cinah atəşi; ◊ фланговое движение, фланговый марш flanq yürüşü

  Полностью »
 • ФЛАНЕЛЕВКА

  ж flanelevka (flaneldən rəsmi matros köynəyi)

  Полностью »
 • ФЛАНЕЛЕВЫЙ

  прил. flanel; flaneldən tikilmiş: фланелевая юбка flanel tuman (yubka)

  Полностью »
 • ФЛАНЕЛЕТ

  м flanelet (flanelə oxşar xovlu iplik parça)

  Полностью »
 • ФЛАНЕЛЕТОВЫЙ

  прил.. flanelet, фланелетовая рубашка flanelet köynək

  Полностью »
 • ФЛАНЕЛЬ

  ж мн. нет flanel (seyrək xovlu və ya xovsuz iplik və ya yun parça)

  Полностью »
 • ФЛАНЕЛЬКА

  ж xüs. flanelka (matrosların geydiyi flanel köynək)

  Полностью »
 • ФЛАНЕЛЬНЫЙ

  прил. flanel: фланельный цех flanel sexi

  Полностью »
 • ФЛАНЕРСТВО

  ср мн. нет köhn. veyil-veyil gəzmə, avara-avara gəzmə

  Полностью »
 • ФЛАНЕЦ

  м tex. flans (dəmir boruları bir-birinə bənd etmək üçün onların uclarında olan yastı dairə)

  Полностью »
 • ФЛАНЁР

  м dan. köhn. veyil, avara

  Полностью »
 • ФЛАНЁРСТВОВАТЬ

  несов. dan. köhn. bax фланировать

  Полностью »
 • ФЛАНИРОВАТЬ

  несов. dan. köhn. avara gəzmək, boş-boş gəzmək, veyillənmək

  Полностью »
 • ФЛАНК

  м (hərbi) flank (qonşu istehkamlara hücum edən düşmənə atəş açmaq üçün qala divarlarında və ya səhra istehkamlarında düz yer)

  Полностью »
 • ФЛАНКЁР

  м köhn. flankör (cinaha göndərilən əsgər)

  Полностью »
 • ФЛАНКЁРСКИЙ

  прил. köhn. flankör -i[-ı]

  Полностью »
 • ФЛАНКИРОВАНИЕ

  ср bax фланкировка

  Полностью »
 • ФЛАНКИРОВАТЬ

  несов. (hərbi) 1. cinahlardan uzununa atəş açmaq; 2. cinahda olmaq, cinahlardan qorumaq

  Полностью »
 • ФЛАНКИРОВКА

  ж (hərbi) 1. cinahlardan uzununa atəş açma; 2. cinahda olma, cinahlardan qoruma

  Полностью »
 • ФЛАНЦЕВАТЬ

  несов. tex. flanslamaq, flans düzəltmək

  Полностью »
 • ФЛАНЦЕВАТЬСЯ

  несов. tex. flanslanmaq

  Полностью »
 • ФЛАНЦЕВЫЙ

  прил. tex. flans -i[-ı]

  Полностью »
 • ФЛАТ

  м мн. нет xüs. flat (ayrı-ayrı vərəqlər şəklində olan çap kağızı)

  Полностью »
 • ФЛАТОВЫЙ

  прил. poliqr. flat; ◊ флатовая бумага bax флат

  Полностью »
 • ФЛАТТЕР

  м av. flatter (təyyarə qanadında və ya quyruq hissəsində uçuş zamanı əmələ gələn və bəzən qəzaya səbəb olan titrəyiş)

  Полностью »
 • ФЛЕБИТ

  м tib. flebit (venaların iltihabı)

  Полностью »
 • ФЛЕГМА

  ж мн. нет 1. bax флегматизм; 2. bax флагматик; 3. kim. fleqma (maye qatışığın fraksion təqtirindən sonra distillə cihazında qalan qəliz maye)

  Полностью »
 • ФЛЕГМАТИЗМ

  м мн. нет fleqmatizm, soyuqqanlılıq, laqeydlik; süstlük, keylik

  Полностью »
 • ФЛЕГМАТИК

  ж soyuqqanlı, laqeyd, süst, key (adam)

  Полностью »
 • ФЛЕГМАТИЧЕСКИЙ

  bax флегматичный

  Полностью »