Русско-азербайджанский словарь

 • ФОБИЯ

  ж мн. нет tib. fobiya, qorxma, xof (daimi qorxu hissi)

  Полностью »
 • ФОЙЕ

  ср нескл. foye (teatrda, kinoda və s. tənəffüslərdə istirahət yeri)'. ◊ артистическое фойе aktyorlar foyesi (fasilələrdə aktyorların istirahəti üçün y

  Полностью »
 • ФОК

  м dəniz. fok (gəminin qabaq dorunda olan alt yelkən)

  Полностью »
 • ФОК-МАЧТА

  ж dəniz. ön dorağacı (gəminin qabaq dora)

  Полностью »
 • ФОКАЛЬНЫЙ

  прил. xüs. fokus -i[-ı]: фокальная линия (fiz.) fokus xətti

  Полностью »
 • ФОКС

  ФОКС I м dan. bax фокстерьер. ФОКС II м dan. bax фокстрот

  Полностью »
 • ФОКСТЕРЬЕР

  м foksteryer (ov iti cinsi)

  Полностью »
 • ФОКСТРОТ

  м fokstrot (1. məşhur rəqslərdən birinin adı; 2. bu rəqs üçün yazılmış musiqi)

  Полностью »
 • ФОКСТРОТИРОВАТЬ

  несов. dan. fokstrot oynamaq

  Полностью »
 • ФОКСТРОТИСТ

  м dan. fokstrotçu (fokstrot oynamağı sevən adam)

  Полностью »
 • ФОКСТРОТНЫЙ

  прил. fokstrot -i[-ı]: фокстротный мотив fokstrot havası

  Полностью »
 • ФОКУС

  ФОКУС I м fokus (1. fiz. əks olunmuş və ya sınmış şüaların kəsişdiyi nöqtə; 2. fiz. işığı əks etdirən və ya işığı sındıran şüşədən həmin kəsişmə nöqtə

  Полностью »
 • ФОКУС-ПОКУС

  м dan. bax фокус II

  Полностью »
 • ФОКУСИРОВАТЬ

  несов. fiz., fot. 1. fokusa yığmaq; 2. fokusu tapmaq

  Полностью »
 • ФОКУСИРОВАТЬСЯ

  несов. fiz. 1. fokusa yığılmaq; 2. fokusu tapılmaq

  Полностью »
 • ФОКУСНИК

  м 1. fokusçu (fokuslar göstərən estrada, sirk artisti); 2. məc. hoqqabaz

  Полностью »
 • ФОКУСНИЦА

  ж hoqqabaz qadın (qız)

  Полностью »
 • ФОКУСНИЧАНЬЕ

  ср мн. нет 1. hoqqabazlıq (etmə); hoqqa çıxarma; 2. biclik (etmə), hiyləbazlıq (etmə)

  Полностью »
 • ФОКУСНИЧАТЬ

  несов. dan. 1. hoqqabazlıq etmək; hoqqa çıxarmaq; 2. biclik etmək, hiylə işlətmək; 3. şıltaqlıq etmək

  Полностью »
 • ФОКУСНИЧЕСКИЙ

  прил. fokusçu (hoqqabaz) -i[-ı]

  Полностью »
 • ФОКУСНИЧЕСТВО

  ср 1. hoqqabazlıq; 2. biclik, hiyle(bazlıq), kələk(bazlıq)

  Полностью »
 • ФОКУСНЫЙ

  ФОКУСНЫЙ I прил. xüs. fokus -i[-ı]; фокусное расстояние fokus məsafəsi. ФОКУСНЫЙ II прил. fokus -i[-ı] (bax фокус II)

  Полностью »
 • ФОЛ

  м idm. fol (oyunda qaydanı pozan qaba üsul)

  Полностью »
 • ФОЛИАНТ

  м foliant (böyükhəcmli, qalın kitab)

  Полностью »
 • ФОЛИАНТНЫЙ

  прил. foliant -i[-ı]

  Полностью »
 • ФОЛИАНТОВЫЙ

  прил. foliant -i[-ı]

  Полностью »
 • ФОЛИО

  ср нескл. nıüh. folio (hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr)

  Полностью »
 • ФОЛЛИКУЛ

  м anat. follikul vəzi, qovuqcuq

  Полностью »
 • ФОЛЛИКУЛИН

  м tab. follikulin (dərman)

  Полностью »
 • ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ

  прил. fiziol. follikulin -i[-ı]; 2. tib. follikulyar

  Полностью »
 • ФОЛЬВАРК

  м mən. köhn. kiçik malikanə, mülk, xutor

  Полностью »
 • ФОЛЬГА

  ж мн. нет folqa, zər, zərvərəq

  Полностью »
 • ФОЛЬГОВЩИК

  м xüs. folqa ustası

  Полностью »
 • ФОЛЬГОВЫЙ

  прил. xüs. folqa (zər) -i[-ı]; folqadan qayrılmış; фольговый лист zər vərəqi

  Полностью »
 • ФОЛЬКЛОР

  м мн. нет folklor (şifahi xalq yaradıcılığı: nağıllar, tapmacalar, dastanlar, bayatılar və s.)

  Полностью »
 • ФОЛЬКЛОРИСТ

  м folklorçu folklor mütəxəssisi); folklorşünas

  Полностью »
 • ФОЛЬКЛОРИСТИКА

  ж мн. нет folklorçuluq, folklorşünaslıq, folklor elmi

  Полностью »
 • ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКИЙ

  прил. folklorşünaslıq -i[-ı]; фольклористические исследования folklorşünaslıq tədqiqatları

  Полностью »
 • ФОЛЬКЛОРИСТКА

  ж folklorçu, folklorşünas (qadın)

  Полностью »
 • ФОЛЬКЛОРНОСТЬ

  ж folklor mahiyyətində olma; folklorluq

  Полностью »
 • ФОЛЬКЛОРНЫЙ

  прил. folklor -i[-ı]; фольклорный материал folklor (şifahi xalq yaradıcılığı) materialı

  Полностью »
 • ФОН

  ФОН I м 1. fon (üzərində şəkil çəkilən əsas rəng. ton); 2. fon (şəklin arxa planı); 3. məc. mühit, şərait, zəmin, əsas

  Полностью »
 • ФОНАРИК

  м фонарь söz. kiç.; fənərcik

  Полностью »
 • ФОНАРНЫЙ

  прил. fənər -i[-ı]

  Полностью »
 • ФОНАРЩИК

  м fənərçi, fənərə baxan; fənəryandıran

  Полностью »
 • ФОНАРЬ

  м fənər, fanus

  Полностью »
 • ФОНАСТЕНИЯ

  ж tib. fonasteniya (səspozğunluğu)

  Полностью »
 • ФОНАЦИОННЫЙ

  прил. dilç. fonasiya -i[-ı]; фонационный аппарат fonasiya cihazı (tələffüzü yazan cihaz)

  Полностью »
 • ФОНАЦИЯ

  ж мн. нет dilç. fonasiya, tələffüz, tələffüz prosesi

  Полностью »
 • ФОНД

  м 1. fond (pul vəsaiti); 2. fond (ehtiyat, vəsait); 3. только мн. mal. faizli, qiymətli kağızlar; 4. məc

  Полностью »