Русско-азербайджанский словарь

 • ФРАГМЕНТ

  м fraqment (1. parça, hissə, qisim; 2. qədim incəsənət əsərinin salamat qalmış parçası)

  Полностью »
 • ФРАГМЕНТАРНОСТЬ

  ж мн. нет fraqmentarlıq, fraqmentlik, fraqment halında olma; yarımçıqlıq, natamamlıq

  Полностью »
 • ФРАГМЕНТАРНЫЙ

  прил. 1. fraqmentar, fraqment (parçalar, hissələr halında qalmış); 2. məc. yarımçıq, natamam, qırıq

  Полностью »
 • ФРАЗА

  ж 1. cümlə; 2. fraza, ibarə; 3. mus. fraza (melodiya, musiqi ifadəsi); 4. məc. ibarəpərdazlıq, boş laqqırtı

  Полностью »
 • ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ

  dilç. frazeologiya -i[-ı]; frazeoloji; фразеологический словарь frazeologiya lüğəti; фразеологическое выражение frazeoloji ifadə; ◊ фразеологическое с

  Полностью »
 • ФРАЗЕОЛОГИЯ

  ж мн. нет 1. dilç. frazeologiya (bir dilə məxsus olan sabit təbir və ifadələrin məcmusu); 2. məc. təmtəraqlı cümlələr, ibarəpərdazlıq, cümləpərdazlıq,

  Полностью »
 • ФРАЗЁР

  м ibarəperdaz

  Полностью »
 • ФРАЗЁРКА

  ж ibarəpərdaz qadın

  Полностью »
 • ФРАЗЁРСКИЙ

  прил. ibarəpərdaz(lıq) -i[-ı]

  Полностью »
 • ФРАЗЁРСТВО

  ср мн. нет ibarəpərdazlıq, cümləpərdazlıq

  Полностью »
 • ФРАЗЁРСТВОВАТЬ

  несов. ibarəpərdazlıq etmək, cümləpərdazlıq etmək

  Полностью »
 • ФРАЗИРОВАТЬ

  несов. 1. dilç. aydın ifadə (tələffüz) etmək; 2. mus. çalarkən (oxuyarkən) frazanın təsirli yerlərini ayırmaq

  Полностью »
 • ФРАЗИРОВКА

  ж мн. нет mus. ftazirovka (frazaları ayırma üsulu; bax фраза 2-ci mənada)

  Полностью »
 • ФРАЗИСТОСТЬ

  ж мн. нет ibarəlilik, təmtəraqlılıq, gurultululuq

  Полностью »
 • ФРАЗИСТЫЙ

  прил. ibarəpərdaz, ibarəçi, cümləpərdaz; ibarəli, təmtəraqlı, gurultulu

  Полностью »
 • ФРАЗОВЫЙ

  прил. dilç. fraza -i[-ı]

  Полностью »
 • ФРАК

  м frak (qabaq ətəkləri kəsik, dal tərəfdən isə uzun dar ələkləri olan sürtük)

  Полностью »
 • ФРАКТУРА

  ж 1. tib. sınıq: 2. mətb. fraktura (alman qotik hürufatı); 3. xüs. fraktura (qotik xətt)

  Полностью »
 • ФРАКТУРНЫЙ

  прил. fraktura -i[-ı]

  Полностью »
 • ФРАКЦИОНЕР

  м (siyasi) fraksiyaçı (bax фракция I)

  Полностью »
 • ФРАКЦИОНЕРКА

  ж fraksiyaçı qadın (qız)

  Полностью »
 • ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ

  ср kim. 1. fraksiyalaşdırma, fraksiyalara ayırma (ayrılma); təqtir etmə (edilmə); 2. xüs. daş kömürün xüsusi çəkisini və tərkibini təyin etmə

  Полностью »
 • ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ

  прич. kim. Fraksiyalaşdırılmış, fraksiyalara ayrılmış, təqtir edilmiş

  Полностью »
 • ФРАКЦИОНИРОВАТЬ

  несов. 1. kim. fraksiyalara ayırmaq, təqtir etmək; 2. xüs. daş kömürün xüsusi çəkisini və tərkibini təyin etmək

  Полностью »
 • ФРАКЦИОНИРОВАТЬСЯ

  несов. 1. kim. fraksiyalaşdırılmaq, fraksiyalara ayrılmaq, təqtir edilmək; 2. xüs. xüsusi çəkisi və tərkibi təyin edilmək (daş kömürün)

  Полностью »
 • ФРАКЦИОННОСТЬ

  ж мн. нет (siyasi) fraksiyaçılıq

  Полностью »
 • ФРАКЦИОННЫЙ

  ФРАКЦИОННЫЙ I прил. (siyasi) fraksiyaçı; фракционные группировки fraksiyaçı qruplar. ФРАКЦИОННЫЙ II прил

  Полностью »
 • ФРАКЦИЯ

  ФРАКЦИЯ I ж (siyasi) fraksiya (parlament və ya ictimai təşkilatda hər hansı bir partiya üzvlərinin mütəşəkkil dəstəsi və yaxud partiyalar daxilində ay

  Полностью »
 • ФРАМУГА

  ж 1. xəfəng (pəncərənin və ya qapının üst hissəsi); 2. framuqa (pərdə vurmaq üçün çərçivənin üst hissəsindəki kaı üz)

  Полностью »
 • ФРАМУЖКА

  ж фрамуга söz. kiç

  Полностью »
 • ФРАМУЖНЫЙ

  прил. xəfəng -i[-ı]

  Полностью »
 • ФРАНК

  м frank (Fransa, Belçika və İsveçrədə pul vahidi)

  Полностью »
 • ФРАНКИ

  мн. (ед. франк м) tar. franklar (eramızın IV əsrində Qalliyada, yəni indiki Fransa ərazisində yaşamış german qəbilələrindən bir qrupunun adı)

  Полностью »
 • ФРАНКИРОВАНИЕ

  ср xüs. franko etmə, qabaqcadan ödəmə

  Полностью »
 • ФРАНКИРОВАННЫЙ

  прич. tic. franko edilmiş, yolxərci qabaqcadan ödənilmiş (yük və ya poçt ilə göndərilən şeylər haqqında)

  Полностью »
 • ФРАНКИРОВАТЬ

  сов. и несов. tic. franko etmək, qabaqcadan ödəmək (yükün və ya poçt ilə göndərilən şeylərin yol və daşınma xərclərini)

  Полностью »
 • ФРАНКИРОВАТЬСЯ

  несов. tic. franko edilmək, qabaqcadan ödənilmək (yükün və ya poçt ilə göndərilən şeylərin volxərci)

  Полностью »
 • ФРАНКИРОВКА

  ж мн. нет tic. 1. franko etmə (edilmə), qabaqcadan ödənilmə (göndərilən yükün volxərci haqqında); 2. qabaqcadan ödənilən yol və daşınma xərci (yükün)

  Полностью »
 • ФРАНКМАСОН

  ж bax масон

  Полностью »
 • ФРАНКМАСОНСКИЙ

  bax масонский

  Полностью »
 • ФРАНКМАСОНСТВО

  ср мн. нет bax масонство

  Полностью »
 • ФРАНКО

  нареч. tic. franko (yükün göndərənin hesabına olaraq yüklənib müəyyən məntəqəyə, yerə göndərildiyini göstərən termindir); франко-склад franko-anbar (a

  Полностью »
 • ФРАНКОВАННЫЙ

  прич. tic. köhn. franko edilmiş (bax франкированный)

  Полностью »
 • ФРАНКОВАТЬ

  köhn. bax франкировать

  Полностью »
 • ФРАНКОВАТЬСЯ

  köhn. bax франкироваться

  Полностью »
 • ФРАНКОВЫЙ

  прил. bir franklıq

  Полностью »
 • ФРАНКОФИЛ

  м fransızpərəst

  Полностью »
 • ФРАНКОФИЛЬСТВО

  ср мн. нет fransızpərəstlik

  Полностью »
 • ФРАНКСКИЙ

  прил. tar. frank; франкское государство frank dövləti

  Полностью »
 • ФРАНТ

  м frant, modabaz, moda ilə geyinən adam, qəşəng geyinən adam; ходить франтом qəşəng geyinmək

  Полностью »