Русско-азербайджанский словарь

 • ФУ

  межд., tfu! uf! ah! (nifrət, ikrah, təəssüf narazılıq ifadə edən nida)

  Полностью »
 • ФУГАНОК

  м (мн. фуганки) xüs. uzun rəndə

  Полностью »
 • ФУГАНЩИК

  м xüs. rəndə ustası

  Полностью »
 • ФУГАС

  м (hərbi) fuqas (partlayıcı mina)

  Полностью »
 • ФУГАСКА

  ж dan. 1. bax фугас; 2. fuqas təyyarə bombası; 3. fuqas mərmisi

  Полностью »
 • ФУГАСНЫЙ

  прил. (hərbi) fuqas -i[-ı], partlayıcı; фугасная бомба fuqas bombası, partlayıcı bomba

  Полностью »
 • ФУГАТО

  ср mus. fuqato (fuqa üslubunda işlənmiş musiqi mövzusu)

  Полностью »
 • ФУГЕТТА

  ж mus. fuqetta (kiçik fuqa)

  Полностью »
 • ФУГИРОВАННЫЙ

  прич. mus. fuqalaşdırılmış, fuqa şəklinə salınmış

  Полностью »
 • ФУГИРОВАТЬ

  несов. mus. fuqalaşdırmaq (1. əsas mövzunu bütün səslər üzrə keçirmək; 2. fuqa xarakteri vermək, fuqa şəklinə salmaq)

  Полностью »
 • ФУГОВАЛЬНЫЙ

  прил. xüs. rəndələmə -i[-ı]; фуговальный станок rəndələmə dəzgahı

  Полностью »
 • ФУГОВАНИЕ

  ср мн. нет xüs. 1. rəndələmə, rəndələrimə; 2. yonulmuş taxtaları bir-birinə keçirmə (calama)

  Полностью »
 • ФУГОВАННЫЙ

  прич. xüs. 1. rəndələnmiş; 2. bir-birinə keçirilmiş (calanmış)

  Полностью »
 • ФУГОВАТЬ

  несов. xüs. 1. rəndələmək; 2. yonulmuş taxtaları bir-birinə keçirmək (calamaq)

  Полностью »
 • ФУГОВАТЬСЯ

  несов. xüs. 1. rəndələnmək; 2. bir-birinə keçirilmək (calanmaq)

  Полностью »
 • ФУГОВКА

  ж xüs. 1. bax фугование; 2. rəndə

  Полностью »
 • ФУГОВОЧНЫЙ

  xüs. bax фуговальный

  Полностью »
 • ФУГОВЩИК

  м xüs. rəndələmə ustası

  Полностью »
 • ФУГОВЫЙ

  прил. mus. fuqa -i[-ı]; футовый стиль fuqa üslubu

  Полностью »
 • ФУЖЕР

  м qədəh (şərab üçün)

  Полностью »
 • ФУЖЕРНЫЙ

  прил. qədəh -i[-ı]

  Полностью »
 • ФУЗЕЯ

  ж tar. çaxmaqdaşlı tüfəng

  Полностью »
 • ФУЗИЛЁР

  м tar. fuzilyor (XVII-XVIII əsrlərdə: çaxmaqdaşlı tüfənglə silahlanmış piyada əsgər)

  Полностью »
 • ФУК

  м fuk (1. dama oyununda: fuk götürmə; 2. bu oyunda götürülən daş)

  Полностью »
 • ФУКА

  ж bax фук 2-ci mənada

  Полностью »
 • ФУКАТЬ

  несов. bax фукнуть

  Полностью »
 • ФУКНУТЫЙ

  прич. 1. üfürülmüş, üfürülüb keçirilmiş (söndürülmüş); 2. fuk götürülmüş (dama oyununda)

  Полностью »
 • ФУКНУТЬ

  сов. dan. 1. üfürmək, üfürüb keçirmək (söndürmək); 2. fuk götürmək (dama oyununda); 3. qovlamaq, bayıra atmaq

  Полностью »
 • ФУКС

  м fuks (bilyard oyununda: təsadüfi olaraq vurulan şar); ◊ пройти (выйти) фуксом təsadüfi olaraq keçmək (çıxmaq)

  Полностью »
 • ФУКСИН

  м мн. нет xüs. fuksin (qırmızı anilin boyası)

  Полностью »
 • ФУКСИЯ

  ж bot. fuksiya, küpəçiçəyi

  Полностью »
 • ФУКСОМ

  нареч. dan. gözlənilmədən, birdən, heç bir əsas olmadan, ixtiyarı olmadan, qanunsuz olaraq

  Полностью »
 • ФУКУС

  м bot. fukus (qırmızımtıl dəniz yosunu)

  Полностью »
 • ФУЛЕ

  ср нескл. fule (yun parça növü)

  Полностью »
 • ФУЛЬГУРИТ

  м miner. fulqurit (ildırım vurması nəticəsində ərimiş qum dənələrindən əmələ gələn borucuq)

  Полностью »
 • ФУЛЬМИНАТ

  м kim. fulminat (son dərəcə partlayıcı və zəhərli maddə)

  Полностью »
 • ФУЛЯР

  м мн. нет fulyar (nazik, yumşaq ipək parça)

  Полностью »
 • ФУЛЯРОВЫЙ

  прил. fiılyar; фуляровый платок fulyar yaylıq

  Полностью »
 • ФУМИГАЦИЯ

  ж k. t. fumiqasiya (bitkiləri və s. zəhərli buğ və ya qaz vasitəsilə dezinfeksiya etmə)

  Полностью »
 • ФУНДАМЕНТ

  м özül, binövrə, bina, təməl, əsas

  Полностью »
 • ФУНДАМЕНТАЛЬНО

  нареч. əsaslı surətdə, möhkəm surətdə

  Полностью »
 • ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ

  ж мн. нет 1. böyüklük, möhkəmlik; 2. məc. əsaslılıq

  Полностью »
 • ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ

  прил. 1. böyük, möhkəm; фундаментальное здание böyük bina; 2. riyaz. fundamental; 3. məc. əsaslı, sanballı; фундаментальный труд sanballı əsər; 3

  Полностью »
 • ФУНДАМЕНТНЫЙ

  прил. özül (binövrə) -i[-ı]

  Полностью »
 • ФУНДИРОВАНИЕ

  ср мн. нет əsaslandırma, sabitləşdirmə; əsaslandırılma, sabitləşdirilmə

  Полностью »
 • ФУНДИРОВАННЫЙ

  прич. 1. əsaslandırılmış; sabitləşdirilmiş; 2. iqt. sabit, möhkəm

  Полностью »
 • ФУНДИРОВАТЬ

  несов. əsaslandırmaq, sabitləşdirmək, möhkəmləndirmək

  Полностью »
 • ФУНДИРОВАТЬСЯ

  несов. 1. əsaslanmaq, kök salmaq, sabitləşmək; 2. əsaslandırılmaq, sabitləşdirilmək, möhkəmləndirilmək

  Полностью »
 • ФУНДУК

  м мн. нет 1. fındıq; 2. fındıq ağacı

  Полностью »
 • ФУНИКУЛЁР

  м funikulyor (kanatla işləyən dar dəmir yolu)

  Полностью »