ABANDON

v 1. tərk etmək; çıxıb getmək, atıb getmək; to ~ smb. bir kəsi tərk etmək; to ~ a sinking ship batan gəmini tərk etmək; to ~ one’s family ailəsini atıb getmək; He abondoned his family O, ailəsini atıb getdi; 2. dayandırmaq, əl çəkmək; to ~ all hopes bütün ümidlərindən əl çəkmək; The search was abandoned when night came Gecə düşəndə axtarış dayandırıldı / təxirə salındı;

◊ to ~ smb. to his fate bir kəsi taleyin ümidinə buraxmaq

ABACUS
ABANDONED