Англо-азербайджанский словарь

 • ARAB

  Arab n 1. ərəb, ərəb qadın / qız; the ~s top. i. ərəblər; 2. ərəb atı; ◊ city street ~ küçə uşağı, sahibsiz uşaq

  Полностью »
 • ARABIAN

  Arabian adj ərəb qadmı / qızı; ◊ ~ Nights "Min bir gecə"

  Полностью »
 • ARABIAN CAMEL

  Arabian camel n zool. ərəb dəvəsi (birhürgüclü dəvə növü)

  Полностью »
 • ARABIC

  Arabic1 n ərəb dili; She is studying Arabic O, ərəb dilini öyrənir Arabic2 adj ərəb; ~ literature ərəb ədəbiyyatı; ~ numeral ərəb rəqəmi (məs

  Полностью »
 • ARABLE

  adj şumluq, əkin üçün yararlı; ~ land əkin yeri, şum; ~ layer şumlanan qat

  Полностью »
 • ARBITER

  n 1. hüq. arbitr; 2. ali hakim; hökmdar; ~ of our fate / of our destinies bizim taleyimizi / müqəddəratımızı həll edən; 3

  Полностью »
 • ARBITRAGE

  n 1. arbitraj (mübahisəli məsələləri həll edən idarə); 2. münsiflər məhkəməsi

  Полностью »
 • ARBITRAMENT

  n hüq. arbitrajın qərarı

  Полностью »
 • ARBITRARILY

  adv 1. (kefi) istədiyi kimi, özbaşına, sərbəst; 2. despot kimi, despotcasına

  Полностью »
 • ARBITRARINESS

  n 1. özbaşınalıq, özü istədiyi kimi hərəkət etmə; 2. despotizin

  Полностью »
 • ARBITRARY

  adj 1. sərbəst, ixtiyari; özbaşına; ~ choice ixtiyari / sərbəst seçim, ~ decision ixtiyari / sərbəst qərar; 2

  Полностью »
 • ARBITRATE

  v 1. münsiflər hakimi kimi çıxış etmək; 2. həll etmək

  Полностью »
 • ARBITRATION

  n hüq. 1. mübahisənin münsiflər hakimi tərəfindən həll edilməsi / arbitrajda baxılması; 2. münsiflər məhkəməsi, arbitraj; to settle by ~ mübahisəni mü

  Полностью »
 • ARC

  n mem. tağtavan, qübbə

  Полностью »
 • ARCH

  n mem. 1. tağ, tağtavan; the ~ es of a bridge körpünün tağları; triumphal ~ qələbə tağı; 2. tağlı keçid; 3

  Полностью »
 • ARCH-ENEMY

  n qatı düşmən

  Полностью »
 • ARCH-FOE

  n insan nəslinin düşməni, şeytan, iblis

  Полностью »
 • ARCH-VILLAIN

  n əsas cani / cinayətkar

  Полностью »
 • ARCHAEOLOGER

  n = archaeologist

  Полностью »
 • ARCHAEOLOGIC

  adj arxeoloji

  Полностью »
 • ARCHAEOLOGICAL

  adj = archaeologic

  Полностью »
 • ARCHAEOLOGIST

  n arxeoloq

  Полностью »
 • ARCHAEOLOGY

  n arxeologiya

  Полностью »
 • ARCHAIC

  adj arxaik, köhnəlmiş, köhnə

  Полностью »
 • ARCHAISM

  n arxaizm

  Полностью »
 • ARCHBISHOP

  n baş yepiskop, baş keşiş

  Полностью »
 • ARCHED

  adj tağşəkilli, tağabənzər, tağlı

  Полностью »
 • ARCHER

  n 1. oxatan; 2. astr. Oxatan bürcü

  Полностью »
 • ARCHITECT

  n 1. memar, arxitektor; 2. yaradıcı, yaradan, qurucu; ~ of one’s own happiness öz xoşbəxtliyinin yaradıcısı / ağası

  Полностью »
 • ARCHITECTURAL

  adj arxitektura; tikinti; ~ engineer tikinti mühəndisi

  Полностью »
 • ARCHITECTURALIST

  n memarlıq / arxitektura üzrə mütəxəssis / ixtisasçı

  Полностью »
 • ARCHITECTURALLY

  adv arxitektura / memarlıq baxımından, arxitektura / memarlıq cəhətdən

  Полностью »
 • ARCHITECTURE

  n 1. arxitektura, memarlıq; the ~ of ancient Greece qədim Yunanıstanın arxitekturası / memarlığı; 2. quruluş; the ~ of snow qarın quruluşu

  Полностью »
 • ARCHIVAL

  adj arxiv, ~ depository arxiv materiallarının saxlanıldığı yer

  Полностью »
 • ARCHIVES

  n arxiv

  Полностью »
 • ARCHIVIST

  n arxiv müdiri

  Полностью »
 • ARCHTRAITOR

  n 1. əsas satqın; 2. şeytan, iblis

  Полностью »
 • ARCHWISE

  adv tağ formasında / şəklində

  Полностью »
 • ARCIFORM

  adj qövsşəkilli, qövsəoxşar, qövsvarı

  Полностью »
 • ARCTIC

  Arctic1 n Arktika arctic2 adj 1. arktik, şimal, qütb; Arctic Pole Şimal qütbü; ~ fox zool. şimal tülküsü; 2

  Полностью »
 • ARDENT

  adj qızğın, alovlu, atəşin, atəşli, coşğun, ehtiraslı; ~ love qızğın / atəşin / alovlu / coşğun məhəbbət; ~ hate şiddətli / alovlu / kəskin nifrət; ~

  Полностью »
 • ARDENTLY

  adv qızğın, alovlu, atəşin; hərarətlə, coşğunluqla, ehtirasla, şövqlə; to love ~ hərarətlə / ehtirasla sevmək

  Полностью »
 • ARDOUR

  n 1. ehtiras, böyük həvəs, coşğunluq, qızğınlıq; to fight with ~ coşğunluqla / ehtirasla mübarizə aparmaq; to argue with ~ hərarətlə / qızğınlıqla / b

  Полностью »
 • ARDUOUS

  adj 1. çətin, gərgin; ~ task çətin tapşırıq; ~ duty çətin / gərgin vəzifə; 2. yorulmaz, çalışqan; üzücü; an ~ manual labour çox ağır / üzücü əl əməyi

  Полностью »
 • ARDUOUSNESS

  n 1. çətinlik, gərginlik; 2. yorulmazlıq, çalışqanlıq

  Полностью »
 • AREA

  n 1. sahə, torpaq sahəsi; vast ~ geniş sahə; sown ~ səpilmiş sahə; ~ of a room otağın sahəsi; 2. riyaz

  Полностью »
 • AREAL

  adj areal; məhəlli; ~ linguistics areal dilçilik

  Полностью »
 • ARENA

  n arena, səhnə, meydan; ~ for boxing match ring boks meydanı; in the world ~ dünya arenasında; the ~ of politics siyasət arenası; The small country be

  Полностью »
 • ARGUABLE

  adj mübahisəli, sübut tələb edən; ~ point mübahisəli məsələ

  Полностью »
 • ARGUE

  v 1. (with, against, about) mübahisə etmək, bəhs etmək; What are you arguing about? Sən / Siz nə barədə mübahisə edirsən / edirsiniz?; 2

  Полностью »