ABDOMINOUS

adj yekəqarın, yoğunqarın; kök

ABDOMINAL
ABDUCT