ADJECTIVAL

adj sifəti, sifət kimi işlənən; an ~ pronoun sifəti əvəzlik

ADJACENTLY
ADJOIN