Словарь омонимов азербайджанского языка

  • BAB

    BAB I is. [ ər. ] köhn. Fəsil, bölmə (əsərdə). Gər şərh edərsəm ayəti hüsnün kitabini; Hər bab içində fəslinə yüz bin füsul ola (İ

    Полностью »
  • BABA

    BABA I is. Atanın, ya da ananın atası. O qoca babası saç-saqqalı ağ; Səlimi özünə sanırdı dayaq (A.İldırım)

    Полностью »
  • BABALI

    BABALI I is. Günah. Biz də istifadə edərik, babalı onların boynuna vəssalam (M.İbrahimov). BABALI II sif

    Полностью »
  • BABI

    BABI I is. [ fars. ] XIX əsrin ortasında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən təsis edilmiş dini təriqətə mənsub olan adam

    Полностью »
  • BADALAQ

    BADALAQ I is. Sərbəst güləş zamanı müqabil tərəfi yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırıb burma. Mən onu üzəndə dostum badalaq vurub məni üzü üstə

    Полностью »
  • BADAMLI

    BADAMLI I is. Müalicə üçün içilən su. Azərbaycanda istehsal olunan mineral sulardan biri də badamlıdır

    Полностью »
  • BAĞ

    BAĞ I is. Meyvə ağacları əkilmiş sahə. Alma bağı. BAĞ II is. Bağlamaq üçün ip, kəndir. Ayaqqabının bağı

    Полностью »
  • BAĞÇA

    BAĞÇA I is. Kiçik bağ, güllük, çiçəklik. Getsə bir qapıdan eşqin ayağı; Saralar bağçası, tökülər barı (S

    Полностью »
  • BAĞIR

    BAĞIR I is. köhn. Qaraciyər. Qoyunun qara bağrından bir qədər götürüb ocağa tutdu (Dastanlar). BAĞIR II is

    Полностью »
  • BAĞIŞLAMAQ

    BAĞIŞLAMAQ I f. Hədiyyə etmək, peşkəş vermək. Günəş bizə bağışlamış al bayraqlı səhəri (S.Vurğun). BAĞIŞLAMAQ II f

    Полностью »
  • BAĞLAMA

    BAĞLAMA I is. Bağışlanmış şey, boğça. Qoltuğumda bağlama; Mən gedirəm ağlama! (B.Vahabzadə). BAĞLAMA II is

    Полностью »
  • BAĞLI

    BAĞLI I sif. İp, zəncir və s. ilə bənd edilmiş; örtülü, qapalı. Könül dedikləri, bağlı otaqdır (R.Rza)

    Полностью »
  • BAĞLIQ

    BAĞLIQ I is. Bağ salmaq üçün yararlı yer, bağ olan yer. Bu çayın o biri tərəfi isə gözəl bağlıq idi (A

    Полностью »
  • BAĞRIQARA

    BAĞRIQARA I is. zool. Su kənarında yaşayan uzun qıçlı, döşü qara quş. Bağrıqaranın qızardı bağrı; Şahbaz ona varanda doğru (Xətayi)

    Полностью »
  • BAXIŞ

    BAXIŞ I is. Baxma, gözdən keçirmə. Saçlarım qapqara; Baxışlarım davamlı; Addımlarım mətin (B.Azəroğlu)

    Полностью »
  • BAK

    BAK I is. [ fars. ] klas. Qorxu, xof. Bu bir, iki, üç məsələdə yox o qədər bak; Olsun, bəcəhənnəm, necə rəftar olacaqdır (M

    Полностью »
  • BAL

    BAL I is. Arıların çiçək və meyvə şirəsindən hasil etdikləri qatı şirin maddə. Dodaqların şəkər dadır, bal dadır; Gözəllikdə olmaz sənə tay, gözəl (S

    Полностью »
  • BALAQ

    BALAQ I is. Tumanın, şalvarın, dizliyin ayağa düşən hissəsi. Bunlar payız günü çöl-bayırda; balağına yapışan pışpışıdır (R

    Полностью »
  • BALQABAQ

    BALQABAQ I is. [ fars. ] Uzunsov, ortası nazik şirin qabaq. ...kimisi yaman günün köməyi olan kudu və balqabaqları gizlədirdi (M

    Полностью »
  • BALLI

    BALLI I is. bot. Şirəli otlardan birinin adı. BALLI II sif. Balı olan. Ballı pətəklərə bənzər beynimiz; İçində boş qalmış bir çox şanlar (S

    Полностью »
  • BAMİYƏ

    BAMİYƏ I is. [ fars. ] bot. Meyvəsi konus şəklində olan və xörəyə işlədilən birillik lifli bitki. Doğra daha bamiyəni bozbaşa; Sonra toyuq köksü ilə g

    Полностью »
  • BAN

    BAN I is. Arabanın təkərlərindən yuxarı olan hissəsi, qutusu, gövdəsi. Araba cırıldamaqdan, ban cırıldayır (Ata

    Полностью »
  • BANK

    BANK I is. [ fr. ] Pul vəsaitini toplayan və təqsim edən kredit idarəsi. Dövlət bankı. BANK II is. [ alm

    Полностью »
  • BANKA

    BANKA I is. [ ing. ] Dənizdə ayrıca dayaz yer. BANKA II [ holl. ] Qayıqda avar çəkənlərin oturduğu skamya

    Полностью »
  • BANKET

    BANKET I is. [ fr. ] İctimai, siyasi xadimlərin və s. şərəfinə düzəldilən təntənəli qonaqlıq, ziyafət

    Полностью »
  • BAR

    BAR I is. [ fars. ] Meyvə, məhsul; səmərə. Bağçamızın ağacları dürlüdürlü bar verir (O.Sarıvəlli). BAR II is

    Полностью »
  • BARABAN

    BARABAN I is. Təbil. Çalındı tunc, baraban, ordu döndü dənizə… (A.İldırım). BARABAN II is. tex. Müxtəlif maşınların və mexanizmlərin silindr şəkilli h

    Полностью »
  • BARAT

    BARAT I is. [ ər. ] Bank və s. maliyyə müəssisələri və ya poçt vasitəsilə göndərilən pul. Pulları haman yerə barat verəcəyəm (M

    Полностью »
  • BARI

    BARI I is. [ fars. ] Hasar, divar, sədd. Onu barı içərisinə almaq və elektrik stansiyası üçün istifadə etmək lazımdır (C

    Полностью »
  • BARMAQ

    BARMAQ I is. İnsan və bəzi heyvanların əl və ayaqlarının qurtaracağındakı beş mütəhərrik üzvdən hər biri

    Полностью »
  • BARMAQLIQ

    BARMAQLIQ I is. Ağacdan, dəmirdən və ya məftildən qayrılmış tor, hörgü. Cəld ayağa durub, dəmir barmaqlığa yanaşdı (M

    Полностью »
  • BAS

    BAS I sif. [ ital. ] mus. Ən bəm kişi səsi, ən aşağı kişi səsi. Güləbətin Hacının otağını süpürəndə həyətdə Şahpələngin qalın bas səsini eşitdi (M

    Полностью »
  • BASMA

    BASMA I is. Saçı boyamaq üçün rəng. O, başına həmişə basma qoyardı. BASMA II is. tar. Üzərində tatar xanın şəkli olan möhür

    Полностью »
  • BASMAÇI

    BASMAÇI I is. Basma işi ilə məşğul olan, qəlib basan. Sanqo qaçıb, basmaçı dəyirmanlarında gizlənmək istədi (Servantes)

    Полностью »
  • BAŞ-AYAQ

    BAŞ-AYAQ I is. aşp. Kəlləpaça: qoyunun, malın başı və ayaqlarından hazırlanan sulu xörək. ...Baza müdiri Bürcəli dedi: – Bu saat burdan gedirik bizə x

    Полностью »
  • BAŞIPAPAQLI

    BAŞIPAPAQLI I is. Kişi. Bu xəbər gələn kimi uçitel Mirzə Kərim camaatı yığıb başına dedi: – Gərək kənddə bir nəfər başıpapaqlı qalmaya (Ə

    Полностью »
  • BAŞQA

    BAŞQA I sif. Qeyri, ayrı, özgə, yad. Qonşu həyətin qapısı başqa küçəyə açılırdı (M.Cəlal). BAŞQA II qoşma Seçmə, ayırma mənasında

    Полностью »
  • BAŞLIQ

    BAŞLIQ I is. Yağışdan, soyuqdan, küləkdən qorunmaq üçün başa geyilən örtük. Əynində boz şinel, başında başlıq; Nəysə pıçıldayır o, fəhlələrə (S

    Полностью »
  • BAŞMAQ

    BAŞMAQ I is. köhn. Üstü yarıörtülü, dabanı açıq kişi və qadın ayaqqabısı. Mərcan xala bu dəfə də bir söz deməyib, başmağının üstündən geydiyi corablar

    Полностью »
  • BAŞSIZ

    BAŞSIZ I sif. Sahibsiz, yiyəsiz. Elmli adamlar hamıdan artıq bizlərə lazımdır. Çünki camaatımız başsızdırlar (Ə

    Полностью »
  • BATAREYA

    BATAREYA I is. [ fr. ] hərb. Bir neçə top və minaatandan ibarət taktik vahid. Sən indi öz batareyasını buraxıb mətbəxdə soğan doğrayan bir topçuya oxş

    Полностью »
  • BATMAN

    BATMAN I is. köhn. 8 kiloqram ağırlığında çəki ölçüsü. Bir misqal ondan bir batman misə vurur, xalis gümüş olur (M

    Полностью »
  • BAZ

    BAZ I is. [ fars. ] Alıcı quş, qızılquş. Əlimdən uçurtdum bazım; Dərdimi kağıza yazım (Dastanlar). BAZ II is

    Полностью »
  • BAZAR

    BAZAR I is. [ fars. ] Alış-veriş yeri. Biz hər gün səsli-küylü bazarın yanından keçirdik (Ə.Əylisli)

    Полностью »
  • BAZI

    BAZI I is. [ fars. ] Oyun, kələk, hiylə. Şərəfnisə xanım: Bəsdir, Allahı sevirsən, bu bazıları mənə az gəl!

    Полностью »
  • BEL

    BEL I is. Bədənin ortası, qurşaq bağlanan yeri. Belində qəbzəli xəncər olan bir kişi içəri girdi (İ.Əfəndiyev)

    Полностью »
  • BELƏ

    BELƏ I əvəz. İşarə mənasında işlədilən əvəzlik. O belə adamlara həmişə hörmət etməyi sevirdi (Ə.Vəliyev)

    Полностью »
  • BELİBAĞLI

    BELİBAĞLI I is. zool. Qırğı böyüklükdə yırtıcı quş. BELİBAĞLI II sif. Beli bağlı olan, beli qurşaq və s

    Полностью »
  • BELLİ

    BELLİ I sif. Əlində bel olan. Deyir, Qaraqullar kəndinin camaatı əli ağaclı, belli, kürəkli tökülüb Rüstəm bəyin evini darmadağın dağıtdılar (Ə

    Полностью »
  • BEYT

    BEYT I is. [ ər. ] İki misradan ibarət şeir parçası. Fəhlə yavaş-yavaş hecaladı, bir dəfə oxuyandan sonra ilk beyti əzbərlədi (M

    Полностью »