BLUNDER

blunder1

n kobud səhv; He committed / made a blunder O, kobud səhv etdi

blunder2

v 1. kobud səhv etmək / buraxmaq; He blundered through his examination paper O, imtahan yazısında səhv buraxdı / etdi; 2. korlamaq, xarab etmək, dolaşdırmaq, dolaşıq salmaq, qarışdırmaq, qarışıq salmaq; The negotiation was blundered by him O, danışıqları dolaşdırdı / dolaşığa saldı; 3. kor-koranə getmək (əl ilə yoxlaya-yoxlaya); He blundered through the dark forest O, qaranlıq meşədə kor-koranə dolaşdı; to ~ one’s way yolunu kor-koranə getmək; to ~ through one’s work kor-koranə işləmək; 4. (on, upon) təsadüfən rast gəlmək / olmaq; to ~ against smb. /smth. bu kəsə / bir şeyə təsadüfən rast gəlmək; to ~ away one’s chance imkanı / şansı əldən buraxmaq; to ~ out ağzından qaçırmaq; He blundered a secret O, sirri ağzindan qaçırdı

BLUISH
BLUNDERER