CHARGEABLE

adj 1. (with) irada / ittihama layiq olan; 2. məsul, cavabdeh; ~ with money pula məsul / cavabdeh; 3. (bir kəsin) hesabına keçirilə bilən, ödənilməli olan; These debts are chargeable to my account Bu borclar mənim hesabıma yazıla bilər; 4. vergi qoyula bilən, vergi qoyulmalı olan

CHARGE
CHARGED