Gili məhlul, yuyucu məhlul

gilin suda dispers məhlulu; qazma prosesində işlədilir. Hazırlanmasında əsasən, bentonit gilindən istifadə edilir. Qazılan süxurlardan, quyuların dərinliyindən, temperaturdan və s. asılı olaraq lazımi xasəli G.m. almaq üçün müxtəlif kimyəvi reagentlər, ağırlaşdırıcı madələr və s.-dən istifadə olunur. Nasosla quyuya vurulan G.m. baltanın quyu dibində doğradığı süxurları quyudan çıxarır, quyunun dibinə və divarlarına hidrostatik təzyiq yaradaraq quyu divarının davamlığını təmin edir, neft, qaz və sulu laylara əks təzyiq göstərir, işləyən baltanı soyudur və s.
Geoloji axtarış
Hasilat sənayesi