ADJUDICATE

v 1. (on, upon) mühakimə etmək, işə baxmaq, iş kəsmək (məhkəmədə); hakimlik etmək, qərar çıxarmaq / vermək; 2. işi / mübahisəni həll etmək

ADJUDGEMENT
ADJUDICATION