APATHY

n laqeydlik, etinasızlıq, süstlük, keylik; complete ~ towards smth. bir şeyə qarşı tam laqeydlik / etinasızlıq

APATHIZE
APE