APPEARANCE

n 1. xarici görkəm, görkəm; sima, zahir; to have a noble / a charming / a repulsive ~ alicənab / məftunedici / iyrənc görkəmə malik olmaq; youthful / emaciated ~ cavan / üzgün görkəm; The child had the appearance of being half-starved Uşağın xarici görkəmi onun yarımac həyat keçirdiyinə dəlalət edirdi; to judge by ~s xarici görkəmə görə mühakimə yürütmək; Appearances are deceitful Xarici görkəm aldadıcı olur, 2. mümkünlük, ehtimal, yəqinlik, həqiqətə uyğunluq; doğraya oxşarlıq; in all ~(s) yəqin ki, (hər şeydən) göründüyü kimi; 3. zühur olma, doğma, üzə çıxma, görünmə; the time of the sun’s ~ günəşin doğma / çıxma vaxtı; 4. səhnəyə çıxma; to make one’s first ~ on the stage ilk dəfə səhnəyə çıxmaq; 5. çıxma, işıq üzü görmə (kitab, jurnal və s.); 6. gəlmə, gəliş (məhkəməyə); çıxış, çıxış etmə (məhkəmədə); to make one’s ~ təyin edilmiş / olunmuş vaxt məhkəmə iclasına gəlmək; 7. hadisə (adət, qeyri-adi); a queer ~ in the sky səmada qəribə hadisə; 8. kabus, qarabasma;

◊ to keep up / to preserve / ~ to save ~s ~ ədəb qaydalarını gözləmək

APPEAR
APPEARINGLY