APPEAR

v 1. peyda olmaq, görünmək, zahir olmaq, gəlmək; He promised to come at 4 but didn’t appear yet O, söz verdi ki, saat 4-də gələcək, lakin hələ də gəlməyib; A car appeared over the hill Təpənin o tayından bir maşın göründü / peyda oldu; 2. cəmiyyətdə olmaq; to ~ in society cəmiyyətdə görünmək; to ~ at social gatherings ictimai yığıncaqlarda iştirak etmək; 3. çıxış etmək, rol oynamaq / aparmaq; to ~ as / in the character of Hamlet Hamlet rolunda çıxış etmək, Hamlet rolunu oynamaq; 4. işıq üzü görmək, nəşr olunmaq; This book appeared last year Bu kitab keçən il nəşr olundu / işıq üzü gördü

APPEALINGLY
APPEARANCE