ATTENDANCE

n 1. olma, iştirak etmə, iştirak; Your attendance is necessary Sənin / Sizin iştirakın / iştirakınız vacibdir; 2. davamiyyət; Attendance at school is compulsory Məktəbə davamiyyət məcburidir; 3. auditoriya, kütlə; tamaşaçı, camaat; There was a large attendance at the meeting iclasda çoxlu camaat vardı; 2. svita, rəiyyət (böyük bir şəxsin müşayiətçiləri), 5. qulluq, xidmət; medical ~ tibbi qulluq / xidmət; to be iu ~ on smb. bir kəsin qulluğunda / xidmətində durmaq / olmaq;

◊ to dance ~ on / upon smb. bir kəsə yaltaqlıq etmək, bir kəsə yaltaqlanmaq

ATTEND
ATTENDANT