Диалектологический словарь азербайджанского языка.

 • Ö:BƏC

  (Zaqatala) çəpgöz (adam)

  Полностью »
 • ÖC

  öc düşmək: (Kürdəmir, Qax, Şəki) bax ö:üc düşməx’ Öc eləməg (Salyan) – artmaq, yayılmaq, yenidən baş qaldırmaq, açılmaq (yarada) və s

  Полностью »
 • ÖCƏŞMAX

  (Qax, Şəki) sataşmaq, incitmək. – Yoldan gedən uşağa niyə öcəşiysiz (Qax); – Sən də öcəşmağa adam tapbırsan? (Şəki)

  Полностью »
 • ÖCƏŞMƏK

  (İmişli, Zəngilan) mübahisə etmək

  Полностью »
 • ÖD DÜŞMƏX’

  (Şərur) incimək, arası dəymək. – Bı mənnən niyə öd duşup bilmirəm

  Полностью »
 • ÖDDƏHLİX’

  (Ağbaba) qorxaqlıq. – Hər işdə öddəhliy eləmə

  Полностью »
 • ÖDDƏX’

  (Ağbaba, Ağdam, Laçın, Naxçıvan, Şərur, Zəngilan) qorxaq. – Qorxağ adama öddəx’ də de:llər (Zəngilan); – Böyüx’ qardaşları öddəx’di (Naxçıvan)

  Полностью »
 • ÖDDƏMƏX’

  (Gəncə) acılamaq, acı etmək. – Yaman ajıymış, ağzımı öddədi

  Полностью »
 • ÖDƏX’

  (Qazax, Şəmkir, Tovuz) ölübitən heyvanın əvəzinə verilən heyvan, əvəz. – Qoyun otaran ha döyü, itirer hamsını, ödəx’ verməx’dən yorulufdu (Qazax); – B

  Полностью »
 • ÖDƏLƏX’

  (Şərur) tələsik, təngnəfəs. – Özün ödələx’ saldı üsdümə

  Полностью »
 • ÖDƏMƏ

  (Ağcabədi, Goranboy) pambıq kolunun kökü

  Полностью »
 • ÖƏC

  (Cəbrayıl, Xocavənd, Ordubad) bax öəç. – Əmirin öəcinin əlli kilo əti çıxdı (Cəbrayıl); – Qalxozda 15 dənə öəc var (Ordubad)

  Полностью »
 • ÖƏÇ

  (Basarkeçər, Qazax, Ordubad) ikiüçillik erkək qoyun. – Qoyunun üçilliy erkək balasına öəç de:rix’, dördilliy balasına qaradiş (Basarkeçər)

  Полностью »
 • ÖƏDƏX’

  öədəx’də qalmax: (Qazax) arxası üstə yıxılıb qalmaq. – Dana öədəx’də qalmışdı, güjnən qaldırdıx

  Полностью »
 • ÖƏDİMƏX’

  (Hamamlı) büdrəyərək yıxılmaq. – İnəx’ öədədi tüşdü suyun içinə

  Полностью »
 • ÖƏŞ

  (Cəbrayıl, Çənbərək) bax öəç. – Avdıləzimin üş dənə öəşi var (Çənbərək)

  Полностью »
 • ÖƏŞDƏMƏX’

  (Çənbərək) qoyun-quzunu dal ayaqlarından tutaraq yuxarı qaldırıb irəli aparmaq. – Ay Məhəmmət, qoynu öəşdə qırxlığın yanna

  Полностью »
 • ÖFGƏ

  I (Basarkeçər, Bərdə, Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, Goranboy, Qazax, Mingəçevir, Ordubad, Tərtər, Tovuz, Yevlax, Zaqatala, Zəngilan) bax ofgə

  Полностью »
 • ÖFGƏLƏMƏX’

  (Cəbrayıl) ovuşdurmaq. – Gə kürəyimi öfgələ, yaman ayrıyır

  Полностью »
 • ÖFGƏLƏMMƏX’

  (Gəncə) şişmək. – Azardan üz-gözü öfgələnif; – Uşax gör nejə öfgələnif

  Полностью »
 • ÖFT

  öft eləməx’: (Ordubad) kifayət etmək, bəs eləmək. – Ordubadın suyi öft eləmir

  Полностью »
 • ÖG

  (Dərbənd) qabaq, ön, qarşı. – Ögdə durubanları diyədilər

  Полностью »
 • ÖGƏ

  (Dərbənd) əvvəlcə. – Ögə sən de, sora mən diyədəm

  Полностью »
 • ÖGƏC

  (Bakı, Salyan) bax öəç

  Полностью »
 • ÖGƏC-ÖGƏC

  (Şamaxı) böyük-böyük, yaşına uyğun olmadan (danışmaq) – Ögəcögəc danışmağ sə:n adətindi

  Полностью »
 • ÖGƏN

  (Salyan) nəsil-nəcabət. – Adamın gərəg ögəni ola

  Полностью »
 • ÖGƏNGƏNƏ

  (Salyan) zəhərli cücü adı. – Mığanda ögəngənə çox olar; – Ögəngənə yayda olar

  Полностью »
 • ÖGLÜG

  (Dərbənd) önlük. – Öglügi mənə vər

  Полностью »
 • ÖGÜL

  (Ordubad) vəhşi qoyunların keşiyini çəkən qoç

  Полностью »
 • ÖHBƏ

  (Kürdəmir) bax öfgə. – Öhbəm ağzımnan gəldi

  Полностью »
 • ÖHD

  öhd eləməg: (Cəlilabad, Salyan) çatdırmaq, yetirmək. – Də:rman yaxşı atey (üyüdür), öhd eləməg olmey ki, dəni tökəsən (Cəlilabad)

  Полностью »
 • ÖHGÜN

  (Qax) bax ötgün

  Полностью »
 • ÖHRƏM

  I (Göyçay) yorğa. – Nə öhrəm atdı! II (Cəbrayıl) qaçaraq, çaparaq, tez, cəld. – Öhrəm qayıtdı

  Полностью »
 • ÖHŞƏLƏ

  (Bakı) bax ovşala. – Öhşələ içmiyincə xöreg təhləyə gedməz

  Полностью »
 • ÖHÜR

  (Cəlilabad) məxmərək

  Полностью »
 • ÖHVƏ

  I (Borçalı, Qazax) bax ofgə. – Axtüx’lünün öhvəsi yeməli olor (Qazax) II (Qazax) bax öfgə II. – Bu comuş öhvədi, öləjəx’

  Полностью »
 • Ö:X

  (Qazax, Tovuz) bax ovux. – Bizim əkəjəyimiz yer o ö:xdən başşağadı (Tovuz)

  Полностью »
 • ÖX’BƏ

  (Şəki) bax ofgə. – Öx’bə kavavı yaxşı yiməli olur

  Полностью »
 • ÖX’BƏQARA

  (Şəki) bax öpgəqara. – Keçilərə öx’bəqara deyif, qırıldı hamsı

  Полностью »
 • ÖJ

  (Ağbaba, Oğuz) 1. zidd 2. düşmən. – O mənnən yaman öjdü 3. tərs

  Полностью »
 • ÖJƏŞMƏX’

  (Gədəbəy) 1. höcətləşmək 2. savaşmaq. – Öjəşiflər uşaxlar dünənnəri talada

  Полностью »
 • ÖKBƏ

  (Cəlilabad, Əli Bayramlı, Kürdəmir, Zaqatala) bax öfgə. – Əlinin ökbələri tamam xəsdədi (Əli Bayramlı)

  Полностью »
 • ÖKBƏLİ

  (Kürdəmir, Salyan) qorxmaz, cəsarətli, ürəkli

  Полностью »
 • ÖKƏNƏ

  (Zaqatala) mayasız qatıq, yaxud mayası az olduğu üçün yaxşı bərkiməmiş qatıq

  Полностью »
 • ÖKƏŞDİRMƏX’

  (Gəncə) əzik-əzik etmək. – Paltarı ökəşdirmə

  Полностью »
 • ÖKƏŞİX’

  (Gəncə) əzik, əzilmiş. – Bu parça ökəşiy olmasa yaxşı görünər

  Полностью »
 • ÖKƏŞİKLİ

  (Gəncə) əzik-əzik olmuş, əzilmiş. – Ökəşikli paltarı gətirif maηa verir

  Полностью »
 • ÖKƏŞMƏX’

  (Gəncə) əzilmək. – Paltarım sandıxda ökəşif

  Полностью »
 • ÖKLUX

  (Qax) önlük. – Bizin xatınnar həmi öklux tutuy

  Полностью »
 • ÖLDÜRMƏCƏ

  (Yevlax) ölümcül. – Çayan zəhərriyir, öldürmür, əmə öldürməcə eliyir

  Полностью »