Словарь омонимов азербайджанского языка

 • ARPALIQ

  ARPALIQ I is. Arpa səpmək üçün yararlı yer. ARPALIQ II is. term. Atın azı dişlərindəki çökəklik, çuxur

  Полностью »
 • ARTIQ

  ARTIQ I is. Bütün ehtiyac təmin olunduqdan sonra qalan şey, qalıq. [ Hacı Səməd ağa: ] Hər kəs hər nə qazansa, yediyini yeyir, artığını da gizləyir (Ə

  Полностью »
 • ARTIRMA

  ARTIRMA I is. Eyvan, balkon. O, artırmaya qədəm qoycaq gözü mənə sataşdı (S.Qədirzadə). ARTIRMA II is

  Полностью »
 • ARTİKUL

  ARTİKUL I is. [ lat. ] Malın, məmulatın tipi. ARTİKUL II is. [ lat. ] ter. Hərbi qanun, müqavilə və sənədlərdə bənd

  Полностью »
 • AS

  AS I is. [ ər. ] Kart oyununda: tuz, təkxallı qumar kağızı. AS II is. [ ər. ] Mahir təyyarəçi. AS III sif

  Полностью »
 • ASMA

  ASMA I is. Paltar asmaq üçün qarmaq, paltarasan. Boz şinelini və gün bozartmış papağını çıxarıb koridordakı asmadan asdı (S

  Полностью »
 • ASMAQ

  ASMAQ I f. Bir şeyi yuxarıdan bir yerə ilişdirib sallamaq, asılı hala salmaq. Mən əvvəl sarı paltonu alıb altdan asardım (Anar)

  Полностью »
 • AŞ I is. Xörək, plov. Bayram aşıdır, indicə Qönçəbəyim gətirdi (S.Qədirzadə). AŞ II is. Dərini, gönü aşılayıb hazırlamaq üçün maddə

  Полностью »
 • AŞIQ

  AŞIQ I is. [ ər. ] Yaradıcılığında şairlik, nəğməkarlıq, çalğıçılıq, bədii qiraət və rəqs sənətlərini üzvi surətdə birləşdirən xalq sənətkarı

  Полностью »
 • AŞIQLIQ

  AŞIQLIQ I is. Aşıq sənəti. Çıxdım aşıqlığa, düşdüm ellərə; Aşıqlardan san almağa gəlmişəm (Aşıq Vəli)

  Полностью »
 • AŞIRMA

  AŞIRMA I is. Şalvara bənd edilən lentşəkilli qoşa bağ; şalvar asmalığı. [ Fətullayev ] …elə faytonun içindəcə uzun şinelinin üstündən bağladığı onaçıl

  Полностью »
 • AŞIRMAQ

  AŞIRMAQ I f. Qaldırıb qoymaq, yükləmək, keçirmək. Həcər təkrar papağı başına qoydu, əlini aynalıya atdı, kəməri çiyninə aşırdı (S

  Полностью »
 • AŞLIQ

  AŞLIQ I sif. Aş üçün, plov üçün yararlı. Aldığım düyü əsil aşlıq düyüdür. AŞLIQ II sif. Aşa qoymaq üçün yararlı

  Полностью »
 • AŞMAQ

  AŞMAQ I f. Keçmək; düşmək; çıxmaq. Oradan çıxıb erməni küçələrinə aşdılar (M.F.Axundzadə). AŞMAQ II f

  Полностью »
 • AŞNA

  AŞNA I is. [ fars. ] Dost, yaxın, tanış, yoldaş. Gör aşnam özünü kimlərnən yan-yana qoyur (Anar). AŞNA II is

  Полностью »
 • AT

  AT I is. Qoşulan və minilən ev heyvanı. O, Feyzini səsləyib iki saz at yəhərləməsini tapşırdı (B.Bayramov)

  Полностью »
 • ATALIQ

  ATALIQ I is. Ögey ata. Rusca əlifba savadımı da atalığımdan öyrənmişdim (Ə.Haqverdiyev). ATALIQ II is

  Полностью »
 • ATƏŞ

  ATƏŞ I is. [ fars. ] Od, ocaq. Payızdır, elə bil soyumuş günəş; Daha tarlalara tökməyir atəş (B.Azəroğlu)

  Полностью »
 • ATLANMAQ

  ATLANMAQ I f. Ata minmək. Sübh atlanıb, günortaya özümü Əhmədqalaya yetirdim (Ə.Haqverdiyev). ATLANMAQ II f

  Полностью »
 • AVAR

  AVAR I is. Qayığı sürmək üçün kürək, qayıqçı kürəyi. AVAR II is. Dağıstanda yaşayan xalqlardan birinin adı

  Полностью »
 • AVARA

  AVARA I is. [ fars. ] İşsiz-gücsüz adam, sərsəri. Sən demə, başqa yerdə arvadı, qızı varmış; onları başsız qoyub qaçmış bu avara (S

  Полностью »
 • AY

  AY I is. astr. Planet, göy cisimlərindən biri. Ay da, göy də sarı bir heyva kimi; Durur hərəkətsiz səhərə kimi (S

  Полностью »
 • AYAR

  AYAR I is. dan. Barama, pambıq və s. bu kimi xammallardan əldə edilən xalis malın miqdarı. AYAR II is

  Полностью »
 • AYLIQ

  AYLIQ I is. dan. Maaş, əməkhaqqı. Mədəndə bundan dörd qat az alırdım, indi, şükür Allaha, aylığım pis deyil (M

  Полностью »
 • AYNALI

  AYNALI I is. köhn. Patronu üstdən qoyulan təklülə tüfəng. Nəbi cəld ayağa qalxıb, dirəkdən asdığı aynalını götürdü (“Qaçaq Nəbi”)

  Полностью »
 • AYPARA

  AYPARA I is. Bir-iki günlük ay. Göydə yanır aypara; İşıq düşür yollara (B.Vahabzadə). AYPARA II is. köhn

  Полностью »
 • AYRI

  AYRI I sif. Başqa, qeyri, digər. Öz ləyaqətimi qorumaq üçün ayrı yol tapmadım (S.Qədirzadə). AYRI II zərf Tək, müstəqil

  Полностью »
 • AZ

  AZ I say Sayca çox olmayan, cüzi. Ayrı cür olsaydı, seximiz iyirmi iki metr az parça toxuyacaqdı, başa düşürsənmi? (S

  Полностью »
 • AZAD

  AZAD I is. [ fars. ] bot. Bərk oduncaqlı ağac növü

  Полностью »
 • AZAD

  AZAD II sif. [ fars. ] Başqasından asılı olmayan, sərbəst. Ey azad gün, azad insan; Doyunca iç bu bahardan! (S

  Полностью »
 • AZI

  AZI I is. Ağzın hər iki tərəfində arxa hissədə yerləşən əsas dişlər. AZI II ədat Ən cüzi, minimum. Ən kiçik dərdi də azı min kərə; Saldı ürəyinə hər

  Полностью »
 • BAB

  BAB I is. [ ər. ] köhn. Fəsil, bölmə (əsərdə). Gər şərh edərsəm ayəti hüsnün kitabini; Hər bab içində fəslinə yüz bin füsul ola (İ

  Полностью »
 • BABA

  BABA I is. Atanın, ya da ananın atası. O qoca babası saç-saqqalı ağ; Səlimi özünə sanırdı dayaq (A.İldırım)

  Полностью »
 • BABALI

  BABALI I is. Günah. Biz də istifadə edərik, babalı onların boynuna vəssalam (M.İbrahimov). BABALI II sif

  Полностью »
 • BABI

  BABI I is. [ fars. ] XIX əsrin ortasında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən təsis edilmiş dini təriqətə mənsub olan adam

  Полностью »
 • BADALAQ

  BADALAQ I is. Sərbəst güləş zamanı müqabil tərəfi yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırıb burma. Mən onu üzəndə dostum badalaq vurub məni üzü üstə

  Полностью »
 • BADAMLI

  BADAMLI I is. Müalicə üçün içilən su. Azərbaycanda istehsal olunan mineral sulardan biri də badamlıdır

  Полностью »
 • BAĞ

  BAĞ I is. Meyvə ağacları əkilmiş sahə. Alma bağı. BAĞ II is. Bağlamaq üçün ip, kəndir. Ayaqqabının bağı

  Полностью »
 • BAĞÇA

  BAĞÇA I is. Kiçik bağ, güllük, çiçəklik. Getsə bir qapıdan eşqin ayağı; Saralar bağçası, tökülər barı (S

  Полностью »
 • BAĞIR

  BAĞIR I is. köhn. Qaraciyər. Qoyunun qara bağrından bir qədər götürüb ocağa tutdu (Dastanlar). BAĞIR II is

  Полностью »
 • BAĞIŞLAMAQ

  BAĞIŞLAMAQ I f. Hədiyyə etmək, peşkəş vermək. Günəş bizə bağışlamış al bayraqlı səhəri (S.Vurğun). BAĞIŞLAMAQ II f

  Полностью »
 • BAĞLAMA

  BAĞLAMA I is. Bağışlanmış şey, boğça. Qoltuğumda bağlama; Mən gedirəm ağlama! (B.Vahabzadə). BAĞLAMA II is

  Полностью »
 • BAĞLI

  BAĞLI I sif. İp, zəncir və s. ilə bənd edilmiş; örtülü, qapalı. Könül dedikləri, bağlı otaqdır (R.Rza)

  Полностью »
 • BAĞLIQ

  BAĞLIQ I is. Bağ salmaq üçün yararlı yer, bağ olan yer. Bu çayın o biri tərəfi isə gözəl bağlıq idi (A

  Полностью »
 • BAĞRIQARA

  BAĞRIQARA I is. zool. Su kənarında yaşayan uzun qıçlı, döşü qara quş. Bağrıqaranın qızardı bağrı; Şahbaz ona varanda doğru (Xətayi)

  Полностью »
 • BAXIŞ

  BAXIŞ I is. Baxma, gözdən keçirmə. Saçlarım qapqara; Baxışlarım davamlı; Addımlarım mətin (B.Azəroğlu)

  Полностью »
 • BAK

  BAK I is. [ fars. ] klas. Qorxu, xof. Bu bir, iki, üç məsələdə yox o qədər bak; Olsun, bəcəhənnəm, necə rəftar olacaqdır (M

  Полностью »
 • BAL

  BAL I is. Arıların çiçək və meyvə şirəsindən hasil etdikləri qatı şirin maddə. Dodaqların şəkər dadır, bal dadır; Gözəllikdə olmaz sənə tay, gözəl (S

  Полностью »
 • BALAQ

  BALAQ I is. Tumanın, şalvarın, dizliyin ayağa düşən hissəsi. Bunlar payız günü çöl-bayırda; balağına yapışan pışpışıdır (R

  Полностью »
 • BALQABAQ

  BALQABAQ I is. [ fars. ] Uzunsov, ortası nazik şirin qabaq. ...kimisi yaman günün köməyi olan kudu və balqabaqları gizlədirdi (M

  Полностью »