Азербайджанско-английский словарь

 • ƏDA

  i. 1. (tərz, tövr) mincing / affected manners pl.; ~ ilə in an affected manner; mincingly; 2. (şivə) mince, affectation, airs and graces; ~ ilə danışm

  Полностью »
 • ƏDABAZ

  I. i. (qız, qadın) affected creature; coquette; (oğlan, kişi) swaggerer II. s. mincing, finical, finicking; (təkəbbürlü) haughty

  Полностью »
 • ƏDABAZCASINA

  z. affectedly, affectingly, finically, with airs and graces pl

  Полностью »
 • ƏDABAZLIQ

  i. 1. mincing manners pl., finicality, airs and graces pl.; 2. (işvəkarlıq) affectation, affectedness; ~ etmək to mince; to show* affectation; to be*

  Полностью »
 • ƏDALANMAQ

  f. to mince; to swagger; to be* affected; to put* on airs idiom., to give* oneself airs idiom

  Полностью »
 • ƏDALƏT

  I. i. justice; fairness; equity; immartiality; ~ naminə for the sake of justice; Ədalət tələb edir Justice demands II

  Полностью »
 • ƏDALƏTLƏ

  z. (haqlı) justly; (insafla, vicdanla) fair, fairly; (qərəzsiz) impartially; ~ rəftar etmək to deal* fair / fairly (with); ~ danışmaq to speak* fair /

  Полностью »
 • ƏDALƏTLİ

  s. (haqlı, düzgün) just; (insaflı, vicdanlı) fair; (qərəzsiz) impartial; equitable; ~ hökm just sentence; ~ hakim impar tial judge; ~ müharibə just wa

  Полностью »
 • ƏDALƏTLİLİK

  i. justness, justice; fairness; equity; impartialness, impartiality; uprightness, rightfulness

  Полностью »
 • ƏDALƏTSİZ

  I. s. unjust; unfair; inequitable; ~ olmaq to be* unfair / unjust; ~ hərəkət unjust action; unfair action II

  Полностью »
 • ƏDALƏTSİZCƏSİNƏ

  z. 1. (haqsızlıqla) unjustly; 2. (insafsızcasına) unfairly; 3. (qərəzlə) with partiality

  Полностью »
 • ƏDALƏTSİZLİK

  i. 1. (haqsızlıq) unjustness, injustice; 2. (insafsızlıq) unfairness; ~ etmək to act unjustly / unfairly

  Полностью »
 • ƏDALƏTSİZLİKLƏ

  z. bax ədalətsizcəsinə

  Полностью »
 • ƏDALI

  I. s. affected; mincing; finical; finicking; ~ qız (qadın) affected girl (woman); ~ yeriş swagger; ~ duruş affected pose; ~ baxış affected look / glan

  Полностью »
 • ƏDASIZ

  I. s. not affected, not mincing, not finical; (i.s.) without affection, (i.s.) without airs / finicality II

  Полностью »
 • ƏDAT

  i. qram. particle; qüvvətləndirici ~ intensifying particle; məhdudlaşdırıcı ~ limiting particle

  Полностью »
 • ƏDAVƏT

  i. hostility, enmity, animosity; (irsi düşmənçilik) feud; möhkəm ~ deadly feud; ~ aparmaq / bəsləmək to feel* animosity (against smb

  Полностью »
 • ƏDAVƏTLƏ

  z. with hostility, with enmity, with animosity

  Полностью »
 • ƏDAVƏTLİ

  s. hostile, inimical; möhkəm ~ olmaq to be* at deadly feud; bir-biri ilə ~ olmaq to be* at war / feud with each other

  Полностью »
 • ƏDAVƏTSİZ

  I. s. non-hostile, non-inimical II. z. without hostility, without animosity / enmity

  Полностью »
 • ƏDƏB

  i. good behaviour, good manners / conduct; tact; (ləyaqət) decency, propriety; ~ qaydalarını gözləmək to serve decencies, to observe the rules of prop

  Полностью »
 • ƏDƏB-ƏRKAN

  i. proprity; good manners / conduct

  Полностью »
 • ƏDƏB-ƏRKANLA

  z. bax ədəblə

  Полностью »
 • ƏDƏB-ƏRKANLI

  s. bax ədəbli I

  Полностью »
 • ƏDƏBİ

  s. literary; ~ dil literary language; ~ dairələr literary circles / world; ~ irs literary heritage; ~ ifadə literary expression; ~ tənqid literary cri

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYAT

  i. literature; bədii ~ belles-lettres fr., fiction; elmi ~ scientific literature

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYATÇI

  i. bax ədəbiyyatşünas

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYATŞÜNAS

  i. literary critic, specialist in literature

  Полностью »
 • ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

  i. literary criticism; history of literature

  Полностью »
 • ƏDƏBLƏ

  z. decently, civilly, courteously; tactfully; decorously

  Полностью »
 • ƏDƏBLƏNDİRMƏK

  f. to cultivate good manners, to educate (d.), to civilize (d.), to refine (d.)

  Полностью »
 • ƏDƏBLƏNMƏK

  f. to become* / to grow* courteous; to become* mannerly / tactful; to become* civilized / decorous

  Полностью »
 • ƏDƏBLİ

  I. s. (tərbiyəli) well-bred, wellbehaved, well-conducted; mannerly; tactful; civil II. z. decently, civilly, courteously; tactfully; decorously

  Полностью »
 • ƏDƏBLİLİK

  i. (tərbiyəlilik) decency; good breeding; (əxlaqlılıq) morality; (mədənilik) civility; (mərifətlilik) courtesy; (nəzakətlilik) politeness

  Полностью »
 • ƏDƏBSİZ

  I. i. churl, boor, cad; (pozğun, söyüşcül adam) ribald II. s. 1. (mərifətsiz) ill-bred; uneducated; discourteous, tactless; unmannerly; 2

  Полностью »
 • ƏDƏBSİZCƏSİNƏ

  z. bax ədəbsiz III

  Полностью »
 • ƏDƏBSİZLİK

  i. (tərbiyəsizlik) ill-breeding; indecency, unmannerliness; (mədəniyyətsizlik) incivility

  Полностью »
 • ƏDƏD

  i. riyaz. number; tam ~ whole number; kəsr ~i fractional number; qarışıq ~ mixed number; tək ~ odd number; cüt ~ even number

  Полностью »
 • ƏDƏDİ

  s. 1. riyaz. numerical; ~ kəmiyyət numerical number; ~ metod numerical method; 2. piece; ~ mallar piece-goods

  Полностью »
 • ƏDİB

  i. writer, man of letters, literary man; ~lər literati

  Полностью »
 • ƏDLİYYƏ

  I. i. hüq. justice II. s. justice; ~ nazirliyi the Ministry of Justice

  Полностью »
 • ƏDVƏ

  i. bax ədviyyə

  Полностью »
 • ƏDVƏCAT

  top.i. spicery (pl. spiceries)

  Полностью »
 • ƏDVİYYAT

  i. bax ədviyyə

  Полностью »
 • ƏDVİYYATLI

  s. bax ədviyyəli

  Полностью »
 • ƏDVİYYƏ

  i. spice; ~ vurmaq to spice (d.)

  Полностью »
 • ƏDVİYYƏLƏMƏK

  f. to spice (d.)

  Полностью »
 • ƏDVİYYƏLƏNMƏK

  f. to be* spiced

  Полностью »
 • ƏDVİYYƏLİ

  s. spicy; spiced

  Полностью »
 • ƏFƏL

  I. i. dullard; (xüsusən oyunda) a muff; an awkward / clumsy person II. s. (aciz, bacarıqsız) awkward, clumsy, bungling; (küt) dull, stupid, slowthinki

  Полностью »