Азербайджанско-английский словарь

 • P

  P, p the 23rd letter of the Azerbaijani alphabet

  Полностью »
 • PAÇA

  i. 1. crotch; 2. foot; leg; ~sını ~sının üstünə qoymaq to cross one’s legs

  Полностью »
 • PAÇALAMAQ

  f. to seize / to grasp smb. by the leg

  Полностью »
 • PAÇALI

  s. long-legged

  Полностью »
 • PADŞAH

  i. padishah; monarch

  Полностью »
 • PADŞAHLIQ

  i. 1. reign; 2. kingdom, realm

  Полностью »
 • PADŞAHPƏRƏST

  s. monarchist, ~ qüvvələr monarchist forces

  Полностью »
 • PADŞAHPƏRƏSTLİK

  i. monarchism

  Полностью »
 • PADZƏHƏR

  i. antidote

  Полностью »
 • PAXIL

  I. i. envier, envious person II. s. envious; ~ baxışlar envious looks; ~ dillər envious tongues; başqasının xöşbəxtliyinə qarşı ~ olmaq to be* envious

  Полностью »
 • PAXILLAŞMAQ

  f. to become* envied / envious

  Полностью »
 • PAXILLIQ

  i. envy; enviousness; ~ etmək / çəkmək to envy (d.); bir kəsin üstünlüyünə ~ (hiss) etmək to feel* envy at the superior advantages of another; bir kəs

  Полностью »
 • PAXILYANA

  s. enviously, with envy; nəyəsə ~ baxmaq to look at smth. enviously, to eye smth. enviously

  Полностью »
 • PAXIR

  i. kim. oxide; dəmir ~ı ferric oxide; alümin ~ı alumina / aluminium oxide; mis ~ı copper oxide; ~ basmaq to get* / to become* oxidized; ◊ ~ı açılmaq m

  Полностью »
 • PAXIRLANMAQ

  f. to be* oxidized / oxidated

  Полностью »
 • PAXIRLAŞDIRICI

  i. kim. acidifier, oxidizer

  Полностью »
 • PAXLA

  I. i. bean; ~ əkmək üçün maşın bean hulter; “paxla yeyənlər” (Boston şəhəri əhalisinin ləqəbi) bean-eaters II

  Полностью »
 • PAXLALI

  s. bean; ~ sous bean sauce; ~ bitkilər leguminous plants

  Полностью »
 • PAXLAVA

  i. pakhlava (a kind of Eastern cake with nuts or almonds)

  Полностью »
 • PAK

  s. 1. clean; 2. honest; ~ adam honest man*

  Полностью »
 • PAKET

  i. envelope, cover

  Полностью »
 • PAKİZƏ

  I. s. clean; complete; Çox əcəb, Çox pakizə d.d. all right; O.K. II. z. cleanly, honestly; pak ~ yaşamaq to live cleanly / honestly

  Полностью »
 • PAQQILDAMAQ

  f. to seethe; to boil up

  Полностью »
 • PAL-PALTAR

  i. (all kind of) clothes

  Полностью »
 • PALAN

  i. 1. (yük daşımaq üçün) pack-saddle; 2. (hamballarda) back pillow (for loaders)

  Полностью »
 • PALANDUZ

  i. pack-saddle maker

  Полностью »
 • PALANDUZLUQ

  i. trade of a pack-saddle maker

  Полностью »
 • PALANLAMAQ

  f. to put* on pack-saddle / back pillow

  Полностью »
 • PALANLANMAQ

  f. to be* put on pack-saddle / back pillow

  Полностью »
 • PALANLATDIRMAQ

  f. bax palanlatmaq

  Полностью »
 • PALANLATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to put on pack-saddle / back pillow

  Полностью »
 • PALANLI

  s. 1. (i.s.) having pack-saddle on / back pillow on; 2. d.d. bax anlamaz, qanmaz

  Полностью »
 • PALATA

  I. i. 1. (qanunverici orqan) chamber; 2. (nümayəndəlik) chamber; house; lordlar ~sı House of Lords; icmalar ~sı House of Commons; deputatlar ~sı Chamb

  Полностью »
 • PALAZ

  i. a kind of carpet without pile

  Полностью »
 • PALAZQULAQ

  I. i. d.d. lop-eared man* II. s. lop-eared; ~ oğlan a lop-eared boy

  Полностью »
 • PALÇIQ

  I. i. 1. mud; 2. (tikinti ücün) grout; 3. (dulusçuluq üçün) argil, potter’s clay; ~ tutmaq to prepare grout; (dulusçuluq üçün) to prepare argil / pott

  Полностью »
 • PALÇIQLAMAQ

  f. to clay (d.), to mud (d.)

  Полностью »
 • PALÇIQLATDIRMAQ

  f. to ask / to force smb. to clay (d.)

  Полностью »
 • PALÇIQLATMAQ

  f. bax palçıqlatdırmaq

  Полностью »
 • PALÇIQLI

  s. muddy; (i.s.) covered with mud; ~ yol muddy road; ~ ayaqqabı muddy shoes; Yol palçıqlıdır The road is muddy

  Полностью »
 • PALÇIQLIQ

  i. muddy place; area covered with mud

  Полностью »
 • PALÇIQTƏMİZLƏYƏN

  i. mud-scraper

  Полностью »
 • PALEONTOLOGİYA

  i. pal(a)eontology

  Полностью »
 • PALEONTOLOJİ

  s. pal(a)eontologic(al)

  Полностью »
 • PALEONTOLOQ

  i. pal(a)eontologist

  Полностью »
 • PALID

  I. i. oak; ağacı ~ an old oak II. s. oak; oaken; ~ ağacı oak tree; ~ meşəsi oak forest; ~ yarpağı oak-leaf; ~ qozası acorn; ~ qapı an oak door, a door

  Полностью »
 • PALIDI

  s. brown; ~ rəng brown colour

  Полностью »
 • PALIDLIQ

  i. oakery, oak-wood, oak grove

  Полностью »
 • PALMA

  I. i. bot. palm (-tree); xurma ~sı (ağacı) date (-palm) II. s. palm; ~ ağacı palm (-tree); (material) boxwood; ~ yağı palm oil

  Полностью »
 • PALTAR

  i. clothes pl.; bayram ~ı Sunday clothes; gündəlik ~ work-day clothes; hazır ~ store clothes; ready-made clothes, üst ~ı street clothes; iş ~ı (kombin

  Полностью »