Азербайджанско-английский словарь

 • ƏHALİ

  i. 1. (ölkənin camaatı) population; ~nin sıxlığı density of population; ~nin siyahıyaalınması census of the population; ~si olan yer / ərazi populated

  Полностью »
 • ƏHALİSİZ

  s. unpopulated, uninhabited

  Полностью »
 • ƏHATƏ

  i. encirclement; kapitalist ~si capitalist encirclement; ~ sahəsi scope; ~ etmək: 1) (dövrəyə almaq) to surround (d

  Полностью »
 • ƏHATƏEDİCİ

  s. embracing, covering; involving

  Полностью »
 • ƏHATƏLİ

  s. comprehensive; ~ izahat comprehensive explanation; ~ məlumat comprehensive information

  Полностью »
 • ƏHD

  i. 1. (vəd) promise, pledge; 2. (and) vow, oath; ~ etmək: 1) (söz vermək) to pledge, to give* a solemn promise; 2) (and içmək) to vow, to oath, to tak

  Полностью »
 • ƏHD-CƏDİD

  i. din. the New Testament

  Полностью »
 • ƏHD-ƏTİQ

  i. din. the Old Testament

  Полностью »
 • ƏHD-PEYMAN

  i. solemn promise; vow, oath; ~ bağlamaq / etmək to give* each other a solemn promise; to vow each other

  Полностью »
 • ƏHƏD

  i.: ~i kəsilmək to be* exhausted, to be* tired out; ~ini kəsmək to exhaust (d.), to tire out (d.)

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏT

  i. 1. significance, importance, moment; beynəlxalq ~ international significance; ümumdünya ~i world significance; xüsusi ~ particular importance; həll

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTLİ

  s. 1. (mühüm, vacib) important, significant; həyat ~ of vital importance; 2. (faydalı) useful; müalicə ~ otlar / bitkilər vulnerary plants; 3

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTSİZ

  s. 1. unimportant; insignificant; 2. (faydasız) useless, of no use

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTSİZLİK

  i. 1. insignificance, unimportance; 2. uselessness

  Полностью »
 • ƏHƏNG

  I. i. lime; sönmüş ~ slaked / slack lime; sönməmiş ~ quick-lime, burnt lime; inşaat ~i construction lime II

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏMƏK

  f. to whitewash (d.); divarı ~ to whitewash the wall

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏNMƏK

  f. to be* whitewashed

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏŞMƏK

  f. to calcify; to turn into lime

  Полностью »
 • ƏHƏNGLİ

  s. containing lime; ~ su limewater; ~ palçıq grout, mortar

  Полностью »
 • ƏHƏNGYANDIRAN

  i. lime burner

  Полностью »
 • ƏHKAM

  i. 1. fəls. dogma (pl. dogmas / dogmata); 2. din. tenet, doctrine; dini ~lar religious tenets / doctrines

  Полностью »
 • ƏHKAMÇI

  i. doctrinaire, doctrinist

  Полностью »
 • ƏHKAMÇILIQ

  i. dogmatism; dogmatics

  Полностью »
 • ƏHKAMLAŞDIRILMAQ

  f. to be* dogmatized

  Полностью »
 • ƏHKAMLAŞDIRMAQ

  f. to dogmatize (d.)

  Полностью »
 • ƏHL

  i. 1. (müəyyən xüsusiyyət və əməl sahibi) man*; dərd ~i man* of sorrow, sufferer; zövq ~i man* of (good) taste; qələm ~i writer; scriber; clerk; elm ~

  Полностью »
 • ƏHLİ-BİQƏM

  s. careless, happy-go-lucky, devilmay-care

  Полностью »
 • ƏHLİ-DİL

  i. a bridht / inteligent person

  Полностью »
 • ƏHLİ-DÜNYA

  i. man* of the world; man* of fashion

  Полностью »
 • ƏHLİ-ƏYAL

  i. family, members of a family; household

  Полностью »
 • ƏHLİ-HAL

  i. a compassionate man*; person of ready sympathy

  Полностью »
 • ƏHLİ-İMAN

  I. i. righteous / pious person; ~lar the righteous; Əhli imanlar cənnətə gedəcəklər The righteous shall go to Heaven II

  Полностью »
 • ƏHLİ-İNSAF

  i. 1. (insaflı) merciful / clement person; 2. (ədalətli) a fair / just man*

  Полностью »
 • ƏHLİ-KEF

  i. merry-maker, jovial / cheery / merry fellow; (əyyaş) bacchanal, a (drunken) reveller

  Полностью »
 • ƏHLİ-MƏNSƏB

  i. cəm officials, functionaries

  Полностью »
 • ƏHLİ-MƏRİFƏT

  i. a man* of good manners

  Полностью »
 • ƏHLİ-SƏNƏT

  i. bax sənətkar I

  Полностью »
 • ƏHLİ-VƏFA

  s. bax vəfalı

  Полностью »
 • ƏHLİLƏŞDİRİLMƏ

  fi. domestication; vəhşi heyvanların ~si domestication of wild animals

  Полностью »
 • ƏHLİLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* domesticated; to be* tamed

  Полностью »
 • ƏHLİLƏŞDİRİLMİŞ

  fs. domesticated, tamed; ~ heyvan a tame animal

  Полностью »
 • ƏHLİLƏŞDİRMƏ

  fi. domestication, domesticating, taming

  Полностью »
 • ƏHLİLƏŞDİRMƏK

  f. to domesticate (d.), to tame (d.)

  Полностью »
 • ƏHLİLƏŞMƏ

  fi. domestication, becoming domestic

  Полностью »
 • ƏHLİLƏŞMƏK

  f. to become* domestic, to become* tamed

  Полностью »
 • ƏHLİLƏŞMİŞ

  fs. domestic, tame; ~ quş a tame bird

  Полностью »
 • ƏHMƏDİ-BİQƏM

  i. d.d. devil-may-care / lighthearted / happy-go-lucky man* / fellow

  Полностью »
 • ƏHSƏN

  nid. bravo; well done! bully for you! good lad!

  Полностью »
 • ƏHVAL

  i. 1. (ruhi vəziyyət, kef) mood, humour, spirits; ~ı pərişan olmaq / pozulmaq to be* out of humour / spirits, to be* in low spirits; ~ı yaxşı olmaq to

  Полностью »
 • ƏHVALAT

  i. 1. incident, occurence; episode; 2. (hekayət) story; Kapitan bizə aşağıdakı əhvalatı nəql etdi The captain told us the following story

  Полностью »