Азербайджанско-английский словарь

 • ƏVAM

  I. i. bax avam I II. s. bax avam II

  Полностью »
 • ƏVAMCASINA

  z. bax avamcasına avamlıq i. bax avamlıq

  Полностью »
 • ƏVƏT

  əd. yes; all right, okay (O.K.), well

  Полностью »
 • ƏVƏZ

  i. 1. (birinin yerini tutacaq şey, kəs) substitute (for); Buna əvəz yoxdur There is no substitute for it; direktor, müdir və s

  Полностью »
 • ƏVƏZ-ƏVƏZ

  z.: ~ olmaq to be* quits / even (with); Biz əvəz-əvəz olduqWe are quits

  Полностью »
 • ƏVƏZÇİ

  I. i. pluralist, holder of more than one office II. s. replacing

  Полностью »
 • ƏVƏZÇİLİK

  i. pluralism; holding more than one office; ~ etmək / üzrə işləmək to pluralize, to hold* more than one office, to hold* down two (three, four, etc

  Полностью »
 • ƏVƏZEDİCİ

  I. i. substitute II. s. substitutive

  Полностью »
 • ƏVƏZEDİLMƏ

  fi. substitution; replacement

  Полностью »
 • ƏVƏZEDİLMƏZ

  s. irreplaceable; indispensable (to, for)

  Полностью »
 • ƏVƏZETMƏ

  fi. substitution; replacement; itmiş kitabı yenisi ilə ~ replacement of a lost book by a new one, substitution of a new book for a lost one

  Полностью »
 • ƏVƏZİNDƏ

  qoş. instead (of); in return (for), in exchange (for); Əvəzində bunu götür Take this instead

  Полностью »
 • ƏVƏZİNDƏN

  qoş. (adından) on behalf (of; bir kəsin ~ danışmaq to speak* on behalf of smb

  Полностью »
 • ƏVƏZİNƏ

  qoş. instead (of); O, qələm əvəzinə karandaş götürdü He / She took a pencil instead of a pen

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏNƏN

  s. 1. interchanging; 2. (əvəzlənə bilən) interchangeable; substitutive

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏNMƏ

  fi. 1. kim. substitution; 2. dilç. interchange, gradation, alternation; səslərin ~si sound interchange / alternation; saitlərin ~si vowel gradation; s

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏNMƏK

  f. 1. kim. to be* substituted; 2. dilç. to interchange

  Полностью »
 • ƏVƏZLƏYİCİ

  I. i. kim. substitute II. s. substitutive

  Полностью »
 • ƏVƏZLİK

  i. qram. pronoun

  Полностью »
 • ƏVƏZOLUNMAZ

  s. bax əvəzedilməz

  Полностью »
 • ƏVƏZSİZ

  s. 1. (əvəz olunmayan) non-substitutive; 2. (tayı, bərabəri olmayan) matchless, peerless; 3. (misilsiz) unexampled, unparalleled

  Полностью »
 • ƏVVƏL

  I. i. beginning; işin ~i the beginning of the work; dərsin ~ində at the beginning of the lesson; yayın (qışın, yazın və s

  Полностью »
 • ƏVVƏL-AXIR

  z. (gec-tez) sooner or later, early or late, some time or other; first or last; (nəhayət) at last, after all, finally

  Полностью »
 • ƏVVƏL-ƏVVƏL

  z. first, at first, firstly, first and foremost, in the first instance / place

  Полностью »
 • ƏVVƏLA

  ara s. firstly, first of all, in the first place

  Полностью »
 • ƏVVƏLCƏ

  z. 1. (siftə, qabaqca) first, at first; Əvvəlcə oxu, sonra tərcümə et First read then translate; 2. (başlanğıcda) at first, in / at the beginning; Əvv

  Полностью »
 • ƏVVƏLCƏDƏN

  z. 1. (qabaqcadan) beforehand, in advance; previously; ~ sifariş etmək / vermək to pre-book (d.), to book / to reserve (d

  Полностью »
 • ƏVVƏLDƏN

  z. 1. (ibtidadan) from the (very) outset, right from the start, from the first; 2. (başdan) from the beginning; Əvvəldən oxu Read from the beginning;

  Полностью »
 • ƏVVƏLƏN

  ara s. bax əvvəla

  Полностью »
 • ƏVVƏLİNCİ

  sy. bax birinci

  Полностью »
 • ƏVVƏLKİ

  s. 1. (qabaqkı) previous; 2. (adı çəkilən iki şeydən birincisi) former; 3. (keçmiş) former; ~ nazir the former minister

  Полностью »
 • ƏVVƏLLƏR

  z. 1. (keçmişdə) before, formerly, in former times, in old days, in the past; Əvvəllər mən onu tanımırdım I didn’t know him before; 2

  Полностью »
 • ƏVVƏLLƏRDƏ

  z. bax əvvəllər (1-ci mənada)

  Полностью »
 • ƏYAL

  i. 1. family; 2. wife

  Полностью »
 • ƏYALƏT

  i. 1. (mahal, vilayət) province; 2. (ucqarlar) provinces pl.; remote / outlying districts pl

  Полностью »
 • ƏYAN

  I. i. aristocrat, noble, nobleman; (İngiltərədə) peer; saray ~ları courtiers II. s. (aydın) clear; (bəlli) notorious; (aşkar) obvious, evident, appare

  Полностью »
 • ƏYANİ

  I. s. graphic, obvious; visual; ~ misal obvious case; graphic example; ~ sübut / dəlil visual proof / evidence; visual / graphic demonstration; ~ dərs

  Полностью »
 • ƏYANİLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* made visual / obvious

  Полностью »
 • ƏYANİLƏŞDİRMƏK

  f. to make* (d.) visual / graphic / obvious / clear / notorious

  Полностью »
 • ƏYANİLİK

  i. 1. obviousness, clearness; 2. (təlimdə) use of visual methods; use of visual aids

  Полностью »
 • ƏYAR

  i. 1. (ölçü) standard, measure; calibre; criterion; 2. (əlvan metal məmulatında nişan) hallmark; ~ qoymaq to hallmark (d

  Полностью »
 • ƏYDİRMƏK

  f. to make* smb. bend / bow (d.); to have* smth. crooked / curved; boyun ~ to make* smb. stoop; (alçalmağa məcbur etmək) to make* smb

  Полностью »
 • ƏYDİRTMƏK

  f. bax əydirmək

  Полностью »
 • ƏYƏ

  i. bax yəyə

  Полностью »
 • ƏYƏLƏMƏK

  f. yeyələmək

  Полностью »
 • ƏYƏLƏNMƏK

  f. bax yeyələnmək

  Полностью »
 • ƏYİLƏN

  s. 1. bending; 2. (əymək mümkün olan) flexible, flexile; (əyilmək qabiliyyəti olan) flexural, flexuous

  Полностью »
 • ƏYİLMƏK

  f. 1. to bend*; to be* bowed down; to curve; Ağaclar küləkdən əyilir The trees bend under the wind; 2

  Полностью »
 • ƏYİN

  i. 1. (bədən) human body; yalın ~ naked body; Onun əynində ağ köynəyi var idi He / She had a white shirt on him / her; 2

  Полностью »
 • ƏYİN-BAŞ

  i. bax əyin (2-ci mənada)

  Полностью »