İCRAEDİCİ

s. executive; ~ komitə executive committee; ~ hakimiyyət executive power; ~ orqanlar executive organs

İCRAÇI
İCRASIZ

Значение слова в других словарях