Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • ƏR

  f. «əgər»in qısaldılmış forması əgər, əgər ki (əsasən şeirdə işlədilir)

  Полностью »
 • ƏRAB

  Ə’RAB ə. «ərəb» c. ərəblər; t. çöldə yaşayan ərəb qəbilələrindən olan; çöllü, bədəvi

  Полностью »
 • ƏRABİ

  Ə’RABİ ə. çöllü ərəb, bədəvi ərəb

  Полностью »
 • ƏRACİF

  ə. «ircaf» c. yalan xəbərlər; şayiələr

  Полностью »
 • ƏRAF

  Ə’RAF ə. 1) hündür yer, yüksək ərazi; 2) cənnətlə cəhənnəm arasındakı yer

  Полностью »
 • ƏRAİK

  ə. «ərikə» c. taxtlar

  Полностью »
 • ƏRAİZ

  ə. «ərizə» c. ərizələr

  Полностью »
 • ƏRAMİL

  ə. «ərmələ» c. dul qadınlar

  Полностью »
 • ƏRAZ

  Ə’RAZ ə. «ərəz» c. sonradan əmələ gələn hallar, keyfiyyətlər

  Полностью »
 • ƏRAZİ

  ə. «ərz» c. 1) yerlər; 2) t. sahə

  Полностью »
 • ƏRAZİL

  ə. «ərzəl» c. rəzillər, alçaqlar

  Полностью »
 • ƏRBA

  ə. xalis ərəb, əsil ərəb

  Полностью »
 • ƏRBAB

  ə. «rəbb» c. 1) t. yiyə, sahib; 2) t. mülkədar. Ərbabi-daniş alim(lər); ərbabi-hunər hünərli(lər); ərbabi-qələm savadlı(lar); ərbabi-süxən söz ustalar

  Полностью »
 • ƏRBƏ

  ƏRBƏ’ ə. bax ərbəə

  Полностью »
 • ƏRBƏA

  ƏRBƏA’ ə. bax yövmül’ərbəa’

  Полностью »
 • ƏRBƏDƏ

  ə. dava, qalmaqal, gurultu-partıltı

  Полностью »
 • ƏRBƏDƏCU

  ə. və f. davakar, qalmaqalçı, qovğaçı, dalaşqan

  Полностью »
 • ƏRBƏƏ

  ə. dörd

  Полностью »
 • ƏRBƏİN

  ə. bax ərbəun

  Полностью »
 • ƏRBƏUN

  ə. 1) qırx // qırxıncı; 2) qışın əvvəlindən «xəmsin » adlanan hissəsinə qədər qırx gün

  Полностью »
 • ƏRCƏH

  ə. ən yaxşı, ən üstün; daha yaxşı, daha üstün

  Полностью »
 • ƏRCUZƏ

  ə. rəcəz vəznində şeir

  Полностью »
 • ƏRCÜMƏND

  f. 1) şərəfli; 2) möhtərəm, hörmətli

  Полностью »
 • ƏRƏB

  ə. əsil vətənləri Ərəbistan yarımadası olan sami xalqlarından biri

  Полностью »
 • ƏRƏBİ

  ə. 1) ərəbcə, ərəb dili; 2) ərəb dilinə və millətinə mənsub; 3) ərəb üslubunda

  Полностью »
 • ƏRƏBİYYƏT

  ə. ərəbşünaslıq

  Полностью »
 • ƏRƏC

  Ə’RƏC ə. topal, axsaq

  Полностью »
 • ƏRƏFAT

  ə. Məkkədə ərəfə günü hacıların durduqları yer

  Полностью »
 • ƏRƏFƏ

  ə. 1) qurban bayramından əvvəlki gün; bayram axşamı; 2) bir işin görülməsinə qədər qalan az zaman

  Полностью »
 • ƏRƏQ

  ə. 1) tər; 2) araq

  Полностью »
 • ƏRƏQÇİN

  ə. və f. əsasən təri çəkmək üçün yüngül baş geyimi

  Полностью »
 • ƏRƏQİ

  ə. tərə aid olan, tərdən olan

  Полностью »
 • ƏRƏQİYYƏ

  ə. əsasən dərvişlərin qoyduqları baş geyimi

  Полностью »
 • ƏRƏQNAK

  ə. və f. tərli

  Полностью »
 • ƏRƏR

  ƏR’ƏR ə. 1) ardıc, ardıc kolu; 2) sərv, sərv ağacı

  Полностью »
 • ƏRƏSAT

  ə. «ərəsə» c. 1) meydan, açıqlıq; 2) qiyamətdə dirilən ölülərin toplanacağı meydan

  Полностью »
 • ƏRƏZ

  ə. 1) əslində olmayıb sonradan əmələ gələn; 2) cismin mahiyyət və məzmunundan başqa, digər xüsusiyyətləri // forma; 3) təsadüfi hadisə; 4) əlamət

  Полностью »
 • ƏRƏZİ

  ə. əsli olmayıb sonradan əmələ gələn

  Полностью »
 • ƏRFƏ

  ƏRFƏ’ ə. ən uca; daha yüksək

  Полностью »
 • ƏRĞƏNUN

  f. orqan (musiqi aləti)

  Полностью »
 • ƏRĞƏVAN

  f. 1) qırmızı rəngli qəşəng gül; 2) m. qırmızı

  Полностью »
 • ƏRĞƏVANİ

  f. qırmızı rəngdə olan; qırmızı

  Полностью »
 • ƏRHAM

  ə. «rəhim» c. döllər

  Полностью »
 • ƏRHƏM

  ə. ən rəhmli; daha mərhəmətli, çox rəhmli

  Полностью »
 • ƏRİB

  ə. ağıllı, huşlu

  Полностью »
 • ƏRİF

  ə. 1) adlı-sanlı; tanınmış; 2) arif, tez başa düşən, bilikli

  Полностью »
 • ƏRİŞ

  ə. talvar, çardaq

  Полностью »
 • ƏRİZ

  ə. enli, geniş

  Полностью »
 • ƏRİZƏ

  ə. yazılı xahiş; xahişnamə

  Полностью »
 • ƏRK

  ƏRK1 f. iç qala, möhkəm hasar. ƏRK2 ə. yaxınlıq münasibəti, sərbəst davranma

  Полностью »