Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • KƏBƏDİ

  ə. qaraciyərə aid olan

  Полностью »
 • KƏBƏTEYN

  KƏ’BƏTEYN ə. 1) Kəbə və Qüdsdəki Əqsa məscidinin birgə adı; 2) zər(lər) (nərd oyununda); 3) m. mərkəz

  Полностью »
 • KƏBİN

  f. 1) nikah; 2) başlıq, südpulu; cehiz

  Полностью »
 • KƏBİNİ

  f. qanuni, kəbinli (ər və ya arvad)

  Полностью »
 • KƏBİR

  KƏBİR(Ə)1 ə. 1) böyük; 2) yaşlı, qoca; 3) m. mühüm, ciddi

  Полностью »
 • KƏBİRƏ

  KƏBİR(Ə)1 ə. 1) böyük; 2) yaşlı, qoca; 3) m. mühüm, ciddi. KƏBİRƏ2 ə. böyük günah // böyük cinayət, ciddi səhv

  Полностью »
 • KƏBİRƏN

  ə. böyük olmaqla, böyük olduğu halda

  Полностью »
 • KƏBİSƏ

  ə. şəmsi təqvimində hər dörd ildə bir dəfə günlərinin sayı 366 olan il; uzun il

  Полностью »
 • KƏBK

  f. kəklik. Kəbki-canşikar 1) canalan kəklik; 2) m. sevgili, canan; kəbki-xoşxuram 1) gözəl yerişli kəklik; 2) m

  Полностью »
 • KƏBŞ

  ə. erkək qoyun, qoç; çəpiş

  Полностью »
 • KƏBUD

  f. mavi, göy

  Полностью »
 • KƏBUDİ

  ə. 1) mavilik, göylük; 2) xal; 3) bədənə döydürülən yazı, naxış və s

  Полностью »
 • KƏBUTƏR

  f. göyərçin. Kəbutəri-naməbər naməbər, məktub aparan göyərçin, poçt göyərçini

  Полностью »
 • KƏC

  f. bax kəj

  Полностью »
 • KƏCABƏ

  KƏCABƏ, KƏCAVƏ f. dəvə və ya at üstündə isti-soyuqdan, yağmurdan qorunmaq üçün qurulan otaqcıq

  Полностью »
 • KƏCAVƏ

  KƏCABƏ, KƏCAVƏ f. dəvə və ya at üstündə isti-soyuqdan, yağmurdan qorunmaq üçün qurulan otaqcıq

  Полностью »
 • KƏCBİN

  f. «əyri görən» bax kəjbin

  Полностью »
 • KƏCGƏRDƏN

  f. boynu əyri, boynubükük (əsasən bənövşə haqqında)

  Полностью »
 • KƏCKÜLAH

  f. 1) papağını yan qoyan; 2) m. dəblə geyinməyi xoşlayan; 3) m. təşəxxüs göstərən, lovğalıq edən; təşəxxüslü, lovğa

  Полностью »
 • KƏCMƏDAR

  f. və ə. birisinin istək və arsuzunun əksinə hərəkət edən

  Полностью »
 • KƏCMƏNİŞ

  f. bədqılıq, bədxasiyyət

  Полностью »
 • KƏCMÜAMİLƏ

  f. və ə. alverdə aldadan, əli düz olmayan, əliəyri

  Полностью »
 • KƏCNƏZƏR

  f. və ə. «əyri baxan» 1) pis nəzərlə baxan; bədnəzər; 2) düzgün iş görməyən; bihesab

  Полностью »
 • KƏCNİGAH

  KƏCNİGAH, KƏCNİGƏH f. 1) kəc baxan, əyri baxan, qıyğacı baxışlı; 2) m. qəzəbli, hirsli baxan

  Полностью »
 • KƏCNİGƏH

  KƏCNİGAH, KƏCNİGƏH f. 1) kəc baxan, əyri baxan, qıyğacı baxışlı; 2) m. qəzəbli, hirsli baxan

  Полностью »
 • KƏCNÜMA

  f. insanı əyri göstərən (güzgü haqqında)

  Полностью »
 • KƏCRƏFTAR

  f. rəftarı pis olan, qəlbi təmiz olmayan

  Полностью »
 • KƏCROV

  f. «əyri gedən» yolunu azmış, yolundan çıxmış

  Полностью »
 • KƏCSÜXƏN

  f. «sözü əyri olan, əyri danışan» m. yalançı, yalan danışan

  Полностью »
 • KƏCTƏB

  KƏCTƏB’ f. və ə. tərs, kəc, xasiyyəti pis olan

  Полностью »
 • KƏDD

  ə. əmək, zəhmət, iş. Kəddi-yəmin əl əməyi

  Полностью »
 • KƏDƏR

  ə. qəm, qüssə

  Полностью »
 • KƏDƏRAVƏR

  ə. və f. kədər gətirən; qəmləndirən

  Полностью »
 • KƏDƏRƏNGİZ

  ə. və f. kədərləndirici, qəmləndirən

  Полностью »
 • KƏDƏRZA

  ə. və f. kədər artıran

  Полностью »
 • KƏDXUDA

  f. bax kətxuda

  Полностью »
 • KƏDU

  f. qabaq, balqabaq

  Полностью »
 • KƏƏNN

  KƏƏNN(Ə) ə. sanki, elə bil ki

  Полностью »
 • KƏƏNNƏ

  KƏƏNN(Ə) ə. sanki, elə bil ki

  Полностью »
 • KƏF

  f. köpük

  Полностью »
 • KƏFA

  KƏFA’ ə. bəs, kafi

  Полностью »
 • KƏFAF

  ə. yaşamaq üçün vəsait; dolanacaq

  Полностью »
 • KƏFALƏT

  ə. zamin olma; zaminlik

  Полностью »
 • KƏFALƏTNAMƏ

  ə. və f. zəmanət kağızı, zaminlik sənədi

  Полностью »
 • KƏFƏN

  ə. ölünü sarımaq üçün bez və ya ağ

  Полностью »
 • KƏFƏNBƏDUŞ

  ə. və f. «kəfəni çiynində» m. fədai, mücahid

  Полностью »
 • KƏFƏRƏ

  ə. «kafir» c. kafirlər

  Полностью »
 • KƏFF

  KƏFF1 ə. dəf etmə, rədd etmə. KƏFF2 ə. 1) əlin içi, əlin ayası; 2) ovuc // ovuc dolusu; 3) ayağın alt tərəfi; 4) şillə, şapalaq; 5) əlcək

  Полностью »
 • KƏFFARƏ

  KƏFFARƏ(T) f. 1) bağışlanma, günahını bağışlatma; 2) günahının bağışlanması üçün dini əziyyət (uzun ibadətlər, çoxgünlü oruc və s

  Полностью »
 • KƏFFARƏT

  KƏFFARƏ(T) f. 1) bağışlanma, günahını bağışlatma; 2) günahının bağışlanması üçün dini əziyyət (uzun ibadətlər, çoxgünlü oruc və s

  Полностью »