Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • KÜBBAD

  ə. limon növü

  Полностью »
 • KÜBRA

  ə. 1) ən böyük; 2) (ən) böyük qız // (ən) böyük bacı

  Полностью »
 • KÜDURƏT

  ə. 1) bulanıqlıq, tutqunluq; 2) m. qəm, qüssə, kədər

  Полностью »
 • KÜDURƏTAMİZ

  ə. və f. kədərləndirən, qəm gətirən

  Полностью »
 • KÜDURƏTXANƏ

  ə. və f. 1) qəm, kədər olan yer, qüssələndirən yer; 2) m. bu dünya

  Полностью »
 • KÜFFAR

  ə. «kafir» c. kafirlər

  Полностью »
 • KÜFR

  ə. 1) kafirlik, dinsizlik; 2) söyüş

  Полностью »
 • KÜFRAN

  ə. yaxşılığı itirən

  Полностью »
 • KÜFRİ

  ə. küfrlə əlaqədar, kafirliyə aid

  Полностью »
 • KÜFRİYYAT

  ə. «küfri» c. ateist məzmunlu şeir(lər)

  Полностью »
 • KÜFRPƏRVƏR

  ə. və f. dinsizlik tərəfdarı

  Полностью »
 • KÜFTƏ

  f. əllə girdələnmiş qiymə ət

  Полностью »
 • KÜHEYLAN

  ə. cins ərəb atı

  Полностью »
 • KÜHƏN

  f. 1) köhnəlmiş; 2) m. yaşlı, yaşa dolmuş; 3) köhnə, əski

  Полностью »
 • KÜHL

  ə. 1) gözə çəkilən qara rəng; sürmə; 2) göz dərmanı

  Полностью »
 • KÜHULƏT

  ə. insanın 30-50 yaş arasındakı kamillik dövrü

  Полностью »
 • KÜLAH

  f. papaq

  Полностью »
 • KÜLAHDUZ

  f. papaqtikən, papaqçı

  Полностью »
 • KÜLBƏ

  f. əsli y. bax qülbə. Külbei-əhzan 1) yasxana, matəmxana; 2) m. bu dünya

  Полностью »
 • KÜLƏÇƏ

  f. yarımxəz üst geyimi

  Полностью »
 • KÜLƏNG

  f. durna

  Полностью »
 • KÜLFƏT

  f. 1) zəhmət, məşəqqət, yorucu iş, möhnət; 2) səmərəsiz zəhmət, əbəs çalışma; 3) rəsmi rəftar; 4) m. ailə, oğul-uşaq; 5) m

  Полностью »
 • KÜLXAN

  f. bax külxən

  Полностью »
 • KÜLXANİ

  f. bax külxəni

  Полностью »
 • KÜLXƏN

  f. hamamlarda suyu qızdırmaq üçün od yandırılan yer, hamam ocağı

  Полностью »
 • KÜLXƏNİ

  f. gecəni külxanda keçirən evsiz-eşiksiz // avara, sərgərdan

  Полностью »
 • KÜLL

  ə. bütün, hamı(sı)

  Полностью »
 • KÜLLƏN

  ə. tamamilə, bütünlüklə, hamılıqla

  Полностью »
 • KÜLLİ

  ə. çoxlu, bol, bolluca

  Полностью »
 • KÜLLİYYAT

  ə. «külli» c. 1) bir şeyin toplusu; 2) bir yazıçı və ya şairin bütün əsərləri

  Полностью »
 • KÜLLİYYƏN

  ə. 1) bütünlüklə, tamamilə; 2) heç, qətiyyən

  Полностью »
 • KÜLLİYYƏT

  ə. 1) bütünlük, ümumilik; 2) çoxluq

  Полностью »
 • KÜMM

  ə. paltarın qolu

  Полностью »
 • KÜNAN

  f. edən, edici

  Полностью »
 • KÜNBƏD

  KÜNBƏD, KÜNBƏZ f. 1) qübbə, yarımdairə şəklində tavan; 2) göy qübbəsi; 3) böyük, girdə qovuq

  Полностью »
 • KÜNBƏZ

  KÜNBƏD, KÜNBƏZ f. 1) qübbə, yarımdairə şəklində tavan; 2) göy qübbəsi; 3) böyük, girdə qovuq

  Полностью »
 • KÜNC

  f. bucaq, guşə

  Полностью »
 • KÜND

  KÜND1 f. 1) biçinsiz, kobud; 2) küt, kəsməyən; 3) saatın dala qalması; 4) m. qoçaq, cəsur, igid. KÜND2 f

  Полностью »
 • KÜNDƏ

  f. 1) dustaqların ayağına vurulan bənd, bağ; 2) yaymaq və yastılamaq üçün girdə şəklə salınmış xəmir parçası

  Полностью »
 • KÜNFƏKAN

  ə. 1) dünya, aləm; 2) bax künfəyəkun

  Полностью »
 • KÜNFƏYƏKUN

  ə. xaraba, alt-üst, darmadağın

  Полностью »
 • KÜNH

  ə. 1) bir şeyin sonu, ən son nöqtəsi; 2) fəlsəfədə: mahiyyət

  Полностью »
 • KÜNİŞT

  f. atəşgədə, atəşgah

  Полностью »
 • KÜNTÜ KƏNZ

  ə. gizli xəzinə

  Полностью »
 • KÜNUZ

  ə. «kənz» c. xəzinələr, dəfinələr

  Полностью »
 • KÜNYƏ

  ə. ərəblərdə «əbu», «ibn» və ya «ümm» sözləri ilə başlanan ləqəb

  Полностью »
 • KÜR

  KÜR(Ə)1 ə. 1) mədən ocağı, dəmirçi kürəsi; 2) xörək bişirmək üçün dəmirdən və ya palçıqdan qayrılmış kiçik ocaq; 3) yeraltı su yatağı

  Полностью »
 • KÜRBƏT

  ə. qəm, qüssə, kədər, dərd, qayğı

  Полностью »
 • KÜRƏ

  KÜR(Ə)1 ə. 1) mədən ocağı, dəmirçi kürəsi; 2) xörək bişirmək üçün dəmirdən və ya palçıqdan qayrılmış kiçik ocaq; 3) yeraltı su yatağı

  Полностью »
 • KÜRƏXANƏ

  ə. və f. dəmirçinin, çörəkbişirənin və b. ocaq olan otağı

  Полностью »