PİKTOQRAM

\[lat. piktus-rənglə nəqş olunmuş və yun. qramma\] пиктограмма (къадим кхьинрин са жуьре).
PİKETÇİ
PİQMENT

Значение слова в других словарях