Азербайджанско-лезгинский словарь

 • XA-XA,

  XA-XA-XA межд. ха-ха, ха-ха-ха, хъуьруьн (ван алаз, гьарайна).

  Полностью »
 • XAB

  [fars.] сущ. клас. 1. ахвар; 2. пер. авамвал, буьндуьгуьрвал.

  Полностью »
 • XACƏ²

  [fars.] сущ. кил. xədim 1); xacə eləmək кил. xədim (xədim) eləmək.

  Полностью »
 • XACƏ¹

  [fars.] сущ. куьгьн. сирих алай эфенди, фекьи, мулла, сейид.

  Полностью »
 • XACƏBAŞI

  сущ. куьгьн. виликра гьеремханада авай дишегьлийриз назарат ийидай хедимрин (ахта авунвай итимрин) чӀехиди (кьил)

  Полностью »
 • XAÇ

  сущ. 1. хаш, хач; (boynundan) xaç asmaq, (boynuna) xaç salmaq (гарданда) хаш ттун, (гардандиз) хаш вегьин, (гардандай) хаш куьрсарун, элкъвена христиа

  Полностью »
 • XAÇAÇURAN

  сущ. хаш цик кутун, хаш це ттун (христиан диндин мярекатрикай садан тӀвар); xaçaçuran bayramı хаш це твадай сувар

  Полностью »
 • XAÇÇİÇƏKLİ(LƏR)

  сущ. бот. хашуниз ухшар пеш (цуьк) гъидай набататрин хзан (мес. келем, турп, цӀуьлуьк ва мсб.).

  Полностью »
 • XAÇLAMAQ

  гл. хашунин це тунин мярекат кьилиз акъудуналди христиан авун, христианвилик кутун (аял ва я маса христиан дин кьабулзавай кас)

  Полностью »
 • XAÇLI

  прил. 1. (гарданда) хаш авай (мес. кешиш); 2. сущ. ист. Селиб дявейра иштирак авур рытсарвилин формадал хашдин лишан алай кас

  Полностью »
 • XAÇNİŞAN

  сущ. ист. кил. xaçlı 2).

  Полностью »
 • XAÇPƏRƏST

  сущ. хашпара, христиан.

  Полностью »
 • XAÇVARİ

  прил. хаш хьтин, хашдиз ухшар, хаш формада авай (мес. лишан, рехъ).

  Полностью »
 • XAÇVARİLİK

  сущ. хаш хьтин, хашдиз ухшар, хашдин формада авай затӀунин гьал (акун).

  Полностью »
 • XADİM

  [ər.] сущ. 1. куьгьн. къуллугъ (хидмет) ийидайди, къуллугъчи (хидметчи); 2. са кардал (кӀвалахдал) вичи-вич къалурнавай, къуллугъар (хидметар) авай (а

  Полностью »
 • XADİMƏ

  сущ. хидметчи дишегьли, къуллугъчи дишегьли.

  Полностью »
 • XADİMLİK

  сущ. хидметчивал, къуллугъчивал.

  Полностью »
 • XAH

  [fars.] клас. кӀантӀа, кӀандатӀа.

  Полностью »
 • XAHİŞ

  [fars.] сущ. хагьиш, тавакъу, рижа; кӀани затӀ, мурад, тӀалаб; xahiş etmək (eləmək) хагьиш авун, тавакъу авун, рижа авун, кӀан хьун

  Полностью »
 • XAHİŞSİZ

  нареч. хагьиш тавуна, вичин разивилелди.

  Полностью »
 • XAHNƏXAH(İ)

  [fars.] нареч. кӀанз-такӀанз, кӀанивал авачиз.

  Полностью »
 • XAXAM

  сущ. хахам, раввин (чувудрин фекьийрин чӀехиди).

  Полностью »
 • XAİN

  [ər.] прил. хаин (1. ватандиз, халкьдиз хиянат ийидай (авур), ватан (халкь) маса гудай (гайи); хиянаткар; xain baxmaq а) хаинвилелди килигун, чӀуру ни

  Полностью »
 • XAİNANƏ

  кил. xaincəsinə.

  Полностью »
 • XAİNCƏ(SİNƏ)

  1. прил. хаинвилин, хаинвилелди авур (мес. гьерекат); 2. нареч. хаинди хьиз, хаинвилелди, хиянаткарвилелди

  Полностью »
 • XAİNLİK

  сущ. хаинвал (1. хиянат авун, хиянат, хиянаткарвал; 2. вафасузвал, гайи гаф (кьин) чӀурун, гафунилай (кьинелай) элкъуьн; 3

  Полностью »
 • XAK

  [fars.] сущ. клас. накьв; ччил; ** xak ilə yeksan olmaq кил. yer (yerlə yeksan olmaq).

  Полностью »
 • XAKAS

  сущ. хакас (туьрк халкьарикай садан тӀвар ва гьа халкьдикай тир кас).

  Полностью »
 • XAKASCA

  прил., нареч. хакас чӀалал.

  Полностью »
 • XAKİ

  [fars.] прил. хаки, накьвадин ранг алай (къацувални шуьтруьвал акахай рехи рангунин).

  Полностью »
 • XAQAN

  сущ, ист. хакъан (къадим туьрк ва монгол гьукумлдарриз ганвай тӀвар, титул); // куьгьн. пачагь, султан, гьукумдар

  Полностью »
 • XAQANLIQ

  сущ. 1. хакъанвал, пачагьвал, гьукумдарвал; 2. хакъандин буйругъдик квай, хакъанди идара ийизвай уьлкве

  Полностью »
 • XAL

  сущ. 1. хал (1. матӀ; qara xal чӀулав хал; xal kimi а) хал хьтин, гзаф гвечӀи, лап гъвечӀи, бицӀи; б) хал хьиз, лап гъвечӀиз; 2

  Полностью »
 • XAL-XAL

  прил. хал-хал, пенек-пенек, тӀвех-тӀвех, тӀвехер алай, халар квай, халар алай (мес. парча); // xal-xal olmaq а) кӀус-кӀус хьун, тике-тике хьун, хун; б

  Полностью »
 • XALA

  сущ. хала (1. дидедин вах; 2. кьуьзуь ва я яшлу дишегьлидив рахадамаз гьуьрметдин лишан яз лугьудай гаф); ** xala xətrin qalmasın хала хатурдай, хала

  Полностью »
 • XALA-XALA

  сущ. хала-хала, свас-свас (гIвечӀи руш аялар нинидив къугъвадай къугъунин тӀвар).

  Полностью »
 • XALABACI

  сущ. муз. халабажи (Азербайжандин кьуьлдай макьамрикай садан тӀвар).

  Полностью »
 • XALACAN

  сущ. ччан хала (халадив ва я яшлу дишегьлидив рахадамаз).

  Полностью »
 • XALACIQ

  кил. xalacan.

  Полностью »
 • XALAGƏLİNİ

  сущ. халадсвас (дидедин вахан хцин свас).

  Полностью »
 • XALAQIZI

  сущ. халадруш (дидедин вахан руш).

  Полностью »
 • XALANƏVƏSİ

  сущ. халадхтул (дидедин вахан хтул).

  Полностью »
 • XALAOĞLU

  сущ. халадхва (дидедин вахан гада).

  Полностью »
 • XALAT

  [ər.] сущ. халат (1. Юкьван Азиядин халкьари винелай алукӀдай ценер яргъи ва сад-садан винел къведай хуру ахъа пек; 2

  Полностью »
 • XALATLIQ

  прил. халат цваз виже къведай; халатдин (мес. парча).

  Полностью »
 • XALÇA

  сущ. халича, гам, гибе.

  Полностью »
 • XALÇA-PALAZ

  сущ. гам-рух, халичаяр (гамар, гибеяр) ва рухварикай ибарат ччилиз вегьидай затӀар (санал).

  Полностью »
 • XALÇAÇI

  сущ. халчачи (1. халича храдайди, халича (гам) храдай устӀар; халичайрин специалист; 2. куьгьн. халичайрин алверчи); ** xalçaçı rəssam халичайрин эски

  Полностью »
 • XALÇAÇILIQ

  сущ. халчачивал, халичаяр (гамар) хурунин сенят (кӀвалах); // халчачивилин.

  Полностью »
 • XALÇAŞÜNAS

  [xalça və fars. ...şünas] сущ. халчашуьнас (халчачивилин кӀвалах хъсан чидай кас, халичайрин специалист)

  Полностью »