Азербайджанско-лезгинский словарь

 • HA¹

  межд. гьа; ora getmə ha! аниз фимир гьа!

  Полностью »
 • HA³

  тӀв-эв. 1. гьи (тайин тушир вахт ва чка къалудай гаф); 2. гьикьван.

  Полностью »
 • HA²

  кӀус. хьи, ки (аксивал къалурдай кӀус); uşaq ha deyiləm аял туш хьи зун.

  Полностью »
 • ha-ha,

  ha-ha-ha межд. гьа-гьа, ха-ха-ха, вакь-вакь (ван алаз хъуьруьн).

  Полностью »
 • HABELƏ

  нареч. гьакӀни; гьа икӀ; гьакӀ.

  Полностью »
 • HACƏT

  [ər.] сущ. 1. лазим(лу)вал, игьтияж; 2. рах. алат, зереъат; яракь.

  Полностью »
 • HACI

  [ər.] сущ. дин. гьажи (Гьаждал (Меккедиз) фена хтайбуруз гудай тӀвар); ** hacılar yolu гьажийрин рехъ; кил

  Полностью »
 • HACIBƏRİBAX,

  HACIMƏNƏBAX сущ. куьгьн. дишегьлийрин пекер цвадай багьа са парчадин тӀвар (рахунра).

  Полностью »
 • HACILEYLƏK

  сущ. 1. гьажилеглег, леглег (кил. leylək); 2. зар. яргъи, гзаф яргъи буй авай касдин гьакъинда.

  Полностью »
 • HACIYATMAZ

  сущ. нини (кӀаник пад заланвиляй гьамиша тик акъваздай аялар къугъвадай нинидин тӀвар).

  Полностью »
 • HAÇA

  сущ., прил. 1. гьача; гьача хьтин, кьвечхел хьайи; кьвечхел, кьвечхел хьанвай чка, кьве патахъ пай хьанвай чка (ттаран хилен); 2

  Полностью »
 • HAÇABAŞ(LI)

  прил. кьил гьача хьтин, кьвечхел хьанвай, кьве хел хьанвай, кьвечхел (мес. дагъ, лаш).

  Полностью »
 • HAÇABUYNUZ(LU)

  прил. крчар кьвечхел тир, кьвечхел крчар алай (мес. гьер, бугъа).

  Полностью »
 • HAÇADIRNAQ(LI)

  прил. кьвечхел кикер авай, кьве кек авай (мес. ккал, хеб, цӀегь ва мс.).

  Полностью »
 • HAÇADİL(Lİ)

  прил. кьвечхел мез авай, мез кьвечхел тир (мес. гъуьлягъ, къиб, хурлинкӀ ва мс.).

  Полностью »
 • HAÇAQ

  кил. havaxt.

  Полностью »
 • HAÇAQUYRUQ

  сущ., бот. кьил (цуьл) кьадай векьин са жуьре (кил. kornet).

  Полностью »
 • HAÇAQUYRUQ(LU)

  прил. кьвечхел ттум авай (мес. чубарук).

  Полностью »
 • HAÇALAMAQ

  гл. кьвечхел авун, кьве хел авун, (гьача хьиз) кьве патахъ ччара авун (мес. ччуру).

  Полностью »
 • HAÇALANMAQ

  məch. кьвечхел хьун; кьве патахъ ччара хьун, кьве патахъ пай хьун (мес. вацӀ, рехъ ва мс.).

  Полностью »
 • HAÇALAŞMAQ

  кил. haçalanmaq.

  Полностью »
 • HAÇALI

  прил. гьача хьтин, кьвечхел формадин; кьвечхел (мес. рехъ, раг).

  Полностью »
 • HAÇAN

  нареч. мус.

  Полностью »
 • HAÇANDAN-HAÇANA

  нареч. эхир хьи, эхирда, эхирни, гзаф вахт алатайдалай кьулухъ.

  Полностью »
 • HAÇASAQQAL(LI)

  прил. кьвечхел ччуру квай (мес. кьуьзек).

  Полностью »
 • HADİSƏ

  [ər.] сущ. 1. агьвалат, вакъиа; 2. яшайишдин вичин къайдада финиф чӀурдай кар; къаза; 3. кьиса; кьилел атай кар, дуьшуьш

  Полностью »
 • HAF

  сущ. зоол. чепелукь (йифиз гзаф зарб лув гудай, экуьнал къведай); ** haf kimi хабарни авачиз, зирингдаказ, цицӀидаказ, чукуна

  Полностью »
 • HAFİZ

  [ər.] сущ. куьгьн. 1. хуьзвайди; 3. гьафиз (къуръан вири хуралай чидай кас).

  Полностью »
 • HAFİZƏ

  [ər.] сущ. хурун зигьин, рикӀел хуьнуьх, рикӀел хуьнин (аламукьунин, хкунин) алакьун.

  Полностью »
 • HAFİZƏLİ

  прил. рикӀел аламукьдай, хъсан рикӀел хуьнин алакьун авай.

  Полностью »
 • HAFİZƏSİZ

  прил. рикӀел хуьз тежер, рикӀелай алатдай, рикӀел хуьнин (хкунин) алакьун авачир ва я зайиф тир.

  Полностью »
 • HAFİZƏSİZLİK

  сущ. рикӀел хуьз тежер, рикӀелай алатдай, рикӀел хуьнин алакьун авачир ва я зайиф тир касдин гьал; рикӀелай алатун, рикӀел хуьз тахьун

  Полностью »
 • HAİL¹

  [ər.] сущ. куьгьн. 1. дегишнавай, дегиш хьанвай; 2. манийвал; 3. жугъун, усун, чапар, пару; 4. пер. энгел

  Полностью »
 • HAİL²

  [ər.] прил, куьгьн. 1. кичӀе жедай (хьтин); 2. зурба, гзаф еке (чӀехи).

  Полностью »
 • HAİZ

  [ər.] куьгьн. иеси, сагьиб.

  Полностью »
 • HAKİM

  [ər.] сущ. гьаким (1. юр., спорт. судья; юр. суду (клас.); 2. ист. пачагь, хан, бег ва мс.); ** hakim kəsilmək гьаким хьун, таъсирдик кутун; hakim olm

  Полностью »
 • HAKİMİYYƏT

  сущ. 1. гьакимвал; // гьукуматдин органрин гьукьукь ва ихтиярар; 2. гьукумат, девлет идара ийидай органар

  Полностью »
 • HAKİMLİK

  сущ. 1. кил. hakimiyyət; 2. спорт. гьакимвал, судьявал.

  Полностью »
 • HAKİZA

  [ər.] нареч. куьгьн. гьа икӀ(а).

  Полностью »
 • HAQQ¹

  [ər.] гьахъ (1. прил. дуьз, дуьзгуьн, дугъри, гьакъикъи; 2. сущ. адалат, дуьзвал, дуьзгуьнвал, дугъривал, инсаф; 3

  Полностью »
 • HAQQ²

  [ər.] сущ. 1. Аллагь, Гъуцар; 2. haqqı къалум (хьуй), кьин хьуй, кьин кьазва манада; allah haqqı аллагь кьалум; çörək haqqı фу къалум

  Полностью »
 • HAQQ-ƏDALƏT

  [ər.] сущ. гьахъ-адалат, гьахъ-дуван, адалат, инсаф.

  Полностью »
 • HAQQ-HESAB

  [ər.] сущ. гьахъ-гьисаб (1. гьисабунрин нетижа; гьисабун, гьисаб; 2. авур кӀвалахдин, харжидин ва мс

  Полностью »
 • HAQQ-NAHAQ

  [ər. həqq və fars. na] нареч. гьахъ-нагьахъ, гьахълу хьун-тахьунилай аслу тушиз; (гьахъ) алаз-алачиз (мес

  Полностью »
 • HAQQ-SAY

  [ər.] сущ. зегьмет; чӀугур зегьмет, авур хъсанвал; ** haqq-say itirmək авур хъсанвал квадарун, авур хатур ччир тахьун

  Полностью »
 • HAQLAMAQ

  гл. 1. зверна агакьун, агакьарун, агакьарна кьун, галтугна кьун; 2. пер. агакьун (мес. яшар пудкъадав)

  Полностью »
 • HAQLAŞMAQ

  гл. гьахъ-гьисаб авун, гьахъ-гьисаб авуна (чӀугуна) куьтягьун.

  Полностью »
 • HAQLI

  прил. гьахълу; дуьз лугьудай, дуьзгуьн фикирдай, гъалатӀ тийир; // дуьз, дуьзгуьн, дугъри, гьакъикъатдив кьур (мес

  Полностью »
 • HAQLILIQ

  сущ. гьахълувал, дуьзвал, дугъривал; гьахълу хьунухь; гъахъ, адалат.

  Полностью »
 • HAQSEVƏR

  сущ. гьахъ (дуьзвал, дугъривал) кӀани кас.

  Полностью »