Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «K» – 99
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
K KA KE KI KN KO KR KU
 

K

K, k n (pl K’s, k’s) ingilis əlifbasının 11-ci hərfi

KALEİDOSCOPE

n kaleydoskop

KANGAROO

n zool.
подробнее

KAPUT

adj məhv olmuş; işi bitmiş; My bike is kaput Mənim velosipedim xarab olub

KAZAKH

kazakh1 n qazax; the ~s top. i.
подробнее

KEBAB

n (çox vaxt pl) kabab; lamb ~s quzu kababı

KEEN

adj 1. iti; ~ knife / sword iti bıçaq / qılınc; 2.
подробнее

KEEP

keep1 n yemək, yemək-içmək, qida; geyim; dolanacaq; it’s time you got a job to earn your keep Sənin / Sizin bir işlə məşğul olub öz dolanacağını I dolanacağınızı qazanmaq vaxtındır / vaxtınızdır keep2 v 1. tutmaq; to ~ smth. in one’s hands bir şeyi əlində tutmaq; 2. saxlamaq; to ~ money in the savings-bank pulu əmanət bankında saxlamaq; to ~ old clothes / books / things köhnə paltarları / kitabları / şeyləri saxlamaq; to ~ poultry / bees / dogs toyuq-cücə / arı / it saxlamaq; 3. olmaq, sahib olmaq; to ~ a car / a shop / a bar maşını / dükanı / ban olmaq; 4. baxmaq, təmin etmək; to ~ an old mother / children / a family qoca anaya / uşaqlara / ailəyə baxmaq; 5. satışda olmaq; to ~ eggs / butter satışda yumurta / yağ olmaq; 6. saxlamaq; buraxmamaq; to ~ smb. for two hours bir kəsi iki saat saxlamaq / buraxmamaq; to ~smb. at home bir kəsi evdə saxlamaq / evdən buraxmamaq; 7. qorumaq, mühafizə / hifz etmək; to ~ a bridge / a road / a fortress körpünü / yolu / qalanı mühafizə etmək / qorumaq; 8. getmək, hərəkət etmək; to ~ the middle of the road yolun ortası ilə getmək / hərəkət etmək; to ~ on the right track düzgün / doğru yolla getmək; 9. (to) kənara çıxmamaq, yayınmamaq, əməl etmək; to ~ to the subject mövzudan / mətləbdən kənara çıxmamaq; to ~ a promise vədə əməl etmək; to ~ one’s word / promise / oath sözünü / vədini / andını yerinə yetirmək; 10. açmamaq, saxlamaq; to ~ a secret sirr saxlamaq; 11. tutmaq (gündəlik); to ~ a diary gündəlik tutmaq; 12. qaydada saxlamaq, müntəzəm olaraq yığışdırmaq (evi, mənzili və s.); to ~ the house evi qaydasında saxlamaq; 13. yadda saxlamaq; to ~ smth. in memory bir şeyi yadında saxlamaq; to ~ smb. doing smth. bir kəsi bir şeyi etməyə məcbur / vadar etmək; He kept us standing two hours O bizi iki saat ayaq üstə dayanmağa vadar etdi; to ~ out of smth. bir şeyə qarışmamaq; to ~ out of smb.’s quarrel bir kəsin mübahisəsinə qarışmamaq; to ~ smb. out of smth. bir kəsi bir şeydən kənarda saxlamaq; to ~ smb. out of the room bir kəsi otağa buraxmamaq; to ~ smb. awake bir kəsi yatmağa qoymamaq / oyaq saxlamaq; to ~ oneself clean / tidy özünü təmiz / səliqəli saxlamaq; to ~ smb. (a) prisoner bir kəsi həbsxanada saxlamaq; to ~ away kənar durmaq / gəzmək, qarışmamaq; Keep away from the fire! Oddan kənar dur! / durun!; to ~ on 1) davam etmək; School keeps on till four o’clock Məktəbdə dərslər saat dördə qədər davam edir; 2) çıxartmamaq (paltarı və s.); to ~ on one’s hat papağını çıxartmamaq; ◊ to ~ house ev təsərrüfatı / işləri ilə məşğul olmaq; to ~ step with smb. bir kəslə ayaqlaşmaq; to ~ one’s head cool başını itirməmək, təmkinli olmaq; to ~ in with the law qanuna tabe olmaq, qanuna riayət etmək

KEEPER

n 1. saxlayan, qoruyan, mühafizə edən; (muzeylərdə, kitabxanalarda və s.
подробнее

KEEPİNG

n 1. saxlama, saxlanma; mühafizə etmə / edilmə; in safe ~ etibarlı əldə; to be in smb.
подробнее

KEEPSAKE

n yadigar, xatirə olaraq verilmiş hədiyyə; My aunt gave me one of her rings as a keepsake Xalam üzüklərindən birini yadigar olaraq mənə verdi

KEG

n balaca çəllək

KENNEL

n it damı

KERB

n kənar, qıraq (yolun, meşənin və s.
подробнее

KERCHİEF

n yaylıq, örpək, ləçək

KERNEL

n 1. ləpə, iç (qozda, fındıqda və s.); ~ of a nut / almond qozun / badamın ləpəsi; 2.
подробнее

KEROSENE

n neft, ağ neft, lampa nefti

KETCHUP

n ketçup (tünd tomat sousu)

KETTLE

n çaydan; to put the ~ on the stove çaydanı peçin üstünə qoymaq

KETTLE-DRUM

n nağara