İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • K

  K, k n (pl K’s, k’s) ingilis əlifbasının 11-ci hərfi

  Tam oxu »
 • KALEIDOSCOPE

  n kaleydoskop

  Tam oxu »
 • KANGAROO

  n zool. kenquru

  Tam oxu »
 • KAPUT

  adj məhv olmuş; işi bitmiş; My bike is kaput Mənim velosipedim xarab olub

  Tam oxu »
 • KAZAKH

  kazakh1 n qazax; the ~s top. i. qazaxlar kazakh2 adj qazax; the ~ language qazax dili

  Tam oxu »
 • KEBAB

  n (çox vaxt pl) kabab; lamb ~s quzu kababı

  Tam oxu »
 • KEEN

  adj 1. iti; ~ knife / sword iti bıçaq / qılınc; 2. kəskin, tünd (dad haq ); dishes with a ~ relish tünd xuruşu olan xörəklər; 3

  Tam oxu »
 • KEEP

  keep1 n yemək, yemək-içmək, qida; geyim; dolanacaq; it’s time you got a job to earn your keep Sənin / Sizin bir işlə məşğul olub öz dolanacağını I dol

  Tam oxu »
 • KEEPER

  n 1. saxlayan, qoruyan, mühafizə edən; (muzeylərdə, kitabxanalarda və s. vəzifə adı); ~ of manuscripts / rare books əlyazmalarını / nadir kitabları sa

  Tam oxu »
 • KEEPING

  n 1. saxlama, saxlanma; mühafizə etmə / edilmə; in safe ~ etibarlı əldə; to be in smb.’s ~ bir kəsin saxlancında olmaq; bir kəsin qəyyumluğunda olmaq;

  Tam oxu »
 • KEEPSAKE

  n yadigar, xatirə olaraq verilmiş hədiyyə; My aunt gave me one of her rings as a keepsake Xalam üzüklərindən birini yadigar olaraq mənə verdi

  Tam oxu »
 • KEG

  n balaca çəllək

  Tam oxu »
 • KENNEL

  n it damı

  Tam oxu »
 • KERB

  n kənar, qıraq (yolun, meşənin və s.); bordyur (yolda)

  Tam oxu »
 • KERCHIEF

  n yaylıq, örpək, ləçək

  Tam oxu »
 • KERNEL

  n 1. ləpə, iç (qozda, fındıqda və s.); ~ of a nut / almond qozun / badamın ləpəsi; 2. çəyirdək, tum; ~of a peach / cherry, etc

  Tam oxu »
 • KEROSENE

  n neft, ağ neft, lampa nefti

  Tam oxu »
 • KETCHUP

  n ketçup (tünd tomat sousu)

  Tam oxu »
 • KETTLE

  n çaydan; to put the ~ on the stove çaydanı peçin üstünə qoymaq

  Tam oxu »
 • KETTLE-DRUM

  n nağara

  Tam oxu »
 • KEY

  key1 n açar; the car ~s maşın açarları key2 adj əsas, aparıcı; ~ industries əsas sənaye sahələri; ~ position əsas / hakim mövqe; ~ word əsas söz

  Tam oxu »
 • KEYHOLE

  n açar yeri / deşiyi

  Tam oxu »
 • KEYNOTE

  n leytmotiv, əsas fikir / məqsəd, ana xətt; the ~ of the speech / report nitqin / məruzənin leytmotivi

  Tam oxu »
 • KEYSTONE

  n 1. mem. qovuşaq daşı (tağda); 2. təməl / guşə daşı; əsas prinsip

  Tam oxu »
 • KICK

  kick1 n 1. zərbə, vurma; təpik; təpik vurma / atma; a ~ of a horse at təpiyi; to give smb. a ~ on the shin / in the stomach bir kəsin baldırına / qamm

  Tam oxu »
 • KID

  kid1 n 1. uşaq; How are your wife and kids? Arvadın və uşaqların / Arvadınız və uşaqlarınız necədir?; 2

  Tam oxu »
 • KIDNAP

  v (-pp-) oğurlamaq (uşaq, adam); Two businessmen have been kidnapped by terrorists Terroristlər iki iş adamını oğurlayıblar

  Tam oxu »
 • KIDNEY

  n (pl -eys) 1. anat. böyrək; 2. xarakter; temperament, məcaz, təbiət; a man of that ~ belə təbiətli adam

  Tam oxu »
 • KIDNEY BEAN

  n bot. paxla, lobya, maş

  Tam oxu »
 • KILL

  v 1. öldürmək; to ~ a man / a fox / an animal adam / tülkü / heyvan öldürmək; to ~ smb.’s feelings bir kəsin hisslərini öldürmək; 2

  Tam oxu »
 • KILLER

  n 1. qatil, killer; 2. amer. bandit, quldur

  Tam oxu »
 • KILLING

  adj öldürücü, ölümcül, məhvedici; ~ frost öldürücü / məhvedici şaxta

  Tam oxu »
 • KILO

  n kilo, kiloqram

  Tam oxu »
 • KILOGRAM

  kilogram (və ya kilogramme) n (qısa forması: kg) kiloqram

  Tam oxu »
 • KILOGRAMME

  kilogram (və ya kilogramme) n (qısa forması: kg) kiloqram

  Tam oxu »
 • KILOMETRE

  n (qısa forması: km) kilometr

  Tam oxu »
 • KILOWATT

  n fiz. kilovatt

  Tam oxu »
 • KIN

  n top. i. qohum-əqrəba, qohumlar; qohum; ailə; blood ~ qan qohumu / qohumları; He’s kin to me O mənim qan qohumumdur

  Tam oxu »
 • KIND

  kind1 n növ, çeşid, sort; a new ~ of silk / paper / apples yeni növ ipək / kağız / alma; different ~s of animals / plants / fruits müxtəlif növ heyvan

  Tam oxu »
 • KIND-HEARTED

  adj rəhmli, rəhmdil, mərhəmətli; xeyirxah; a ~ man xeyirxah adam

  Tam oxu »
 • KINDERGARTEN

  n uşaq bağçası

  Tam oxu »
 • KINDLE

  v 1. yandırmaq, qalamaq; alışmaq, yanmaq; to ~ a fire tonqal / ocaq qalamaq; 2. oyatmaq, oyandırmaq; doğurmaq; to ~ interest maraq oyatmaq; to ~ anger

  Tam oxu »
 • KINDLING

  n 1. yanma, yandırma, alışma, alışdırma; 2. alovlanma, alovlandırma; 3. məc. qızışdırma, doğurma, oyatma (maraq, ehtiras və s

  Tam oxu »
 • KINDLY

  kindly1 adj xoşxasiyyət, mərhəmətli, səmimi, dostcasına, mehriban; ~ smile səmimi təbəssüm; ~ advice dostcasına məsləhət kindly2 adv xeyirxahlıqla, il

  Tam oxu »
 • KINDNESS

  n 1. mehribanlıq, mərhəmət, səmimilik; ~ of heart səmimilik, mehribanlıq, ürəyin yumşaqlığı; 2. iltifat, gülərüzlülük, lütfkarlıq, yaxşılıq

  Tam oxu »
 • KINDRED

  kindred1 n 1. top. i. qohumlar, qohum-əqrəba; to claim ~ qohumluğa iddia etmək; 2. yaxınlıq, mənəvi yaxınlıq kindred2 adj 1

  Tam oxu »
 • KING

  n 1. kral, padşah, hökmdar; to crown ~ kralın başına tac qoymaq; to proclaim ~ kral elan etmək; ~ of beasts heyvanların kralı; ~ of birds quşların kra

  Tam oxu »
 • KINGDOM

  n 1. krallıq, şahlıq, səltənət; dövlət; the United Kingdom Birləşmiş Krallıq; 2. aləm; animal / vegetable ~ heyvanlar / bitkilər aləmi

  Tam oxu »
 • KINSMAN

  n qan qohumu

  Tam oxu »
 • KIOSK

  n kiosk; köşk; budka: telephone ~ telefon budkası

  Tam oxu »