Слово QUADRUPEDAL в англо-азербайджанском словаре.

adj
1. dördayaqlı; dördtərəfli; a ~ alliance dördtərəfli ittifaq;
2. dörd dəfə artırılmış; to make ~ restitution dəymiş ziyanı dördqat həcmdə ödəmək

← QUADRUPED

n dördayaqlı heyvan

QUADRUPLE →

v 1. dörd dəfə artırmaq; 2.