Слово PANAMALI в словаре омонимов азербайджанского языка.

PANAMALI I sif. Panaması olan. İstəyirdim panamalı qonşuma bir-iki sual verəm, elə bu dəmdə on-on beş nəfər əllərində iri sinilər doldular çadıra.

PANAMALI II sif. Panamada yaşayan. Panamalı dostum məni sorğusuala tutdu.

← PANAMA

PANAMA I is. Həsirdən toxunmuş enli şlyapa.

PARA →

PARA I is. [ fars. ] Tikə, hissə, parça. Ürəyimin parası; Layla körpəm, a layla! (R.Rza).