Словарь терминов

 • dələduzluq

  Sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə

  Полностью »
 • dəniz quldurluğu

  Özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə dəniz və çay gəmisinə edilən basqın

  Полностью »
 • dəniz limanı

  Xüsusi ərazidə və akvatoriyada yerləşən və ticarət gəmiçiliyi məqsədi ilə istifadə olunan gəmilərə və sərnişinlərə xidmət göstərilməsi, yüklər ilə əmə

  Полностью »
 • dərc

  Seçki komissiyalarının və seçkilərin (referendumun) keçirilməsində iştirak edən digər dövlet orqanlarının seçkilərlə (referendumla) bağlı qərarlarının

  Полностью »
 • dərc edilmə

  Əsərin müəllifinin və ya fonoqram istehsalçısının razılığı ilə əsərin, fonoqramın kütlənin tələbatını ödəmək üçün dövriyyəyə buraxılması, elektron-inf

  Полностью »
 • dərman vasitələri

  Xəstəliklərin diaqnostikası, profilaktikası, müalicəsi üçün istifadə edilən bioloji və farmakoloji fəallığa malik müxtəlif mənşəli (bitki, heyvan, sin

  Полностью »
 • dərman vasitələri ilə davranış

  Yeni dərman vasitələrinin və onların substansiyalarının elmi axtarışı və hazırlanması, dərman vasitələrinin hazır şəkilə salınması, emalı, qablaşdırıl

  Полностью »
 • dərzixana

  Sifariş əsasında üst geyimlərin (kostyumlar, şalvarlar, palto və gödəkçələr, köynəklər, baş geyimləri və s

  Полностью »
 • diler

  Birja əqdlərinin müəyyənləşdirilmiş qaydada öz adından, öz hesabına bağlanmasını həyata keçirən və sonradan onu birjada satmaqla məşğul olan birja vas

  Полностью »
 • diler fəaliyyəti

  Öz adından və öz hesabına əvvəlcədən kütləvi elan olunmuş alış və (və ya) satış qiymətləri ilə qiymətli kağızlar üzrə alqı -satqı əqdlərinin bağlanmas

  Полностью »
 • dini etiqad azadlığı

  Hər bir kəs dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirir, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə e`tiqad etmək, dinə münasibəti ilə əlaqə

  Полностью »
 • dini icma

  Dinə birlikdə ibadət və digər dini tələbatı ödəmək məqsədilə könüllülük əsasında birləşmiş dindar şəxslərin yerli dini qurumu

  Полностью »
 • dini qurumlar

  Dini icmalar, idarələr və mərkəz, dini qardaşlıqlar, dini tədris müəssisələri, onların birlikləri

  Полностью »
 • diplomatik xidmət

  Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini həyata keçirən müvafiq dövlət orqanlarında vətəndaşların peşəkar fəaliyyəti

  Полностью »
 • diskont

  Veksellərin uçotu zamanı uçot təşkilatları tərəfindən alınan məbləğ

  Полностью »
 • diskresion səlahiyyətlər

  Qanunla inzibati orqana və ya vəzifəli şəxsə mümkün qanunauyğun qərarlardan birini seçmək hüququnun verilməsi

  Полностью »
 • dividend

  Hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi v

  Полностью »
 • DNS

  Domen adları sistemi (Domain Name System). DNS-nin əsas təyinatı qurğuların domen adlarını İP-ünvanlara və İP-ünvanları domen adlarına dəyişməkdir

  Полностью »
 • DNS-server

  Bir və ya bir neçə zonanın saxlanmasını və DNS-nin verilənlər bazasında olan sorğuları emal edən proqram

  Полностью »
 • domen

  DNS-də domen adları fəzasının mərkəzləşdirilmiş inzibatlaşdırılan sahəsi

  Полностью »
 • domen adı

  DNS-nin verilənlər bazasındakı, adətən bir-birindən «.» işarəsi ilə ayrılmış şəkildə göstərilən yazının eyniləşdiricisi

  Полностью »
 • donor

  I Qrant alanla münasibətlərində qrant verən II Öz orqan və (və ya) toxumalarını xəstə şəxslərə köçürmək üçün könüllü olaraq verən şəxs

  Полностью »
 • DOPOQ

  «Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları haqqında» Avropa Sazişi

  Полностью »
 • dotasiya

  Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə onların gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə əvəzsiz verilən mali

  Полностью »
 • dövlət arxivi

  Arxiv işini həyata keçirən dövlət müəssisəsi

  Полностью »
 • dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklər

  Heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və xammal, baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələri

  Полностью »
 • dövlət borcalması

  Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikasının rezidentləri və qeyri-rezidentləri tərəfindən qaytarılma şərtləri borcverənlə razılaşdırılm

  Полностью »
 • dövlət borcu

  Müvafiq xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət zəmanəti əsasında alınan və müəyyən olunmuş müddətlərdə qaytarılmasına öhdəlik götürülən maliyyə vəs

  Полностью »
 • dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin reyestri

  Dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin uçotu və idarə olunması məqsədilə qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada aparılan reyestr

  Полностью »
 • dövlət büdcəsindən kənarda əməliyyatlar

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və büdcə təşkilatlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada büdcədən kənarda əldə etdikləri gəlirləri və h

  Полностью »
 • dövlət büdcəsinin kassa icrası

  Büdcə gəlirlərinin büdcəyə daxilolmasını və xərclərinin büdcə təsnifatına uyğun olaraq xəzinədarlıq vasitəsilə ünvanlı istifadəsini təmin edən icra me

  Полностью »
 • dövlət daktiloskopik qeydiyyatı

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən daktiloskopik məlumatların alınması, uçotu, saxlanılması, təsnifatı və verilməsi, insan şəxsiyyətinin müəyy

  Полностью »
 • dövlət damazlıq kitabı

  Damazlıq heyvanların mənşəyinin, eksteryer, döllük və məhsuldarlıq keyfiyyətlərinin, digər seleksiya əhəmiyyətli əlamətlərinin heyvan cinsləri üzrə qe

  Полностью »
 • dövlət damazlıq kitabları

  Sabit irsi əlamətlərə malik damazlıq heyvanların bioloji və morfoloji keyfiyyətinin qeydiyyat kitabları

  Полностью »
 • dövlət elektroenergetika müəssisəsi

  Vahid mərkəzdən idarə olunan yüksək gərginlikli (110 kilovoltdan yuxarı) ötürücü elektrik şəbəkələrinin, onların dispetçer idarəetmə vasitələrinin və

  Полностью »
 • dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi

  Dövlət əmlakının Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Qanunla müəyyən edilmiş qaydalara uyğun alıcıların mülkiyyətinə verilməsi

  Полностью »
 • dövlət kəmiyyət vahidinin etalonu

  Azərbaycan Respublikasında kəmiyyət vahidi kimi qəbul edilmiş ilkin etalon

  Полностью »
 • dövlət qiymətli kağızları

  Dövlət qiymətli kağızları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və müvafiq qaydada buna səlahiyyətləndirilmiş dövlət orqanı tərəfindən buraxılan qiymətli ka

  Полностью »
 • dövlət qoruyucu meşə zolaqları

  Xətti qaydada süni salınan, iqlimtənzimləyici, torpaqqoruyucu və suyu mühafizə funksiyalarını yerinə yetirən meşələr

  Полностью »
 • dövlət meşə kadastrı

  Meşə fondunun qeydiyyatı, onun ekoloji, iqtisadi, kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən qiymətləndirilməsi

  Полностью »
 • dövlət muzey fondu

  Dövlət muzeylərinin fondlarında saxlanılan mədəniyyət sərvətlərinin məcmusu

  Полностью »
 • dövlət mülkiyyəti hüququ

  -Azərbaycan Respublikasına mülkiyyət hüququ ilə mənsub olan əmlak dövlət mülkiyyətidir

  Полностью »
 • dövlət nəşriyyatı

  Dövlət təşkilatlarının təsis etdiyi və yaxud onların təşkilat strukturlarına daxil olan nəşriyyatlar və nəşriyyat bölmələri

  Полностью »
 • dövlət özəlləşdirmə opsionu

  Xarici investora dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində dövlət özəlləşdirmə çeklərindən istifadə etmək hüququ verən, nağdsız formada buraxılan adlı qiym

  Полностью »
 • dövlət özəlləşdirmə payı

  Qörd özəlləşdirmə çekindən ibarət, Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 1 yanvar tarixinə qeydiyyatda olan hər bir vətəndaşına dəyəri ödənilmədən pay

  Полностью »
 • dövlət Reyestri

  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər barədə sənədləşdiri

  Полностью »
 • dövlət Reyestrinin informasiya sistemi

  Dövlət Reyestrinin fəaliyyətini təmin edən xüsusi proqram, texniki, telekommunikasiya, linqvistik, hüquqi və təşkilati vasitələrin nizama salınmış məc

  Полностью »
 • dövlət Reyestrinin istifadəçiləri

  Öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq, Dövlət Reyestrinin məlumatlarından istifadə edən dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, Azərbaycan Respublikasını

  Полностью »
 • dövlət rüsumu

  Dövlət orqanlarının müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslərə göstərdikləri xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə dövlət büdcəsinə ödənilən məcburi ödəniş

  Полностью »
 • dövlət sirri

  Dövlətin hərbi, xarici-siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə bağlı olub, dövlət tərəfindən mühafizə edilən və

  Полностью »