Словарь терминов

 • kabel elektrik ötürücü xətti

  Bir-birindən və yerdən xüsusi dielektrik materialla izolə olunan alüminium və qurğuşunla kip örtülmüş bir və ya bir neçə cərəyan keçirici naqillərdən

  Полностью »
 • kabel şəbəkəsi yayımı

  Radiosiqnalların kabel sistemi vasitəsilə ötürülməsini və qəbulunu təmin edən televiziya yayımı

  Полностью »
 • kabellə bildiriş

  Əsərlərin, ifaların, fonoqramların, yayım təşkilatının verilişlərini kabel, naqil, optik tel və digər oxşar vasitələrlə kütləyə çatdırılması

  Полностью »
 • kabotaj

  Azərbaycan Respublikasının dəniz limanları arasında icra edilən daşıma və dəniz yedəkləməsi

  Полностью »
 • kalibrlənmə haqqında sertifikat

  Kalibrlənməni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yaxud bu səlahiyyətlər verilmiş hüquqi şəxslərin metroloji xidmətləri tərəfindən ölçmə v

  Полностью »
 • kanalizasiya sistemi

  Yaşayış məntəqəsində və ya sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn tullantı sularını tullantı təmizləyən məntəqəyə nəql etdirən şəbə

  Полностью »
 • kapitalın adekvatlıq əmsalları

  Müəyyən edilmiş düsturlarla hesablanan I dərəcəli kapitalın və məcmu kapitalın ayrılıqda risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə olan nisbəti

  Полностью »
 • kapitalın hibrid elementləri

  Səhmlərin və borc öhdəliklərinin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən maliyyə alətləri, o cümlədən qeyri – kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər, kumu

  Полностью »
 • karantin nəzarətinin obyektləri

  Karantin obyektini yaya bilən və ya onun yayılmasına kömək edən məhsullar, materiallar və obyektlər

  Полностью »
 • karantin zonası

  Karantin obyektinin aşkar edilməsi ilə əlaqədar xüsusi karantin rejimi müəyyən edilmiş ərazi

  Полностью »
 • kartoqrafiya

  Yer səthinin qrafik təsvirinin öyrənilməsi, yaradılması və istifadəsi

  Полностью »
 • kassa əməliyyatları

  Nağd pul və digər qiymətlilərin qəbulu, verilməsi, saxlanması və qorunması üzrə əməliyyatların məcmusu

  Полностью »
 • kassa qovşağı

  Kassa əməliyyatlarını aparmaq üçün nəzərdə tutulmuş, texniki tələblərə cavab verən və xüsusi təchiz edilmiş yer (nağd pul və digər qiymətlilərin saxla

  Полностью »
 • kassa sənədi

  Kassa əməliyyatlarının aparılması üçün istifadə olunan sənədləri

  Полностью »
 • kassasiya instansiyası məhkəməsi

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda birinci instansiya məhkəməsinin andlı iclasçıların iştirakı ilə çıxarılmış və ya

  Полностью »
 • kassir

  Kassa əməliyyatlarını həyata keçirən şəxs

  Полностью »
 • kern

  Yer təkinin geoloji kəsilişinin öyrənilməsi üçün çıxarılan silindrşəkilli süxur nümunəsi

  Полностью »
 • kəmiyyət vahidinin etalonu

  Ölçünün kəmiyyətini saxlayan və bu kəmiyyətin digər ölçmə vasitələrinə ötürülməsini təmin edən xüsusi hazırlanmış və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı \

  Полностью »
 • kənd

  Əhalisinin əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ərazi vahidi

  Полностью »
 • kəşfiyyat fəaliyyəti

  Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanlarının ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial, elmi-texniki, hərbi və digər sahələrdə milli maraqlarının müd

  Полностью »
 • kimsəsiz

  Müəyyən yaşayış və ya qalmağa yeri olmayan yetkinlik yaşına çatmayan

  Полностью »
 • kimyəvi meliorasiya

  Torpaqların gipsləşdirilməsi

  Полностью »
 • kinematoqrafiya

  Kinematoqrafiya əsərlərinin yaradılmasına və istifadəsinə yönəldilmiş peşəkar, yaradıcı, istehsal, elmi, texniki və təhsil fəaliyyətinin məcmusundan i

  Полностью »
 • kinematoqrafiya fəaliyyəti

  Kinofilmlərin yaradılmasına, yayılmasına və qorunmasına yönəldilən yaradıcılıq, istehsalat, elmi, texniki və təhsil kompleksini əhatə edən fəaliyyət

  Полностью »
 • kinematoqrafiya ictimai birliyi

  Yaradıcılıq və sosial problemlərin həlli məqsədilə ittifaq, birlik, gildiya, assosiasiya və başqa qurumlarda kinematoqrafçıların birləşdikləri yaradıc

  Полностью »
 • kinematoqrafiya müəssisəsi

  Təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, fəaliyyət növlərinə görə film istehsalı, kinosalnamə çəkilişi, filmin çoxaldılması, bərpası, yayımı və n

  Полностью »
 • kinosalnamə

  Audiovizual vasitələrlə dövrün səciyyəvi xüsusiyyətlərini və xalqın tarixini özündə əks etdirən və müntəzəm çəkilən sənədli süjetlər

  Полностью »
 • kinozal

  Filmin nümayiş edildiyi yer

  Полностью »
 • kirayə

  Əsərin, fonoqramın və ya bu Qanunla qorunan obyektlərin orijinalının və ya nüsxələrinin birbaşa və ya dolayısı yolla gəlir götürmək məqsədi ilə müəyyə

  Полностью »
 • kitab dükanı

  Dərsliklərin, bədii və siyasi kitabların, məktəb ləvazimatlarının satışı ilə məşğul olan, ticarət sahəsi 50 kv

  Полностью »
 • kitabxana

  Elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə müəssisəsi kimi çap əsərlərini və digər informasiya daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən, onların sis

  Полностью »
 • kitabxana fəaliyyəti

  Oxucuların sərbəst surətdə informasiya almaq hüququnu təmin etmək, onların kitablara, dövri nəşrlərə və kitabxana fondunu təşkil edən digər sənədlərə

  Полностью »
 • kitabxana fondu

  İctimai istifadə məqsədilə kitabxananın vəzifələrinə uyğun şəkildə formalaşmış çap əsərləri və digər məlumat daşıyıcılarının məcmusu

  Полностью »
 • kitabxana işi

  Elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə fəaliyyəti sahəsi kimi kitabxana sisteminin təşkili və inkişafını, kitabxana fondlarının formalaşdırıl

  Полностью »
 • kitabxanaçı

  Kitabxana işi sahəsində fəaliyyət göstərən müvafiq ixtisaslı mütəxəssis

  Полностью »
 • kitabın beynəlxalq standart nömrəsi

  Hər hansı nəşriyyatın kitabının və ya broşürünün beynəlxalq standart eyniliyini müəyyən edən nömrə (İSBN)

  Полностью »
 • klirinq

  Hesablaşmalar sisteminin bir və ya bir neçə iştirakçısının həmin sistemin bir və ya bir neçə digər iştirakçısına verdiyi və ya onlardan aldığı ödəniş

  Полностью »
 • klirinq fəaliyyəti

  Qiymətli kağızlarla əqdlər üzrə qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (məlumatların toplanması, yoxlanması, üzləşdirilməsi, mühasibat sənədlərinin

  Полностью »
 • kollektiv bölüşdürücü şəbəkə

  Teleradio proqramlarının peykdən, efirdən və kabel şəbəkəsindən qəbul olunaraq abonentlər arasında bölüşdürülməsi

  Полностью »
 • kollektiv əmək mübahisəsi

  Kollektiv tələblərdən törəyən fikir ayrılığı

  Полностью »
 • kollektiv əsər

  Fiziki və ya hüquqi şəxsin təşəbbüsü üzrə və rəhbərliyi altında onun öz adı ilə nəşr edilmək şərti ilə iki və ya daha çox fiziki şəxsin yaratdığı əsər

  Полностью »
 • kollektiv müqavilə

  İşəgötürənlə, əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri

  Полностью »
 • kollektiv nişan

  İttifaqın, assosiasiyanın, hər hansı birliyin adına qeydə alınan nişan və ya nişanların kombinasiyası

  Полностью »
 • kollektiv saziş

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işəgötürənlərin respublika, peşələr, sahələr və ya ərazi üzrə birlikləri arasında bağlana

  Полностью »
 • kollektiv tələblər

  Kollektiv müqavilələrin, sazişlərin bağlanması, onlara dəyişikliklərin edilməsi və icrası, habelə digər əmək, sosial və iqtisadi məsələlərlə bağlı işç

  Полностью »
 • kombinə edilmiş

  Hər iki növü birləşdirməklə hesablanan

  Полностью »
 • komissiya müqaviləsi

  Komissiya müqaviləsinə görə bir tərəf (komisyonçu) digər tərəfin (komitentin) tapşırığı ilə muzd müqabilində öz adından, lakin komitentin hesabına bir

  Полностью »
 • kommandit ortaqlığı

  -Kommandit ortaqlığı elə bir ortaqlıqdır ki, ortaqlığın adından sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və ortaqlığın öhdəlikləri üzrə öz əmlakı ilə m

  Полностью »
 • kommersiya məqsədi ilə istifadə

  Satmaq, kirayəyə vermək, yaxud kommersiya yayımının digər üsulları, həmçinin bunların həyata keçirilməsinin təklif edilməsi

  Полностью »
 • kommersiya sirri

  Hüquqi və fiziki şəxslərin istehsal, texnoloji, idarəetmə, maliyyə və başqa fəaliyyəti ilə bağlı, sahibinin razılığı olmadan açıqlanması, onların qanu

  Полностью »