Словарь терминов

 • faizlər

  Borc öhdəlikləri ilə bağlı olan hər hansı ödəmə, o cümlədən kreditlərin (ssudaların) və ya depozitlərin (hesabların) verilməsi üçün ödəmə

  Полностью »
 • faizlərin kapitallaşdırılması

  Müqaviləyə əsasən faizlərin ödəniş vaxtı çatdıqda ödənilməmiş hissənin kreditin qalıq məbləğinə əlavə olunmasıdır

  Полностью »
 • faktorinq

  Pul tələbinin güzəşt edilməsi müqabilində maliyyələşdirilməsi

  Полностью »
 • farmokoloji vasitələr

  Klinik tədqiqatın obyekti olan, farmokoloji fəallığı müəyyən edilmiş dərman formasında maddələr və ya maddələrin qarışığı

  Полностью »
 • FAS

  «Gəmi bortu boyunca sərbəst» kommersiya şərtinin mənası odur ki, dəniz daşınmalarında satıcı malı razılaşdırılmış yükləmə limanına gətirərək, onu gəmi

  Полностью »
 • faydalı qazıntılar

  Yer qabığının maddi istehsal sahəsində istifadə edilən təbii mineral törəmələri

  Полностью »
 • fermentləşdirilmiş tütün

  Tütün məmulatının istehsalı üçün təbii və texnoloji prosesi keçmiş tütün yarpağı

  Полностью »
 • fərarilik

  Hərbi qulluqçunun xidmətdən üç aydan artıq müddətə hərbi hissədən və ya xidmət yerindən özbaşına getməsi və ya xidmət yerinə qayıtmaması (gəlməməsi),

  Полностью »
 • fərdi baytarlıq təbabəti praktikası

  Baytarlıq haqqında Qanunun 5.3-cü və 30-cu maddələrinin tələbləri nəzərə alınmaqla hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fizik

  Полностью »
 • fərdi borclu

  Öz fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən və borcu olan sahibkar – fiziki şəxs

  Полностью »
 • fərdi əmək mübahisələri

  Fərdi əmək mübahisələri işəgötürənlə işçi arasında əmək müqaviləsinin, kollektiv müqavilənin şərtlərinin, habelə əmək qanunvericiliyinin və digər norm

  Полностью »
 • fərdi əmək mübahisəsi

  Əmək müqaviləsinin, kollektiv müqavilənin, sazişin şərtlərinin, tərəflərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, habelə Əmək Məcəlləsinin və digər normat

  Полностью »
 • fərdi hesab

  Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçotu həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hər bir sığorta olunan şəxsə uçot dövründə daim

  Полностью »
 • fərdi hesabın sığorta hissəsi

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş nisbətlərə uyğun olaraq sığorta olunan şəxslər üzrə ödənilmiş və əmək pensiyasının sığorta

  Полностью »
 • fərdi hesabın yığım hissəsi

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş nisbətlərə uyğun olaraq sığorta olunan şəxslər üzrə ödənilmiş və əmək pensiyasının yığım hi

  Полностью »
 • fərdi identifikasiya nömrəsi

  Dövlət Reyestrinə barəsində məlumat daxil edilən şəxsə müəyyən edilmiş qaydada verilən və şəxs barəsində müvafiq məlumatları birmənalı müəyyən etməyə

  Полностью »
 • fərdi profilaktik iş

  Sosial təhlükəli vəziyyətdə olan ailələrin və yetkinlik yaşına çatmayanların vaxtında aşkar edilməsi, habelə onların sosial-pedaqoji reabilitasi yası

  Полностью »
 • fərdi uçot

  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun pensiya və digər sosial müdafiə hüquqlarının təmin edilməsi üçün hər bir sığorta olunan haqqında məlum

  Полностью »
 • film

  Yaradıcı ideya əsasında bədii, xronikal, sənədli, elmi-kütləvi, təhsil, cizgi, televiziya və başqa janrlarda yaradılmış, bir-biri ilə əlaqəli olub hər

  Полностью »
 • filmin çəkiliş qrupu

  Bilavasitə filmin istehsalı ilə məşğul olan yaradıcı, texniki və inzibati işçilərdən ibarət heyət

  Полностью »
 • filmin çoxaldılması

  İstənilən maddi formada (kinolent, video və digər daşıyıcılar üzərində) filmin bir və ya daha artıq nüsxəsinin hazırlanması

  Полностью »
 • filmin ilkin materialları

  Filmin çoxaldılması üçün lazım olan neqativ, kontratip, filmin nəzarət nüsxəsi, dialoq, monoloq, replika, səs və səs effektlərinin maqnit fonoqramları

  Полностью »
 • filmin quruluşçu rejissoru

  Filmin yaradılması ilə bağlı yaradıcılıq və istehsalat işini idarə edən və filmin bədii-ideya mənasını müəyyənləşdirən peşəkar yaradıcı şəxs

  Полностью »
 • filmin nümayişi

  Filmin kinozalda, efir, kabel, peyk televiziyası və başqa texniki vasitələrlə kütləvi nümayişi

  Полностью »
 • filmin prodüseri

  Filmin maliyyələşdirilməsini, istehsalını və yayımını öhdəsinə götürən hüquqi və ya fiziki şəxs

  Полностью »
 • filmin yayımı

  Filmin müxtəlif forma və vasitələrlə yayılması

  Полностью »
 • fiziki çatışmazlıq

  İnsanın fiziki inkişafında və (və ya) bədən üzvünün (üzvlərinin) fəaliyyətində çatışmazlıqlar, xroniki somatik və ya yoluxucu xəstəliklər nəticəsində

  Полностью »
 • fiziki qüvvə

  İnsan əzələlərinin gərilməsi nəticəsində yaranan güc vasitəsi ilə mexaniki təsir göstərmək qabiliyyəti

  Полностью »
 • fiziki şəxs

  Hüquq münasibətlərində öz adından iştirak edən insan fərdidir. Azərbaycan Respublikasında bütün vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikasının ərazisində dai

  Полностью »
 • fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti

  Fiziki şəxsin mülki hüquq qabiliyyəti insanın mülki hüquqlara malik olmaq və mülki hüquq vəzifələri daşımaq qabiliyyətidir

  Полностью »
 • fiziki şəxsin yaşayış yeri

  -Fiziki şəxsin adətən yaşadığı yer onun yaşayış yeri sayılır. Şəxsin bir neçə yaşayış yeri ola bilər

  Полностью »
 • FOB

  «Sərbəst gəmi bortunda» kommersiya şərtində mal göstərilmiş yükləmə limanında gəminin məhəccərindən keçdikdə satıcı daşıma üzrə öz öhdəliyini yerinə y

  Полностью »
 • folklor nümunələri

  Azərbaycan xalqı, onun ayrı-ayrı fərdləri tərəfindən yaradılan və qorunub saxlanılan, Azərbaycan xalqının ənənəvi-bədii dəyərlərini, dünyagörüşünü, üm

  Полностью »
 • fond

  Fond üzvlüyü olmayan, fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin könüllü əmlak haqları əsasında təsis etdikləri, sosial, xeyriyyə, mədəni, təhsil və ya digər

  Полностью »
 • fond birjası

  Qiymətli kağızlarla əqdlərin bağlanması üçün zəruri şəraitin yaradılması, onların bazar qiymətlərinin müəyyən edilməsi, onlar haqqında lazımi məlumatı

  Полностью »
 • fonoqram

  İfaların və ya digər səslərin müstəsna olaraq səsli yazılması

  Полностью »
 • fonoqram istehsalçısı

  İfanın və ya digər səslərin ilk dəfə yazılması təşəbbüsünü və məsuliyyətini üzərinə götürmüş fiziki və ya hüquqi şəxs

  Полностью »
 • fonoqram nüsxəsi

  Fonoqramda yazılmış səslərin hamısının və ya bir hissəsinin bilavasitə və ya dolayısı ilə hər hansı maddi daşıyıcıya köçürülmüş surəti

  Полностью »
 • forvard kontraktı

  Şəxsin qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən vaxtda və müəyyən şərtlərlə bu cür forvard kontraktının bağlandığı anda təsbit

  Полностью »
 • fotoqrafiya əsəri

  Fiksajlama texnologiyasından (kimyəvi, elektron və s.) asılı olmayaraq işıq şüalanmasının və ya başqa şüalanmanın təsvir yaratmağa imkan verən üsulla

  Полностью »
 • fövqəladə ekoloji vəziyyət

  İnsanların həyat və sağlamlığının, habelə ətraf mühitin qorunması məqsədilə zəruri təcili tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edən təhlükəli ekoloj

  Полностью »
 • fövqəladə hadisə

  İnsan tələfatına, insanların səhhətinə və ya ətraf mühitə ziyan vurulmasına, əhəmiyyətli maddi itkilərə və insanların həyat fəaliyyəti şəraitinin pozu

  Полностью »
 • fövqəladə hadisələrin aradan qaldırılması

  İnsanların həyatının xilas edilməsinə və sağlamlığının qorunmasına, ətraf mühitə vurulan ziyanın və maddi itkilərin həcminin azaldılmasına, fövqəladə

  Полностью »
 • fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması

  Fövqəladə hadisələrin baş verməsi təhlükəsinin maksimum azaldılmasına, belə hadisələr baş verəcəyi hallarda isə insanların və onların sağlamlığının qo

  Полностью »
 • fövqəladə hal

  Hidrotexniki qurğuda baş verən qəza və zədələnmə nəticəsində müəyyən bir ərazidə insanların həyatına, sağlamlığına, əmlakına, ətraf mühitə və təsərrüf

  Полностью »
 • fövqəladə vəziyyət

  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və Fövqəladə vəziyyət haqqında Qanuna uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı yerlərində Azərba

  Полностью »
 • françayzinq müqaviləsi

  Elə bir uzunmüddətli öhdəlik münasibətidir ki, ona əsasən müstəqil müəssisələr zərurət olduqca spesifik öhdəliklərin icrası yolu ilə malın istehsalına

  Полностью »
 • frant-ofis

  Müştərilərlə və bankın tərəfdaşları ilə müqavilələrin bağlanması və bağlanmış əqdlər üzrə bank sənədlərinin qeydiyyata alınması üçün bek-ofisə təqdim

  Полностью »
 • frontinq sazişi

  Frontinq edən sığortaçı tərəfindən digər sığortaçının təklifi ilə sığorta şəhadətnamələrinin verilməsinə və təkrar sığorta müqaviləsinə əsasən komisyo

  Полностью »
 • FSA

  «Franko daşıyıcı». Bu terminin mənası odur ki, satıcı malı ixrac gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirdikdən sonra, alıcı tərəfindən təyin olunmuş daşıyı

  Полностью »