Словарь терминов

 • rəqabət

  Bazar subyektləri arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin ən əlverişli şərtləri uğrunda mübarizənin elə formasıdır ki, bu zaman onların müstəqil fəaliyyəti

  Полностью »
 • rəqib

  Müəyyən bir əmtəənin (qarşılıqlı əvəz oluna bilən əmtəələrin) bazarına əmtəə çıxara bilən bazar subyektidir

  Полностью »
 • rəsmi məzənnə

  Azərbaycan Respublikası milli valyutasının (manatın) xarici valyutaya nisbətən Azərbaycan Respublikası Milli Bankı tərəfindən uçot məqsədilə tə`yin ed

  Полностью »
 • rəsmi statistika

  «Statistik işlər haqqında proqram» çərçivəsində müvafiq məcmularda mövcud olan prosesləri xarakterizə etmək məqsədi ilə səlahiyyətli orqanların aldıql

  Полностью »
 • rəsmi statistika materiallarının istehsalı

  Statistik məlumatların yığılması, işlənib hazırlanması, bazada yerləşdirilməsi, təhlili və yayılması üçün zəruri olan bütün fəaliyyətlərdir

  Полностью »
 • rəsmiləşdirmə gömrük orqanı

  Müvəqqəti idxal (ixrac) gömrük rejiminə uyğun malların gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanı

  Полностью »
 • royalti

  Ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elm əsərləri, proqram təminatı, kinematoqrafik filmlər və digər qeyri-maddi aktivlər üzərində müəllif hüquqlarından istifa

  Полностью »
 • rüsumsuz ticarət mağazası

  Mallardan gömrük rüsumları, vergilər alınmadan və onlara iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində (be

  Полностью »
 • rüşvət alma

  passiv rüşvətxorluq Vəzifəli şəxsin xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə, eləcə də xid

  Полностью »
 • rüşvət vermə

  aktiv rüşvətxorluq Xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətin edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina o

  Полностью »
 • sabit girov

  Girov saxlayanın qıfılı altında və ya girovu ifadə edən nişanlar vurulmaqla, girov qoyanda saxlanılan girov predmeti

  Полностью »
 • sadə poçt göndərişi

  Göndərilmək üçün istifadəçidən qeydiyyat aparılmadan və qəbz verilmədən qəbul olunan, çatdırılan zaman isə ünvan sahibindən heç bir imza tələb olunmay

  Полностью »
 • sadə veksel

  Solo Vekselverənin, vekseldə göstərilmiş pul məbləğini tələb edildikdə və ya müəyyən edilmiş digər bir vaxtda vekselsaxlayana şərtsiz ödəyəcəyi barədə

  Полностью »
 • sağlamlıq imkanları məhdud şəxs

  Xüsusi şərait yaradılmadan təhsil almasında çətinliklər yaranan fiziki çatışmazlığı, əqli və (və ya) psixi ləngimələri olan şəxs

  Полностью »
 • sahə (tarif) kollektiv sazişi

  Müvafiq sahənin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətlərini, peşə qrupları, sahənin işçiləri üçün əmək şəraiti və əmək haqqı, sosial təminatları müəyyən

  Полностью »
 • sahibkarlıq fəaliyyəti

  Şəxsin müstəqil surətdə, həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstər

  Полностью »
 • sahiblik hüququ

  Əmlaka (əşyaya) faktik sahibliyi həyata keçirməyin hüquqi cəhətdən təmin edilmiş imkanıdır

  Полностью »
 • saxlama müqaviləsi

  Saxlama müqaviləsinə görə bir şəxs (yük götürən, saxlayıcı) başqa şəxsin (yük verənin, tapşıranın) ona verdiyi daşınar əşyanı saxlamağı və müqavilənin

  Полностью »
 • saxlanc

  Saxlanc elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın sahibliyinə verilir

  Полностью »
 • saxlanc girovu

  Girovsaxlayanın sahibliyinə və müqavilədə nəzərdə tutulan hallarda istifadəsinə verilən daşınar əmlakın girovugirovsaxlayanın sahibliyinə və müqaviləd

  Полностью »
 • saxta müflisləşmə

  Kommersiya təşkilatının rəhbəri və ya mülkiyyətçisi, habelə fərdi sahibkar tərəfindən kreditorlara olan borcun ödənilməsini təxirə salmaq və ya möhlət

  Полностью »
 • sanatoriya-kurort müəssisələri

  Müalicə-sağlamlaşdırma yerlərində və kurortların ərazisində yerləşən, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müalicə-sağlamlaşdırma

  Полностью »
 • sanitar-mühafizə zonası

  İonlaşdırıcı şüalanma mənbəyi ətrafında mənbənin normal istismarı şəraitində əhalinin effektiv (normal) şüalanma normasından yüksək dozalı ərazi

  Полностью »
 • sanitar nəqliyyat vasitələri

  Yalnız sanitar daşımalar üçün nəzərdə tutulan və münaqişədə iştirak edən tərəfin səlahiyyətli orqanının nəzarəti altında olan, hərbi və ya mülki, daim

  Полностью »
 • sanitariya mühafizə zonası

  Təbii müalicə ehtiyatlarının, müalicə-sağlamlaşdırma yerlərinin, kurortların və onlara bitişik sahələrin çirklənməkdən və vaxtından əvvəl tükənməkdən

  Полностью »
 • satıcı

  Alqı-satqı əməliyyatı aparan, mal satan müəssisə, idarə, təşkilat və ya sahibkar

  Полностью »
 • satışdankənar gəlirlər

  Digər müəssisələrin fəaliyyətində payçı kimi iştirakdan gəlir, müəssisəyə məxsus səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirl

  Полностью »
 • seçici

  Seçki hüququna malik şəxs

  Полностью »
 • seçici siyahıları

  Müvafiq seçki (referendum) dairəsinin seçki (referendum) məntəqəsi ərazisində yaşayan və seçki hüququna malik olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlar

  Полностью »
 • seçki dairəsi

  Qeydə alınmış seçicilərin hər hansı seçkili orqana nümayəndə (nümayəndələr) seçməsi üçün Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq təşkil edilmiş ərazi vahidi

  Полностью »
 • seçki hüququ

  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarını, Azərbaycan Respublikasının Prezidentini, bələdiyyələrə üzvləri seçmək və həmin orqanlara, Azər

  Полностью »
 • seçki (referendum) kampaniyası

  Seçkilərin (referendumun) təyin edilməsi haqqında səlahiyyətli dövlət orqanının qərarının dərc edildiyi gündən seçkilərin (referendumun) nəticələrinin

  Полностью »
 • seçki (referendum) komissiyası

  Seçki Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan qaydada formalaşdırılan və seçkilərin (referendumun) keçirilməsini təşkil edən və təmin edən kollegial orqan

  Полностью »
 • seçki (referendum) şikayəti

  Seçkilərlə (referendumla) əlaqədar sənədlərin, qərarların, hərəkətlərin (hərəkətsizliyin) nəticələrinin ləğv edilməsinə və ya bu nəticələrə yenidən ba

  Полностью »
 • seçkiqabağı təşviqat

  Vətəndaşların və siyasi partiyaların seçiciləri seçicilərdə iştiraka, bu və ya digər namizədlərin lehinə səs verməyə (səs verməməyə) çağıran və ya çağ

  Полностью »
 • seçkilər

  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Seçki Məcəlləsi əsasında keçirilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının, Azərbaycan Respu

  Полностью »
 • seçkilərin (referendumun) nəticələri

  Dairə seçki komissiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının seçkiləri və bələdiyyə seçkiləri zamanı müəyyən edilmiş səs

  Полностью »
 • seçkilərin ümumi yekunları

  Seçilmiş namizədlərin adlarını və onların lehinə verilən səslərin sayını əks etdirən Milli Məclisə seçkilərin və bələdiyyə seçkilərinin yekunlarının ü

  Полностью »
 • seçkilərin (referendumun) yekunları

  Seçkilər zamanı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Prezident, bələdiyyə üzvü seçilmiş namizədin müəyyən edilməsi, referendumda qəbul e

  Полностью »
 • sekoqram

  İçərisində korlar üçün nəzərdə tutulmuş qabarıq şriftli nəşrlər olan poçt göndərişi

  Полностью »
 • seksual qısnama

  Əmək və ya xidmət münasibətlərində olan şəxsi alçaldan və təhqir edən, başqa cinsə və ya seksual yönümə mənsubiyyətdən irəli gələn və fiziki hərəkətlə

  Полностью »
 • sekvestr

  Dövlət büdcəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi və yerli büdcələrin gəlirləri yerinə yetirilmədikdə, müdafiə olunmuş xərc maddələri istisna ol

  Полностью »
 • seleksiya nailiyyətləri

  Seleksiya işi nəticəsində yaradılmış, cəmiyyət üçün faydalı bitki sortları, heyvan cinsləri, onların hibridləri, xəttləri, krossları və klonları

  Полностью »
 • seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestri

  Müəlliflik və patent hüququ mühafizə olunan bitki materialı və damazlıq ehtiyatlarının dövlət qeydiyyat reyestri

  Полностью »
 • sertifikat

  İmza sahibini identikləşdirmək üçün nəzərdə tutulan və elektron imzanı yoxlama məlumatlarının imza sahibinə məxsus olması barədə sertifikat xidmətləri

  Полностью »
 • sertifikat xidmətləri mərkəzi

  Elektron imza üçün sertifikat verən və imzaların istifadəsi üzrə bu qanunla müəyyən edilmiş digər xidmətləri göstərən hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxs ya

  Полностью »
 • sertifikatlaşdırılmış elektron imza vasitələri

  Müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğu sertifikatlaşdırma qaydaları əsasında təsdiq edilmiş elektron imza vasitələri

  Полностью »
 • servitut

  Daşınmaz əşyanın digər daşınmaz əşya mülkiyyətçisinin xeyrinə elə yüklü edilməsidir ki, bu zaman ona (digər daşınmaz əşyanın mülkiyyətçisinə) ayrı-ayr

  Полностью »
 • səfərbərlik

  Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının, icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının və təşkilatların müharibə dövrünün iş rejim

  Полностью »
 • səfərbərlik hazırlığı

  Dövlətin silahlı hücumdan müdafiəsinin təmin edilməsi və müharibə dövründə dövlətin tələbatının və əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə Azər

  Полностью »