Словарь терминов

  • sövdələşmə məzənnəsi

    Xarici valyutanın sövdələşmə tarixində razılaşdırılmış məzənnəsi

    Полностью »
  • spesifik

    Mal vahidinə görə müəyyən olunmuş dəyərlə hesablanan

    Полностью »
  • spesifikasiya

    Birja tərəfindən hazırlanmış fyuçersin məzmununun əsas parametrlərini əks etdirən sənəd

    Полностью »
  • sponsor

    Teleradio yayım fəaliyyəti ilə məşğul olmayan, adının tanınması, ticarət markasının şöhrətlənməsi, yaxud imicinin yüksəlməsi məqsədi ilə ayrılıqda bir

    Полностью »
  • sponsorluq

    Könüllü təmannalı pul və maddi yardımın və ya pulsuz xidmətlərin göstərilməsi

    Полностью »
  • SPT

    «Daşınma … (təyinat yeri) qədər ödənilib» kommersiya şərtində satıcı malın alıcının ölkəsində yerləşən təyinat yerinə aparılmasına və alıcının anbarın

    Полностью »
  • standart

    Maraqlı tərəflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli təşkilat və ya orqanlar tərəfindən təsdiq edilən kütləvi istif

    Полностью »
  • standart külçələr

    London Qiymətli Metallar Bazarı Assosiasiyasının (LBMA) və London Platin və Palladium Bazarı (LPPM) iştirakçılarının müəyyən etdiyi beynəlxalq keyfiyy

    Полностью »
  • standartlaşdırma

    Məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət olub, aşağıdakıları təmin etmək məqsədi daşıyır:

    Полностью »
  • standartlaşdırma üzrə normativ sənəd

    Müəyyən növ fəaliyyətin, yaxud onun nəticələrinin ümumi olan icra və istifadə norma, qayda və xarakteristikalarını əks etdirən normativ hüquqi aktdır

    Полностью »
  • stasionar

    Daşınmaz

    Полностью »
  • statistik məlumatların yayılması

    Əldə edilməsində tətbiq olunan forma və vasitələrdən asılı olmayaraq, məxfi sayılmayan rəsmi statistik məlumatların istifadəçilərə verilməsidir

    Полностью »
  • statistik vahidlər

    Rəsmi statistika üçün ilkin məlumatları təqdim edən, yaxud da statistiklər tərəfindən müşahidələrin aparılması, məlumatların toplanması və təhlili üçü

    Полностью »
  • steril zona

    Girişinə nəzarət edilən sərnişinlərin istənilən yoxlanma baxış məntəqəsi və hava gəmisi arasındakı zona

    Полностью »
  • stimullaşdırıcı lotereya

    Malın (işin, xidmətin) satışını stimullaşdırmaq məqsədilə həmin malı (işi, xidməti) almış şəxslər arasında keçirilən lotereya forması

    Полностью »
  • stimullaşdırıcı lotereyanın obyekti

    Satışı stimullaşdırıcı lotereya ilə müşayiət olunan mal (iş, xidmət)

    Полностью »
  • stop-list

    Əməliyyatları dayandırılmış və ləğv edilmiş kartların daxil edildiyi siyahıdır. Bu siyahı xidmət mərkəzi tərəfindən tərtib olunur

    Полностью »
  • strateji investor

    Müəssisəyə yeni texnologiya və nou-haunu cəlb etmək imkanına malik, müəssisənin fəaliyyətində və idarəçiliyində bilavasitə iştirak etmək niyyəti olan

    Полностью »
  • su ehtiyatları

    Su obyektlərində yerləşən, istifadə edilən və ya istifadə oluna bilən yerüstü və yeraltı suların həcmi

    Полностью »
  • su heyvanları və bitkiləri

    Suda yaşayan bütün növ suitilər, xərçəngkimilər, tısbağalar, zooplanktonlar, fitoplanktonlar, bentik orqanizmslər və digər su heyvanları və yosunları

    Полностью »
  • su istehlakçısı

    Öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün su obyektlərinin istifadəçisindən su alan fiziki və ya hüquqi şəxs

    Полностью »
  • su obyekti

    Relyef formasına uyğun olaraq yerin üstündə və ya yerin təkində suların toplandığı sərhədləri, ölçüləri və xüsusi su rejimi əlamətləri olan təbii form

    Полностью »
  • su obyektinin istifadəçisi

    Su obyektlərindən istifadə hüququ verilmiş fiziki və ya hüquqi şəxs

    Полностью »
  • su obyektlərinin çirklənməsi

    Suların keyfiyyətini pisləşdirən, su obyektlərinin səthinə, dibinə və ətrafına mənfi təsir edən zərərli maddələrin tökülməsi və ya axıdılması

    Полностью »
  • su obyektlərinin monitorinqi

    Onların vəziyyətində baş verən proseslərin vaxtında aşkara çıxarılması, qiymətləndirilməsi, həmin proseslərin inkişafının proqnozlaşdırılması və zərər

    Полностью »
  • su obyektlərinin mühafizəsi

    Su obyektlərinin qorunması və bərpasına yönəldilmiş fəaliyyət

    Полностью »
  • su obyektlərinin zibillənməsi

    Su obyektlərindən istifadəni çətinləşdirən əşyaların, bərk maddə hissəciklərinin müxtəlif çeşidli texnogen mənşəli və məişət tullantılarının tökülməsi

    Полностью »
  • su təchizatı sistemi

    Suyu mənbədən götürən, təmizləyən və istehlakçıya çatdıran bir və ya bir qrup qurğu, o cümlədən magistral (ümumiləşdirilmiş) və paylayıcı (daxili) su

    Полностью »
  • su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri

    Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəyyən ərazi (zona) hüdudlarında su təchizatının və tullantı sularının axıdılmasını təmin e

    Полностью »
  • su təchizatı və kanalizasiya obyektinin (obyektin) sahibləri

    Su təchizatı və kanalizasiya obyektlərinin və ya su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadə edən obyektlərin (müəssisələrin, qurğuların, bin

    Полностью »
  • su təsərrüfatı obyekti

    Su ehtiyatlarının istifadəsi, bərpası və mühafizəsi ilə əlaqədar yaradılmış sistemlər və qurğular

    Полностью »
  • subabonent

    Elektrik qurğuları abonentinin (əsas istehlakçı) elektrik şəbəkələrinə qoşulmuş istehlakçı

    Полностью »
  • subdomen

    Hər hansı domenə nisbətən aşağı səviyyəli domen deməkdir (*.GOV.AZ domeni GOV.AZ domeninin subdomenidir)

    Полностью »
  • sublizinq

    Əvvəllər lizinq verəndən lizinq müqaviləsi üzrə alınmış lizinq müqaviləsinin obyektini lizinq müqaviləsi üzrə lizinq alan üçüncü şəxslərə (sublizinq m

    Полностью »
  • subordinasiya borc öhdəlikləri

    Emissiya şərtlərinə görə ödəmə vaxtı çatdıqda ödənilən, bankın aktivlərinin girovu ilə təmin edilməyən, sahibinin tələbi ilə geri alınmayan, son ödəmə

    Полностью »
  • subsidiar məsuliyyət

    Öhdəliyin şərtlərinə görə əsas borclu olan digər şəxsin məsuliyyətinə əlavə məsuliyyət

    Полностью »
  • subsidiya

    Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaiti

    Полностью »
  • subvensiya

    Məqsədli maliyyələşdirmənin həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən, lakin həm

    Полностью »
  • sudan İstifadə edənlər Birliyi

    İstifadəsinə verilən meliorasiya və irriqasiya sistemlərini idarə etmək və xidmət göstərdiyi ərazidə əkinləri suvarma suyu ilə təmin etmək məqsədi ilə

    Полностью »
  • suların zərərli təsiri

    Su altında qalma, subasma, müəyyən əraziyə və ya obyektə yerüstü və yeraltı suların digər təsiri

    Полностью »
  • sulu horizont

    Yerin təkində geoloji struktur daxilində yerləşən, məsamələrində, çatlarında və boşluqlarında hidravlik əlaqəli sular toplanmış süxurlar təbəqəsi (lay

    Полностью »
  • super elit toxum

    Orijinal toxumun çoxaldılmasından alınmış toxum

    Полностью »
  • supermarket

    Ticarət sahəsi 1000 kv.m-dən yuxarı olub, ən müasir ticarət avadanlıqları ilə təmin edilmiş, geniş çeşiddə ərzaq, qeyri-ərzaq mallarının satışı ilə mə

    Полностью »
  • surətçıxarma

    Əsərin və ya fonoqramın bir və ya daha çox nüsxəsinin hər hansı maddi formada, o cümlədən səs və videoyazı şəklində hazırlanması

    Полностью »
  • suvarılan torpaqlar

    Suvarma məqsədi ilə irriqasiya sistemləri və qurğuları ilə təmin olunmuş torpaqlar

    Полностью »
  • süd anası

    Başqa körpəni əmizdirən qadın

    Полностью »
  • süni qida məhsulu

    Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidaya tələbatını ödəyən və onların fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılan, ana südünü qismən əvəz edən qida q

    Полностью »
  • süni qidalanma

    Ana südü olmadıqda körpələrin və erkən yaşlı uşaqların süni qida qatışıqları ilə qidalandırılması

    Полностью »
  • sürətli poçt rabitəsi xidməti

    Fiziki poçt göndərişlərinin ən sürətlə işlənməsini və çatdırılmasını təmin edən poçt rabitəsi xidməti

    Полностью »
  • sürücü

    I Hər hansı növ nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs (sürücülüyü öyrədən avtomobil təlimatçısı da sürücüyə bərabər tutulur) II Avtonəqliyyat vasitəsin

    Полностью »