ILDIZ

Ulduz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ILDIRIM
ILXI