Словарь лексики азербайджанских дастанов

  • YA PƏS

    Deməli, demək, bu halda, belə isə, indi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAB-YAB

    Asta, yavaş-yavaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YADIQ

    Yaraq, ləvazimat. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAĞMA ETMƏK

    Talan etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAĞRIN

    Arxa, kürək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAXNI

    Ət qovurması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAQA

    Yaxa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAQIN

    Yaxın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAQIŞMAQ

    Yaraşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAQLANMAQ

    Yaxınlaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YALAB-YALAB

    Par-par (parlamaq). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YALABDAQ

    Alov kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YALABIMAQ

    Parıldamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAMRI

    Yumru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YANAL

    Yan, ətraf. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YANÇI

    1. İki küsülü tərəfi barışdıran adam; vasitəçi; köməkçi, havadar. 2. Sağdış, soldış. Dastanlarda sonuncu mənaya rast gəlinir

    Полностью »
  • YANQULANMAQ

    Əks-səda vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YANŞAQ

    Aşıq, ozan. Qızlardan biri onu görüb, qaçdı Əslinin yanına ki: – Əsli bacı, bir yanşaq dayanıb bağçanın ağzında, elə yanıqlı-yanıqlı oxuyur ki

    Полностью »
  • YAPA-YAPA

    Lopa-lopa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAPAĞLU

    Sıx, gur yunlu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAPUQ

    Yəhər, gül. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YARALU

    Yaralı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YARAN

    Dostlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YARÇIMAQ

    Xoşbəxt olmaq; bərəkət tapmaq, sağalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YASANMAQ

    Qərar vermək, hazırlanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAŞILBAŞ

    Ördəyin erkəyi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Poeziyada, adətən, “yaşılbaş sona” kimi rast gəlinir, gözəl mənasında işlənir

    Полностью »
  • YAŞLAMAQ

    Ömür sürmək, yaşamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAŞMAQ

    Qadınların yad kişilərdən yaşınmaq üçün üzlərinin adətən gözdən aşağı hissəsini örtdükləri örtü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dərzidən bir dəst gözəl

    Полностью »
  • YAŞURMAQ

    Gizləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YATDUĞI

    Yatdığı, yatmağı adət etdiyi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YATLU

    Pis, yaramaz, fəna, adi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAVAN

    Yavan girər duşuna: ifadəyə həm məhəbbət dastanlarında (“Şah İsmayıl”), həm də Əndəlib Qaracadağinin “Şeirlər məcmuəsi”ndə rast gəlinir

    Полностью »
  • YAVAN GİRƏR DUŞUNA

    İfadə “Şah İsmayıl” dastanındakı vücudnamədəndir. Üç yaşından beş yaşına varanda, Yenicə açılan gülə bənzərsən

    Полностью »
  • YAVRI

    Quş və heyvan balası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAVRUM

    Yavru çocuq, körpə, uşaq, bala mənalarını verir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda yavrum şəklində nəvaziş bildirən müraciət kimi işlənir

    Полностью »
  • YAVUQ

    Yaxın. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qarı gəlir bizə yavuq, Elə bil ki, tutub soyuq, Çeşdəliyə bircə toyuq, Axşama qayğanağı var

    Полностью »
  • YAVUZLAMAQ

    Pisləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAYA

    Piyada. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAYAX

    Piyada. O nədir ki, bu dünyada zatı yox? O nədir ki, tikişi yox, qatı yox? O nədir ki, yayax gedir, atı yox? Çarx dolanır, bir tükənməz yolu var

    Полностью »
  • YAYAQ

    Bax: yaya. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAYAN

    Piyada, ayaqla. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAYAN

    Piyada. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Digər dastanlarda yayax şəklində rast gəlinir. İki əsgər bir-birinə varanda, Aralığa quru dava salanda, At yorul

    Полностью »
  • YAYQANMAQ

    Yaxalanmaq, çalxalanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAYLAR

    Yaylaqlanan, yaylayacaq, yaylayacaq olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAZI

    Çöl, düz, düzən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) – Koroğlu, əgər bizə yaxşı hörmət eləmək istəyirsənsə, Bayazid yazısında yaxşı ceyranlar olur

    Полностью »
  • YAZIX

    Günah və suç. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAZILIB-DİZİLMƏK

    Meydana gətirilmək, tərtib edilmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YAZU

    Çöl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

    Полностью »
  • YEDƏK

    Heyvanı çəkib arxasınca aparmaq üçün boynuna və ya boyunduruğuna bağlanmış ip. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

    Полностью »
  • YEDƏYİNDƏ

    Arxasınca, dalınca, yedəyindən tutaraq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kor Alı, daylar da yedəyində, tapdana-tapdana öz evinə gəldi

    Полностью »