ILXI

Bax: ilxı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) 

ILDIZ
IRAQ