IRAQ

Bax: iraq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ILXI
IRMAQ