ФАЗА

ж 1. dövr, mərhələ, səfhə; 2. astr., fiz., geol., tex. faza.

ФАГОЦИТОЗ
ФАЗАН

Значение слова в других словарях