AIM

aim1

n 1. məqsəd, niyyət, murad, məram, arzu, plan; noble ~ nəcib məqsəd / niyyət / arzu, one’s ~ in life bir kəsin həyatda məqsədi / niyyəti / məramı; ambitious ~ qərəzli niyyət / məqsəd / plan; sinister ~ nəhs / məşum niyyət / məqsəd / plan; sordid ~ alçaq / rəzil məqsəd / niyyət / plan; to gain / to attain one’s ~öz məqsədinə / niyyətinə / muradına çatmaq; What is your aim in working so hard Sənin / Sizin belə ciddi işləməkdə məqsədin / məqsədiniz nədir ? 2. nişan, hədəf; to miss one’s ~ hədəfi / nişanı vura bilməmək, hədəfə düşə bilməmək; to take ~ at smth. bir şeyi nişan almaq / hədəfə götürmək; to take ~ at smb. bir kəsi nişan almaq / hədəfə götürmək; to take careful ~ diqqətlə / səliqə ilə nişan almaq; to take caref ul ~ at the target hədəfi diqqətlə nişan almaq

aim2

v 1. nişan almaq, hədəfə götürmək; to ~ at smb. / at smth. bir kəsi / şeyi hədəfə götürmək, bir kəsi / şeyi nişan almaq; to fire without ~ ing nişan almadan atəş açmaq; 2. yönəltmək, cəhd etmək; to ~ one’s efforts at smth. seyini bir şeyə yönəltmək; to ~ satire / criticism at smb. tənqidi / satiranı bir kəsə yönəltmək; 3. cəhd / səy etmək, cəhd / səy göstərmək, can atmaq; to ~ to do smth. bir şeyi etməyə cəhd etmək / səy göstərmək; 4. atmaq, tullamaq; qımçırlamaq; to ~ a book at smb. bir kəsin üstünə kitab qımçırlamaq; to ~ a stone at smb. bir kəsin üstünə daş qımçırlamaq; 5. işarə vurmaq, nəzərdə tutmaq;

◊ to ~ at, to ~ for bir işin yerinə yetirilməsinə səy göstərmək / cəhd etmək

AILMENT
AIMLESS