Словарь лексики азербайджанских дастанов

 • ƏCƏM

  Ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən iranlılara, İran əhalisindən olan adamlara verilən ad

  Полностью »
 • ƏCƏM ƏRƏB

  Ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən İran əhalisinə verilən ad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yağı düşmən dörd bir yanım alıbdı,

  Полностью »
 • ƏCR ƏRƏB

  Bir iş müqabilində verilən əvəz; qarşılıq; cəza mənasında. Düşmanın ağlasın, dostların gülsün, Sənə zülm eyləyən əcrini bilsin! Söylə Ədil şaha, xəbər

  Полностью »
 • ƏCR ƏRƏB

  Bir iş müqabilində verilən əvəz; qarşılıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  İndi gərək mən tez şəhərə qayıdam ki, həm asılanda orada olam, həm də basdır

  Полностью »
 • ƏCRİNİ ÇƏKMƏK

  Cəzasını çəkmək.

  Полностью »
 • ƏCRİNİ ÇƏKMƏK

  Cəzasını çəkmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • ƏDÜK

  Ayaqqabı, çəkmə, məst. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏFƏNDİ

  ər., əsli: yunan 1. Oxumuş adamların, ruhanilərin adlarına qoşulan söz. 2. Ümumiyyətlə, hörmət bildirmək üçün işlənir

  Полностью »
 • ƏFQAN ƏRƏB

  Fəryad, nalə, fəqan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İllər ilən arzumanın çəkərəm, Əfqanımdan zara gəldi el, sonam! Aşiq oldum, mən günahkar olmadım, Gö

  Полностью »
 • ƏFZƏL ƏRƏB

  1. Ən fəzilətli, çox fəzilətli. 2. Artıq, çox. Səndən xəbər alım, ay bala aşıq, O nədi ki, göydən haça gəlibdi? Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər haqdı dü

  Полностью »
 • ƏGİN

  Əyin, bədən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏGLƏNMƏK

  Əylənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏGMƏK

  Əymək, bir yana yatırmaq, meyil etdirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏGRİ

  Əyri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏGRİCƏ

  Əyricə, az və ya çox əyri olan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bağdaddan gələn beş durnam, Yoluna qurban olayım, broy! Əgricələr burma-burma

  Полностью »
 • ƏGRİMCƏ

  Bax: əyrimçə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaz xana al şərabı içirdim, Dud eləyib, çox xocalar köçürdüm, Səksən oxu əgrimcədən keçirdim, Heç kaman

  Полностью »
 • ƏĞYAR

  ərəb. ğeyr sözünün cəmi Özgə(lər), dost olmayan(lar) rəqib(lər), yad(lar). Qoyma qalam bəxti qara, Əğyar hara, de mən hara? Uzaq elə, bir diyara, Götü

  Полностью »
 • ƏĞYAR

  ər. ğeyr sözünün cəmi 1. Özgə(lər), dost olmayan(lar) rəqib(lər), yad(lar). 2. Qənim. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, mən sözümü söylərəm, Ə

  Полностью »
 • ƏHDİNİ BOZMAQ

  Vədini pozmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏHMƏR ƏRƏB

  Qırmızı. Sayat, sərvidir boyu dilbərin, Boyundan şirindi suyu dilbərin. Ətirdən iylidi muyu dilbərin, Səni döndərəndir, ey qızıl əhmər alma!          

  Полностью »
 • ƏHRİMƏN FARS

  1. Zərdüşt dinində: şər allahı, şər və zülmət mənbəyi. 2. Məcazi mənada: pis qüvvə, şər qüvvə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Paşa, Koroğlunu heç əhrim

  Полностью »
 • ƏHSƏNTÜ ƏRƏB

  Əhsən sənə! bərəkəllah! Mərhəba sənə! O ala gözlümün gözü yoldadı, Bağda heyva, nar var, yar, səndən ötrü

  Полностью »
 • ƏHVAL-PÜRSAN

  ərəb. əhval, fars. pürsan – soruşma Əhvallaşma, hal-əhval tutma. Söz tamama yetən kimi Şah Abbas cəlladları dayandırdı

  Полностью »
 • ƏHVAL-PÜRSAN

  ər. əhval, fars. pürsan – soruşma Əhvallaşma, hal-əhval tutma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dedi: – Çənlibel qoruqçusuyam

  Полностью »
 • ƏHVALPÜRSAN

  Bax: əhval-pürsan.

  Полностью »
 • ƏHVALPÜRSAN

  Bax: əhval-pürsan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • ƏJDƏRHA FARS

  Əjdaha; böyük ilan, insan yeyən ilan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏKİLMƏK

  Hiss etdirmədən çıxıb getmək, gözdən itmək, qaçmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir anda meydan boşaldı

  Полностью »
 • ƏKSİG

  Əksik, kəm. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏKSİLMƏK

  Ayrılmaq, qeyb olmaq, ölüb ayrılmaq, sayı azalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏKSÜGLÜG

  Qüsur, əksiklik, nöqsan, eyib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏKŞƏŞMƏK

  Sataşmaq, əylənmək, oynaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏQİQ ƏRƏB

  Müxtəlif rənglərə çalan laylardan ibarət olan bərk mineral. Yarımqiymətli daş kimi bəzək şeylərinin hazırlanmasında istifadə edilir

  Полностью »
 • ƏQİL ƏRƏB

  Ağıl. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Flektivlik baxımından aqil sözü ilə qohumdur. Hər igiddə olmaz hünər, Od olmasa ocaq sönər, Dövlətlidən dövlət dö

  Полностью »
 • ƏQL

  Bax: əqil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Полностью »
 • ƏL-ƏHDİ MİNƏL-VƏFA

  Əhdə əməl etmək vəfadandır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əl-əhdi minəl-vəfa. Biz öz vədimizi yerinə yetirdik

  Полностью »
 • ƏLAQİBƏT

  Sonunda, nəhayətində. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏLAMAN ƏRƏB

  1. Yardıma, köməyə çağırış bildirən nida. 2. İmdad, nicat. Əsma xanım edər bu ələmanı, İmdada çağırram Şahi-Mərdanı; Zülm etmə, öldürmə belə cavanı, Q

  Полностью »
 • ƏLAMANDA QALMAQ

  Çarəsiz qalmaq, nə edəcəyini bilməmək.

  Полностью »
 • ƏLAMANDA OLMAQ

  Bax: əlamanda qalmaq.

  Полностью »
 • ƏLEYK

  ər. əleyh – onun üzərinə, ona Salama qarşılıq cavab olan əleykiməssəlam sözünün qısa şəkildə işlənməsi

  Полностью »
 • ƏLƏM1 ƏRƏB

  Dərd, qəm, kədər, qüssə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir ah çəkdim ərşi-zəminə düşdü, Ələm oxu bir-birinə ötüşdü, Namə gəlib Çənlibeldə yetişdi, Mə

  Полностью »
 • ƏLƏM ƏRƏB

  Bayraq. Döyülür təbillər, sancağı ələm Bizləri gözlüyüb nişana gələr.                          (“Abdulla və Cahan”)

  Полностью »
 • ƏLƏNGƏ

  1. Quru sümük. 2. Çox arıq, əldən düşmüş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda 2-ci mənada işlənir

  Полностью »
 • ƏLƏNGƏ-ÜLƏNGƏ

  Bax: ələngə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İş belə ələngə-üləngəyə qalsa, bunlardan mənim özümdə də çoxdur

  Полностью »
 • ƏLƏTƏŞ ƏRƏB

  Susuzluq. Bir almas göndərdim yara yadigar, Almadı alması, bağrıdaş Pəri. Könül tələb elər məndən nəyim var, Od tutub cismimi ələtəş, Pəri

  Полностью »
 • ƏLHƏMDÜLİLLAH

  Mövlaya şükür, Allaha şükür olsun. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Полностью »
 • ƏLİF

  1. Ərəb əlifbasının ilk hərfinin adı, əbcəd hesabında 1 rəqəmini ifadə edir; Allahın adlarından biri

  Полностью »
 • ƏLİF-BEY

  ərəb əlifbasının ilk iki hərfinin adı Əlifba. Alimdən dərs aldım əlif-bey üçün, Sürahilər düzülübdü mey üçün, Dəli könül, qəm çəkirsən nə üçün? Qəmli

  Полностью »
 • ƏLİF QƏDDİ DAL (YAY, NUN) OLMAQ

  Beli bükülmək, əyilmək.

  Полностью »